DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki14-02-2006
Czego od kół wymaga nowy Statut PZŁ

Z chwilą wejścia w życie nowego statutu w PZŁ, zarządy kół zaczęły przygotowania do wypełnienia obowiązków, które na koła wprowadziły zapisy tego statutu. Jest przy tym dużo niejasności co do zakresu obowiązków, jakie nowy statut nałożył na koła oraz sposobów wywiązania się kół z tych obowiązków. Część zarządów kół już nawet ogłosiła zwołanie nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, bo taki obowiązek wyczytała z nowego statutu. Żeby pomóc kołom we wprowadzeniu w życie zapisów nowego Statutu PZŁ, pozwolę sobie usytematyzować sprawy, które w najbliższym czasie powinny uregulować organy kół łowieckich.

Przede wszystkim, wszyscy członkowie PZŁ powinni być świadomi, że dotychczas obowiązujące w kołach łowieckich statuty utraciły swoją ważność o północy 31 grudnia 2005 r. Od 1 stycznia 2006 r., we wszystkich kołach łowieckich w Polsce zaczął obowiązywać jeden wspólny statut, bez konieczności jego przyjmowania lub uchwalania przez WZ, który jest integralną częścią nowego statutu PZŁ, przyjętego uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów PZŁ w dniu 2 lipca ub. r. Statut ten, a właściwie w/w uchwała KZD wskazała co dalej z organami kół łowieckich wybranymi pod rządami poprzedniego statutu oraz określiła jak należy podejść do obowiązujących dotychczas w kole łowieckim uchwał, wskazując również obowiązki kół związane z tymi uchwałami.

Przede wszystkim, §2 ust.2 uchwały KZD wskazał, że walne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna koła pozostają tymi samymi organami koła, jak dotychczas. Dodatkowo w §2 ust.3 uchwały, Krajowy Zjazd Delegatów postanowił, że trwająca kadencja organów koła rozpoczęta przed wejściem w życie nowego statutu, trwa do czasu jej zakończenia, czyli do końca tego samego okresu 5 lat, na jaki wybierano w ub. r. zarządy i komisje rewizyjne kół. Kadencja tych organów koła zakończy się więc w 2010 r. W związku z tym obecnie działające w kołach zarządy i komisje rewizyjne mają dalej pełen mandat do pełnienia swych obowiązków, a członkowie tych organów, za wyjątkiem sytuacji opisanych niżej, są w pełni umocowani do dalszego pełnienia swoich funkcji.

W §2 ust.4 uchwały KZD zawarto postanowienie, że uchwały walnego zgromadzenia, zarządu oraz komisji rewizyjnej w każdym kole podjęte przed 1 stycznia 2006 r. zachowują swą ważność w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami nowego Statutu. Postanowienie to nie nakazuje przeglądu istniejących uchwał koła, ale w dobrze zorganizowanym kole przegląd taki powinien mieć miejsce. W ramach takiego przeglądu organa koła powinny określić, jakie uchwały przestały obowiązywać od 1 stycznia 2006 r., bo nie do przyjęcia byłoby pozostawienie samym członkom koła decyzji, jaka uchwała i jakiego organu koła przestała ich obowiązywać. To same organy powinny dokonać rewizji swoich uchwał, żeby dać członkom koła pełną jasność co jest dalej prawem i obowiązkiem członków, a co przestało ich obowiązywać.

Najmniej pracy staje przed komisją rewizyjną, bo nie podejmuje ona uchwał dotyczacych bezpośrednio członków, ale jest jeden zapis nowego Statutu, który wpływa bezpośrednio na komisję rewizyjną koła. Jest nim zapis §72 nowego Statutu, który zakazuje bycia równocześnie członkiem zarządu koła i komisji rewizyjnej oraz zabrania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej osobom pozostajacym z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz bycia podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej. Do KR nie mogą więc wchodzić rodzice, dziadkowie,dzieci i ich małżonkowie oraz wnuki z ich małżonkami, wobec osoby wybranej do zarządu koła oraz podporządkowani służbowo lub pracowniczo osobom z zarządu, np. leśniczy w KR, a jego przełożony nadleśniczy w zarządzie.

Gdyby w jakimś kole były osoby pełniące równocześnie funkcje i w zarządzie i w komisji rewizyjnej, osoby te powinny złożyć rezygnację z jednej z tych funkcji i tak samo powinny postapić członkowie KR, jeżeli jest ich obecnie w komisji więcej niż 5. Jeżeli osoby takie nie złożą rezygnacji lub nie powstrzymają sie od wykonywania obowiązków, zarząd powinien poinformować je na piśmie o niemożności sprawowania funkcji z sugestią złożenia rezygnacji, a przy dalszem braku reakcji z ich strony, zapewnienia w proponowanym porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia odwołania ich z jednej z zajmowanych funkcji i przeprowadzenia wyborów na wakujące stanowiska. Wybory będa również konieczne w sytuacji, jeżeli w komisji rewizyjnej pozostawałoby tylko 2 członków, bo KR może liczyć od 3 do 5 członków.

