DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki06-02-2021
Rozporządzenie i wnioski kół do śmieci

Rozporządzenie MKiŚ w sprawie rozpatrywania wniosków o dzierżawy jest bublem prawnym, wydanym jakby rzutem na taśmę w sytuacji przewidywanego wyprowadzenia leśnictwa i łowiectwa z Ministerstwa Środowiska. Jego głównym celem wydaje się być przywrócenie kolejnej 10-letniej dzierżawy obwodów dla kół dzierżawiących obwody obecnie, co można odczytywać jako obejście ustawy 'Prawo łowieckie', która w 2018 r. skasowała zasadę kontynuacji dzierżaw przez obecnych dzierżawców. Pomijam przy tym ocenę, czy cel ten jest słuszny, czy nie, ale zwrócę uwagę na ewidentne wady prawne tego rozporządzenia, naruszające zasady poprawnej legislacji.

Trzy sprawy jako pierwsze rzucające mi się w oczy. Pierwszą jest nie zdefiniowanie pojęcia "utworzenia obwodu" przez nie wskazanie daty przypisanej temu wyrażeniu, o czym już pisałem 10 dni temu. Dwie kolejne sprawy to nie zdefiniowanie pojęcia "zamieszkania w powiatach" oraz obowiązek, wobec niektórych dzierżawców, ujmowania we wniosku danych o członkostwie lub rezydenturze członków koła w innych kołach łowieckich. Opiniując pierwszą wersje rozporządzenia, PZŁ powyższych spraw nie podniósł w swoich uwagach do projektu rozporządzenia, a wręcz zachęcał, żeby pojęcie "zamieszkania w powiatach" jeszcze bardziej wyeksponować. Nie ujawnił przy tym członkom Związku ujednoliconego projektu rozporządzenia, które zaproponował Ministerstwu, o czym pisze w piśmie przywołanym wyżej.

Dla każdego prawnika w Polsce oraz każdego świadomego obywatela jest rzeczą oczywistą, że nowe obwody łowieckie wchodzą do obrotu prawnego w dniu wejścia w życie aktu prawnego, który te obwody tworzy. Ta prosta prawda jest jednak obca autorom omawianego rozporządzenia, bo gdyby tak rozumowali, to nie wpisywaliby do rozporządzenia zasady, że wnioski o dzierżawę obwodu składa się ..."w terminie 30 dni od dnia jego utworzenia"... Sejmiki wojewódzkie uchwalające podział województwa na obwody łowieckie, powinny określić datę ich utworzenia na dzień 1 kwietnia 2021 r., gdyż dotychczasowe obwody ustawowo obowiązują do 31 marca 2021 r. Tak zrobiło już 6 województw oraz następne też tak zrobią i do 1 maja można byłoby składać wnioski o dzierżawę, a obwody nie miałyby dzierżawców. A jaką datę PZŁ odczytuje z rozporządzenia? Jedne okręgi za datę tę przyjmowały datę podjęcia uchwały przez sejmik województwa, tak jak np. Elbląg, nakazujący złożenie wniosków z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego do dnia 15 lutego, a Paweł Lisiak w filmie na stronie PZŁ przyjmuje za "datę utworzenia" obwodu datę publikacji uchwały sejmiku w dzienniku urzędowym wskazując, że w województwie warmińsko-mazurskim termin na złożenie wniosku mija 28 lutego.

A tak na marginesie zwrócę uwagę autorowi tego video, że jak nakręca się film przeznaczony dla ponad 120 tys. członków PZŁ, to trzeba zatrudnić myślącego i znającego prawo korektora, który wskaże ewidentnie błędne informacje w wypowiedziach aktorów takiego video. Łowczy okręgowy z Poznania Mikołaj Jakubowski powinien wiedzieć, że nie ma "powiatu poznańskiego", tylko jest gmina Poznań na prawach powiatu, a w komisji oceny wniosków nie może zasiadać członek "Naczelnej Rady Okręgowej", bo takiego organu w PZŁ nie ma. Te wypowiedzi powinny były zostać wyłapane i powtórnie nagrane z właściwym nazewnictwem, podobnie jak wypowiedź Łowczego Krajowego na temat daty "utworzenia obwodu".

