DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk23-11-2015
Sąd Najwyższy zdecyduje o wykluczeniach

W łowiectwie coraz mocniej słychać głosy o nie przystawaniu ustawy 'Prawo łowieckie' do współczesnych czasów. Polski Związek Łowiecki głosy te ignoruje, a krytykom przypina łatę zwolenników prywatyzacji, zmierzających do wysłania szerokich rzesz myśliwych do naganki dewizowcom i nowobogackim. Nie robią też wrażenia na kierownictwie Związku wyroki Trybunał Konstytucyjny wskazujące na konieczność napisania ustawy od nowa. By nie ryzykować utraty władzy i pieniędzy, dotychczas zawsze można było znaleźć usłużnych posłów, którzy tak omamiali parlament, że ten wprowadzał pseudo zmiany, w żaden sposób nie rozwiązując wskazywanych problemów.

Tak było w sprawie postępowań dyscyplinarnych w PZŁ, co zakończyło się przyjęciem przez Parlament wyjątkowo wadliwych zmian do ustawy Prawo Łowieckie, o czym będzie niżej. Podobnie z pomysłami wobec kolejnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W sprawie powoływania obwodów łowieckich bez wpływu na to właścicieli nieruchomości rolnych wymyślono w PZŁ, że przy okazji można pozbyć się kół krytykujących władzę i sprywatyzować ich obwody na rzecz działaczy Związkowych, leśników i zaufanych parlamentarzystów. Również przesadzone i obiektywnie nieprawdziwe zarzuty niszczenia gospodarki rolnej przez dziki, dało asumpt do pomysłu ustawy o funduszu odszkodowawczym, w której jedynymi beneficjentami byliby działacze PZŁ i zarządzane przez nich OHZ-ty, a jedynymi poszkodowanymi koła łowieckie. Powstałe w związku z powyższym w PZŁ dwa projekty ustaw trafiły do Sejmu, ale szczęśliwie, utknęły w komisjach, co jeszcze nie znaczy, że z nich nie wypłyną.

Ale wróćmy do zmian w 'Prawie łowieckim', które przygotowało najwyższe kierownictwo PZŁ w osobach przewodniczącego ZG dr Lecha Bloch, prezesa NRŁ Andrzeja Gdulę i chyba najbardziej aktywnego w tym temacie prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego. Dzięki posłowi Stanisławowi Wziątkowi, którego partii SLD obywatele nie chcieli widzieć w Sejmie, nagrodzonego funkcją członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz grupie posłów ze wszystkich klubów poselskich, bezpłatnie goszczonych w OHZ-tach PZŁ, zmieniono zasady odwoływania się do sądu powszechnego w związku z utratą członkostwa w PZŁ i kołach łowieckich, zastępując jasny przepis art. 33 ust.6, że w ..."sprawach nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej"..., zapisem:

..."W sprawach utraty członkostwa w kole łowieckim, nabycia lub utraty członkostwa w Polskim Zwiazku Łowieckim, po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego albo od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie dyscyplinarne, stronom postępowania przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie, odwołanie do sądu okręgowego, z zastrzeżeniem art. 42da ust. 3. Od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje."...

Taki nowy zapis, nie dość, że mniej korzystny dla szeregowych członków PZŁ, bo daje tylko 14 dni na odwołanie się do sądu, to dla każdego choć trochę zorientowanego w prawie niesie za sobą podstawy błąd, którego nie dostrzegli ani posłowie, ani senatorowie, ani nawet wspierający ich legislatorzy, bo w jednym przepisie zostały połączone dwa typy postępowań sądowych: postępowanie cywilne dot. stosunków cywilno-prawnych w PZŁ i kołach łowieckich oraz postępowanie karne w sprawach dyscyplinarnych. A jeżeli tak, to jaka procedura postępowania jest właściwa w ramach tego artykułu: cywilna czy karna.