Osoby z obecnej komisji rewizyjnej, które spełniają stosunek pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunek podległości służbowej zapisany w przytoczonym wyżej zapisie uchwały KZD, powinny albo złożyć rezygnację z pracy w KR, albo co najmniej powstrzymać się od wykonywania obowiązków związanych z zadaniami KR. W obu powyższych wypadkach, zarząd koła albo komisja rewizyjna powinny zdecydować, czy konieczne jest wprowadzenie do porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia sprawy odwołania członka KR oraz czy na najbliższym walnym zgromadzeniu nie będą konieczne wybory uzupełniające do komisji rewizyjnej. Jak z powyższego wynika, nie można wykluczyć, że w świetle nowego Statutu, nie każda z osób funkcyjnych w zarządzie i komisji rewizyjnej może dalej pełnić swoją funkcję.

Może się też zdarzyć, że istniejące obecnie w zarządzie koła funkcje i liczba członków zarządu, nie odpowiadają liczbie członków zarządu podanej w §62 ust.1 lub funkcjom zapisanym w §62 ust.2 nowego Statutu. Zarząd musi wówczas podjąć decyzję w jaki sposób doprowadzić do zgodności z liczbą i funkcjami członków zarządu, bo statut pozwala na istnienie od 4 do 7 członków zarządu, w tym musi być prezes, łowczy, sekretarz i skarbnik. Jeżeli członków jest zbyt mało, to zarząd może tymczasowo dokoptować brakujacego członka zarządu spośród członków koła do czasu najbliższego WZ, kiedy to powinny nastąpić wybory uzupełniające, powierzajac osobie dokoptowanej pełnienie obowiązków danej funkcji, ale tylko z głosem doradczym na posiedzeniach zarządu. Jeżeli członków zarządu jest zbyt dużo, to któryś powinien zrezygnować, a przy braku chętnych należy przewidzieć w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia odwołania członków zarządu dla doprowadzenia ich liczby do maximum 7. Jeżeli w zarządzie liczba członków jest właściwa, ale brakuje jednej lub więcej funkcji z wymienionych wyżej, bo np. jedna osoba pełni dwie funkcje, to jeżeli zarząd po wyborach sam się konstytuował, to teraz może samodzielnie wybrać spośród siebie osoby na wakujące funkcje, ale jeżeli wyborów dokonywano na poszczególne funkcje, to konieczne będa zmiany w składzie zarządu na najbliższym WZ. Jak widać z powyższego, choć co do zasady oragna koła pozostają bez zmian, to mogą być konieczne korekty, jeżeli liczba lub funkcje w zarządzie nie odpowiadają nowemu Statutowi PZŁ.

Dotychczas obowiązujące uchwały zarządu koła oraz walnych zgromadzeń obowiązujące członków koła powinny być przez zarząd przejrzane pod kątem zgodności z nowym Statutem. O ile co do uchwał zarządu sprawa jest raczej łatwa i wystarczy poinformowanie członków komunikatem, że ta czy inna uchwała zarządu przestała obowiązywać, albo że została zmieniona, to w stosunku do uchwał WZ zarząd koła może spełnić tylko rolę pomocniczą wobec WZ, przygotowując pod obrady najbliższego WZ zestawienie uchwał, które należy uznać za nieobowiązujące oraz tych, które dalej obowiązują. To jednak dopiero WZ stwierdzi, które uchwały uznaje za niezgodne z nowym statutem, a które mogą dalej obowiązywać. Oczywiście w przypadku uznania jakiś uchwał za nieobowiązujące, zarząd może przedstawić je pod obrady w nowym brzmieniu, celem przyjęcia ich przez WZ.

Poddając przeglądowi obowiązujące uchwały WZ, zarząd może stwierdzić, że brak jest w kole uchwał WZ przywołanych w §53 pkt. 8 i 10 nowego Statutu, albo okazują się one z nim niezgodne. Są to uchwały dotyczące:
 • wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
 • zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny.

  Na podstawie §2 ust.7 w/w uchwały KZD koło musi do dnia 30 czerwca br. uchwalić na walnym zgromadzeniu stanowisko w przedstawionych wyżej sprawach, dlatego zarząd jest zobowiązany przygotować takie uchwały pod obrady WZ i najlepiej to zrobić w ramach zwyczajnego walnego zgromadzenia rozpatrującego sprawozdania z kończącego się właśnie roku finansowego i uchwalającego plan i budżet na rok następny.

  Jak widać z powyższego, nie potrzeba zwoływać w kołach nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, a zbliżające się zwyczajne zgromadzenia członków kół mogą z powodzeniem wykonać wszystkie ciążące na nich obowiązki związane z wejściem w życie nowego Statutu PZŁ. Żeby jednak tak się stało, zarządy kół czeka dość intensywna praca, szczególnie w kołach, w których obowiązujące uchwały uchwały WZ nie były publikowane i teraz trzeba sięgnąć wstecz celem ich przejrzenia i przygotowania pod obrady walnych zgromadzeń. Nie można wykluczyć, że zarząd koła uchybi obowiązkowi przygotowania uchwał wskazanych w §53 pkt. 8 i 10 nowego Statutu, nie przygotowując ich na najbliższe zwyczajne WZ. Nie pozostanie mu wówczas nic innego, jak zwołanie przed 30 czerwca br. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia celem przyjęcia wskazanych wyżej obligatoryjnych uchwał. Gdyby zarząd z tym zwlekał, to tak komisja rewizyjna jak i 1/3 członków oraz ZO PZŁ mogą od zarządu żądać zwołania NWZ, przedstawiając projekty wskazanych uchwał pod obrady walnego zgromadzenia w przygotowanym przez siebie brzmieniu.

 • Brak komentarzy do tej publikacji

  Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
  P&H Limited Sp. z o.o.