Słysząc z PZŁ takie rozbieżności oraz wiedząc, że w ośmiu województwach nie "utworzono" jeszcze obwodów łowieckich, 26 stycznia zwróciłem się do wszystkich zarządów okręgowych w Polsce z następującym zapytaniem:

Zarząd Okręgowy
Polskiego Związku Łowieckiego

W związku z terminami na składanie wniosków wskazanymi w § 16 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców (Dz.U. 2021 poz. 139), uprzejmie proszę o udzielenie informacji, jaką datę utworzenia obwodów na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, ustalił Zarząd Okręgowy dla potrzeb określenia terminu na składanie wniosków przez koła dzierżawiące obwody na terenie okręgu.

Prosiłbym również o informację, czy złożenie do Zarządu Okręgowego wniosku o dzierżawę nie na formularzu, którego wzór ma określić Zarząd Główny PZŁ, będzie dyskwalifikowało wniosek lub będzie on zwrócony do przepisania na ten formularz, a w takich sytuacjach, na jakiej podstawie prawnej wniosek byłby zdyskwalifikowany lub zwrócony do przepisania.

Z poważaniem

Darz Bór


Tylko czterech łowczych okręgowych odpowiedziało konkretnie na te z gruntu proste pytania, ale dla niektórzy pytania były na tyle trudne, że zwrócili się do ZG PZŁ o pomoc. Nie zawiedli się, bo po 6 dniach Paweł Lisiak napisał za nich wszystkich odpowiedź i po kolejnych 4 dniach przesłał ją do redakcji. I tu zaskoczenie, bo w odpowiedzi dla redakcji została podniesiona sprawa niejednoznaczności pojęcia "utworzenie obwodu", czyli tego o czym ja mówię od dwóch tygodni, chociaż w filmie opublikowanym kilka dni później jak moje zapytanie, Paweł Lisiak nie miał żadnych wątpliwości i instruował koła, że nowe obwody w województwie utworzone są z dniem publikacji uchwały sejmiku w dzienniku urzędowym. Lepiej późno niż wcale i dobrze, jak informuje pismo, że PZŁ zwrócił się do Ministerstwa Klimat i Środowiska z prośbą o wykładnię tego pojęcia. Pismo przy tym trochę w sposób naciągany tłumaczy kierownictwo Związku, że § 16 rozporządzenia z terminami na złożenie wniosków nie było w projekcie opiniowanym przez PZŁ, a przecież § 2 rozporządzenia, tak w projekcie do konsultacji jak i w jego ostatecznej wersji, przywoływał pojęcie "utworzenia obwodu", którego niejednoznaczności PZŁ w swoich uwagach do projektu nie zauważył i przeciw niemu nie protestował.

Przy okazji informuję, że w dniu 2 lutego Ministerstwo otrzymało również moje zapytanie o dzień jaki należy przyjmować za dzień "utworzenia" obwodu łowieckiego. Odpowiedzi, mimo prośby o odpowiedź w ciągu 3 dni, jeszcze nie otrzymałem, a w zapytaniu do Ministerstwa podniosłem również dwie inne sprawy przywołane wyżej.

Po pierwsze, czy miejsce zamieszkania członków koła łowieckiego należy ustalać i podać we wniosku na podstawie oświadczenia każdego członka koła o jego stałym miejscu zamieszkania, jego oświadczenia o czasowym miejsca zamieszkania, czy też może wg danych adresowych będących w posiadaniu koła, które przecież nie muszą być aktualne, bo żaden przepis prawa łowieckiego lub statutu nie nakazuje uaktualniania miejsca zamieszkania członka w danych koła.