Pierwsze wyroki, które zapadły w sądach sprawach z tego artykułu ustawy łowieckiej, prowadzone były wg procedury karnej. Wątpliwości nabrał jednak Sąd Okręgowy w Olsztynie, który w postępowaniu z pozwu Tadeusza Jureczki o ustalenie jego członkostwa w KŁ "Daniel" w Bartoszycach, po skreśleniu go z listy członków koła za nie zapłacenie "ekwiwalentu" za prace gospodarcze. Zarząd tego koła kierowany przez prezesa Marka Hausa i łowczego Grzegorza Kruka, podobnie potraktował czterech innych członków, a ZO PZŁ kierowany przez Dariusza Zalewskiego, od ponad rok nie znalazł czasu lub chęci na rozpatrzenie wszystkich odwołań członków i dopiero sprawa jednego z nich trafiła na wokandę Sądu Okręgowego w Olsztynie, w VII Wydział Karnym Odwoławczym. Do jej rozpatrzenia został wyznaczony sędzia Remigiusz Chmielewski, myśliwy i były członek Głównego Sądu Łowieckiego PZŁ. Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia sądu w tej sprawie przedstawia poniższa relacja video. Wynika z niej, że sędzia Remigiusz Chmielewski nie ma pewności, czy sprawa powinna być rozpatrywana w oparciu o procedurę karną, czy cywilną, dlatego złożył w tej sprawie zapytał do Sądu Najwyższego. Na pierwszy rzut oka decyzja słuszna i właściwie godna pochwały, gdyby nie pewne ale ....

Jeżeli w PZŁ pisano, czy nawet tylko opiniowano projekt zmiany art. 33 ust.6 ustawy łowieckiej, to dlaczego ani Zygmunt Jabłoński, ani też dział prawny PZŁ tego nie zauważyli, nie mówiąc już o przedstawicielach PZŁ w komisjach Ochrony Środowiska Sejmu i Senatu? Poza tym, dlaczego ZO PZŁ w Olsztynie, nie potrafił przez rok rozstrzygnąć, czy odwołanie Tadeusza Jureczki i czterech pozostałych skreślonych z listy członków za nie zapłacenie "ekwiwalentu" za prace gospodarcze jest zasadne czy nie? Przecież mogli poradzić się Remigiusza Chmielewskiego i postanowić zgodnie z jego sugestią, a może właśnie się poradzili i dlatego Tadeusz Jureczko trafił przed oblicze sądu w osobie swojego kolegi ze Związku? Gdyby tak było, to sytuacja jest dwuznaczna, bo jeżeli na gruncie wewnątzrorganizacyjnym sędzia Remigiusz Chmielewski uważa, że za nie zapłacenie tego "ekwiwalentu" można skreślać, to powinien wyłączyć się z tego postępowania, a jeżeli uważa odwrotnie, to dlaczego nie mógł wytłumaczyć ZO PZŁ Olsztynie, że ten "ekwiwalent" nie jest opłatą w rozumieniu statutu PZŁ, co w podobnej sprawie dot. karania Ministerstwo Środowiska wskazało w swoim pisemnym stanowisku, a wtedy nie trzeba byłoby składać odwołania do sądu? Mało wiarygodnie brzmi przy tym dla mnie troska sędziego, czy Tadeusz Jureczko należy do innego koła macierzystego i ma gdzie polować, kiedy odracza rozprawę prawdopodobnie na okres roku lub dłużej z uwagą, że przecież Jureczko pozostaje dalej członkiem PZŁ i może sobie polować. Czy Remigiusz Chmielewski myślał wówczas o polowaniach komercyjnych, czy też liczył, że KŁ "Daniel" lub jakieś inne w okręgu będzie zapraszać skreślonego, tego nie wiem, ale może nasi czytelnicy będą mieli przemyślenia w tej sprawie, a do podzielenia się nimi zapraszam po obejrzeniu poniższego filmu.
SPROSTOWANIE
Informuję, że w relacji Sąd nad dzikami w Olsztynie - 8 minuta, mylnie stwierdziłem, iż sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Remigiusz Chmielewski szefuje VII Wydziałowi Karnemu Odwoławczemu. Sędzia Remigiusz Chmielewski nie kieruje tym wydziałem. Kieruje nim SSO Danuta Hryniewicz - przewodnicząca VII Wydziału Karnego Odwoławczego. Oboje zainteresowanych przepraszam w imieniu autorów relacji za nieścisłość w podaniu obsady stanowiska szefa VII Wydziału Karnego Odwoławczego w SO w Olsztynie.