A po drugie, czy liczbę członków wnioskującego koła łowieckiego będących członkami również innych kół łowieckich lub będących rezydentami innych kół należy ustalać na podstawie oświadczeń zebranych od wszystkich członków koła, którzy przecież nie mają obowiązku takich oświadczeń składać, czy też na podstawie danych posiadanych przez PZŁ, co wykluczałoby obowiązek podawania tych danych we wniosku koła. Zwrócę przy tym uwagę, że danych takich koła łowieckie nie posiada i nie może nimi administrować ze względu na ochronę danych osobowych RODO.

Jak otrzymamy od Ministerstwa odpowiedzi na te zapytania, to poinformujemy o tym naszych czytelników, chociaż bardzo wątpię, żeby odpowiedź nadeszła. Spodziewam się raczej, że w ciągu kilku najbliższych dni Ministerstwo uchyli swoje rozporządzenie z dnia 21 stycznia, koła żadnych wniosków o dzierżawę obwodów składać nie będą, a Sejm jeszcze w lutym przedłuży kołom umowy dzierżaw o kolejny rok, do 31 marca 2022 r. Czy tak się stanie? Pożyjemy, zobaczymy.
12-02-2021 21:17 Broxen Wygląda na to, że ci którzy za bezproblemowe przyjęcie wniosku i pozytywną opinię na wniosku pozostawili w podzięce spore kartony z wiktuałami będą musieli jeszcze raz poczynić przygotowania do podziękowania.
12-02-2021 17:31 Piotr Gawlicki Jest już projekt ustawowego przesunięcia o rok terminu składania wniosków o dzierżawę nowych obwodów (http://www.lowiecki.pl/prawo/ustawa/projekt_zmian_ustawy_2021.pdf), co przewidywałem w tekście wyżej. Teraz tylko pozostaje pytanie, czy Minister Klimatu i Środowiska odważy się zmienić lub wycofać z rozporządzenia w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich przed uchwaleniem ustawy przesuwającej dzierżawy nowych obwodów łowieckich na rok 2022. Wycofanie się z tego rozporządzenia wymagałoby odwagi, bo zanim zmieniona zostanie ustawa, powstawałby pustka prawna dot. działań koniecznych dla obowiązującego ciągle obecnie terminu dzierżaw nowych obwodów od 1 kwietnia 2021 r. A jeżeli się z tego rozporządzenia nie wycofa, to na prawie połowie obszaru Polski koła będą pisać bezużyteczne w praktyce wnioski i wysyłać je do ZO, chociaż po zmianie ustawy wnioski te pójdą do kosza na śmieci.
10-02-2021 21:40 Broxen Na dziś przepis działa tak :
te mniejsze z pezeteła w jednym pokoju w siedzibie tych większych wypełniają wniosek wymyślony przez tych większych,
za chwilę te większe w pokoju obok sprawdzają czy te mniejsze wypełniły wniosek tak jak nakazały wypełniać te większe.
Chwilę to trwa, gdy te większe komunikują tym mniejszym, że muszą być im bezgranicznie wdzięczni, że oni - ci więksi – pozytywnie opiniują wniosek i będą teraz kazać temu ciulowi staroście bez żadnego szemrania podpisać umowę
dzierżawy obwodu.
10-02-2021 20:35 Artur Jesionowicz Jaszczur, Ty tego zdajesz się nie rozumieć, bo nie czujesz zarówno paragrafu 100, jak i rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców. Radzę nadrobić zaległości. Proponuję rozpocząć od właśnie tego paragrafu 100. Oto jego zapis:

㤠100.
1. Koło łowieckie składa wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego w zarządzie okręgowym, w okręgu, w którym znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu łowieckiego.
2. Opinię w przedmiocie wniosku opracowuje komisja do spraw opiniowania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich, powoływana przez okręgowy zjazd delegatów spośród delegatów na krajowy zjazd delegatów. W skład tej komisji wchodzi łowczy okręgowy z danego okręgu. Komisja liczy nie mniej niż 3 (trzech) członków. Nadto,
w pracach komisji, na prawach jej członka, mogą uczestniczyć wyznaczeni przedstawiciele: regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwej izby rolniczej oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na terenie działania których znajduje się obwód łowiecki lub największa część obwodu
łowieckiego.
3. Komisja w toku dokonywania oceny wniosków może zwrócić się do koła łowieckiego – wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentów lub złożenie wyjaśnień.
4. Komisja ustala opinię na piśmie i zaznajamia z nią koło łowieckie – wnioskodawcę.
5. Koło łowieckie – wnioskodawca może zgłosić do opinii zastrzeżenia oraz złożyć wniosek o zmianę opinii w przedmiocie wniosku koła łowieckiego o dzierżawę obwodu łowieckiego.
6. Od ostatecznej opinii komisji nie przysługuje odwołanie.
7. Wniosek o dzierżawę obwodu łowieckiego, z pozytywną opinia komisji, jest przekazywany przez zarząd okręgowy do wydzierżawiającego, zgodnie z art. 29 ust. 1
pkt 1-3 ustawy”.

Ta sama głowa, która wymyśliła ten bublowaty paragraf, rozwinęła potem tę myśl do rozmiarów rozporządzenia. A deczko wcześniej spowodowała, że ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, metodą wrzutki dołączono do ustawy Prawo łowieckie kompletnie pokręcony art. 29b, który dał mglistą delegację ministrowi do wydania tego popieprzonego rozporządzenia. Jak by nie patrzył – od samego początku celem grupy trzymającej władzę było to, aby to PZŁ decydował o tym, komu i jakie obwody przydzielić. Kropka.
10-02-2021 20:34 Artur Jesionowicz Kantor I, ale upominasz się o jakiś kompletnie nie zrozumiały dla mnie „powrót do samorządnej organizacji”. Ponawiam pytanie: Kiedy PZŁ był organizacją samorządną?
10-02-2021 17:37 Kantor I Masz rację Kolego Arturze, nie może być powrotu do czasów hegemona z Ciechanowa. Moja wypowiedz to raczej krzyk bezsilności na to z czym mamy do czynienia.
10-02-2021 16:59 jaszczur Bublowaty § 100 nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia, bo NIKT, ani na Nowym Świecie, ani w ministerstwie nie przejmuje się tym statutem i śmiem twierdzić, że od czasu podpisania statutu przez min. Kowalczyka, nikt z kierownictwa PZŁ i z ministerstwa do nie go nie zaglądał.
10-02-2021 16:02 Artur Jesionowicz Kantor I, raz dopominasz się o „powrót do samorządnej organizacji”, a za chwilę opowiadasz się za „wyprowadzeniem sztandaru”. No to zdecyduj się – jedno albo drugie...

Co do tego „powrotu do samorządnej organizacji”... Spoglądając w przeszłość, nie za bardzo orientuję się, kiedy ta „organizacja” była samorządna. Bo chyba nie, przykładowo, w latach 1997 – 2018 r., kiedy to kierowana była po dyktatorsku przez jednego człowieka. Inni nie mieli absolutnie żadnego wpływu na bieg istotnych wydarzeń. Co za różnica, że „organizacją” rządził Bloch, a teraz rządzi minister, kontrolowany przez wicepremiera? Dla szarych myśliwych żadna, bo zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji, i tak nie mieli, i nie mają nadal nic do powiedzenia.

A co do przedmiotowego rozporządzenia... Choć pozornie zadość czyniące art. 29b ustawy Prawo łowieckie, jak i on sam, czyli ten art. 29b, dodany do ustawy metodą wrzutki ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, są – niestety – wyłącznie mało udanym rozwinięciem zapisu § 100 niezwykle bublowatego statutu PZŁ, jaki nam władza Polskiego Związku Łowieckiego upichciła dwa lata temu do spółki z ówczesnym ministrem H. Kowalczykiem i jego urzędnikami. Ustawodawca najpierw zniósł (ustawą z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt) „PIERWSZEŃSTWO” dla dotychczasowego dzierżawcy, a potem minister, nie bacząc na to, na drodze zaledwie rozporządzenia, kompletnie nie będąc uprawnionym akurat do tego kroku, przywrócił to „pierwszeństwo”. Podzielił on potencjalnych wnioskodawców na trzy kategorie:

1) dobrego sortu,
2) gorszego sortu,
3) „kanalie”.