24-11-2015 09:08 xMateusz Nie wiem. Nie znam żadnej z tych osób.
24-11-2015 08:59 Radosław Abucewicz Mateusz, a czy Jerzy Urban jest podobny do Joanny Krupy?
24-11-2015 07:05 xMateusz Radosław Abucewicz! Czy "kasacja" i "apelacja" to to samo?
23-11-2015 22:55 Radosław Abucewicz Kol. Adamie
Ustawodawca przewidział szczególny tryb odwoławczy do sądu okręgowego i na tym postępowanie się kończy! Nie przewidział apelacji od orzeczeń sądu okręgowego.
23-11-2015 21:56 OIOM Wszystkie te dywagacje  sędziego sprowadzają się do obiegowej prawdy o naszym sądownictwie '' Do sądu się idzie po wyrok, nie po sprawiedliwość!!!'' . Co konia obchodzi jak się wóz wywróci ''bo coś tam coś ta '' znowelizowano . Sędzia będzie pytał a za rok może i dłużej sprawa Tadeusza Jureczki będzie wisiała w miedzy wokand-owym zawieszeniu . Tryb w takich przypadkach wydaje się jest oczywisty - jeśli nowelizacja potrzebuje dodatkowej wykładni - to rozpatruje się sprawę wedle trybu przed nowelizacja . A ''trybem '' przed nowelizacją przypomnę był wydział cywilny w sądzie okręgowym . Co istotne jest to sąd pierwszej instancji i od orzeczenia służy odwołanie do sądu apelacyjnego . Gdy doprecyzujemy że relacja członka koła łowieckiego łączący go z PZŁ ma charakter cywil-no prawny . To moim skromnym zadaniem tego typu zastosowana instytucja zapytania prawnego co do procedury jaką miałby stosować sędzia jest z cyklu '' być bardziej papieskim od papieża'' . Gdyż w kompetencjach prezesa sądu jest wskazanie właściwej instancji w ramach nadzoru nad sądami . A i warto zauważyć że samo brzmienie zapisu po nowelizacji jest jakby bez udziału właściwie przeprowadzonej legislacji . Użycie zwrotu odwołanie jest na tyle nie stosownym gdyż ma zastosowanie w procedurach sądów powszechnych . Wystarczy zwrot odwołanie zastąpić – przysługuje zaskarżenie. Co do tekstu  Od orzeczenia sądu okręgowego kasacja nie przysługuje."... To nawet jest taki przypadek że i kasacja przysługuje . Pisząc co powyżej to mnie powala retoryka obsesyjności redaktora Stasia . Który tym poniżej tekstem wyróżnił winnych ukarał niewinnych a następnie obdzielił medalami klasę polityczną Cytat ... '' Ale wróćmy do zmian w 'Prawie łowieckim', które przygotowało najwyższe kierownictwo PZŁ w osobach przewodniczącego ZG dr Lecha Bloch, prezesa NRŁ Andrzeja Gdulę i chyba najbardziej aktywnego w tym temacie prezesa GSŁ Zygmunta Jabłońskiego. Dzięki posłowi Stanisławowi Wziątkowi, którego partii SLD obywatele nie chcieli widzieć w Sejmie, nagrodzonego funkcją członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz grupie posłów ze wszystkich klubów poselskich, bezpłatnie goszczonych w OHZ-tach PZŁ '' …...koniec cyttttata ...

No tak …..Gdyby nie te OHZ – ty ??? - to kraina szczęśliwości ….
23-11-2015 15:48 Artur123 Zapraszam tu: http://forum.lowiecki.pl/read.php?f=21&i=110471&t=110471. Dlaczego? Przypomnę swój pogląd... Jeżeli felieton w moim odczuciu porusza kwestie wyjątkowo istotne, wolę wypowiadać się na jego temat właśnie na forum, które daje większe możliwosci pod względem edycji. Tu komentarze pisze się (chyba, że czegoś nie wiem :-) w postaci sieczki (bez podziału na akapity, bez zmiany rodzaju czcionki i linków), a taka forma mi nie odpowiada. Lubię czytać przejrzyste teksty - nie tylko pod względem treści, ale także formy. Zakładam, że inni mają podobnie :-).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.