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, i jeszcze raz, i jeszcze raz, że z mojego punktu widzenia, całe zło, związane z procedurą dzierżawy obwodów, wzięło swój początek dnia 16 lutego 2019 r., kiedy to XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego uchwalił, a wkrótce potem minister H. Kowalczyk zatwierdził, bublowaty statut PZŁ, z jego niezwykle bublowatym § 100. Cała reszta była już tylko smutną, kompletnie niepotrzebną konsekwencją wyrażenia zgody na zamieszczenie w statucie tego właśnie, nie mającego nawet najmniejszej podstawy ustawowej, paragrafu.
10-02-2021 14:47 Kantor I Kolejny pokaz niekompetencji ze strony Ministerstwa i Łowczego Krajowego, który przez prawie rok, nic nie zrobił aby przygotować koła i PZŁ do odnowienia umów. Myślę, że zdecydowana większość myśliwych a co za tym idzie kół łowieckich chciało by mieć odnowione dzierżawy. Niech się boją Ci co nie wykonywali planów czy źle szacowali szkody. Ich obwody będą dla innych chętnych. Pewnie usłyszymy o przekrętach, nieprawidłowościach przy odnawianiu umów ale ostatnio w naszej rzeczywistości sporo takich zdarzeń. Można kontestować zapisy Rozporządzenia ale proponowane, tu na tym portalu, rozwiązania, w mojej bardzo skromnej ocenie, to duże ryzyko kompletnego chaosu, nad którym trudno będzie w obecnej atmosferze braku przychylności dla łowiectwa, zapanować. Na rewolucji najwięcej straci, najmniej winna całej sytuacji, zwierzyna. Potrzebna jest ewolucja, po pierwsze w zachowaniach etycznych myśliwych i powrót do samorządnej organizacji. Bo obecny dziwoląg organizacyjny jest farsą. Łowczy Krajowy wszem i wobec oświadcza, że jest pracownikiem Ministra i gra wszystkim na nosie. Ponoć, nie zgadza się na wynajem Sali w siedzibie ZG na posiedzenia NRŁ. Wojna na górze na całego. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem pandemii. Wyjściem jest wyprowadzenie sztandaru, bo dłużej na to się nie da patrzeć. Przepraszam, że nie wszystko dotyczy wątku ale trudno już zdzierżyć.
08-02-2021 00:40 jaszczur PeBe, czyli stwierdzasz, że Hubert Hamulecki kręci i Ministrem M. Kurtyką podpisującym niedorzeczne rozporządzenie i Pawłem Lisiakiem, który dopiero od Gawlickiego dowiedział się, że "utworzenie obwodów" w województwie ma konkretne daty?
08-02-2021 00:23 PeBe Piotrze z tego co wiem to pytania nie były na tyle trudne dla ZO, że zwrócili się do ZG PZŁ o pomoc, tylko ZG zabronił odpowiadać, ponieważ sami udzielą jednolitej odpowiedzi.
A głównym sprawca całego tego zamieszania może być jeden z prawników ministerstwa, który sterował powstawaniem tego wzoru wniosku.
Takie są niestety realia polityki we władzach centralnych. Bo tak prawdę powiedziawszy to cały ZG jest z nadania politycznego. Ci zaś przelewają tą politykę na okręgi, albo zmieniając ŁO, albo "proszą" o uzupełnienie składu ZO o "odpowiednich" ludzi wyciągniętych z kapelusza.
07-02-2021 09:18 kandydat111 Brawo Panie Piotrze
Jak zawsze merytorycznie i w same sedno.
A syf w PZŁ i ministerstwie jest coraz większy.
Czekamy na dalsze Pana wskazówki i uchybienia organów okręgowych I głównych.
Proszę dalej ich kompromitować i ośmieszać 👍🤦🏻 🤣.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.