strona główna forum dyskusyjne

POZEW DO SĄDU O ZAPŁATĘ ZA TUSZE

Forma pozwu w takiej sytuacji będzie zależała od dokumentów, które potwierdzają roszczenie Koła oraz sumy wszystkich niezapłaconych faktur koła wobec danego przedsiębiorstwa skupującego tusze. Jeżeli kwota ta jest mniejsza niż 5,000.- zł., to trzeba będzie występować oddzielnie o kwoty z każdej pojedynczej faktury w trybie uproszczonym. Jeżeli kwota ta jest wraz z odsetkami do dnia złożenia pozwu większa niż 5,000.- zł. to jednym pozwem dochodzi się całości roszczenia. Zwracam uwagę, że w przypadku trybu uproszczonego trzeba korzystać z gotowych formularzy pozwu, które trzeba pobrać z Sądu. Instrukcja wypełniania tych formularzy znajduje się bezpośrednio na nich, ale trzeba pamiętać, że w przypadku błędnego wypełnienia formularza Sąd zwróci pozew i koło ma tylko 7 dni na jego poprawienie.

W pierwszej kolejności należy ustalić przeciwko komu należy wytoczyć powództwo.

  1. Jeżeli przedsiebiorstwo skupujące tusze jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub spółką akcyjną (S.A.), to pozwanym są bezpośrednio te spółki.
  2. Jeżeli przedsiębiorstwo skupujące tusze jest działalnością gospodarczą prowadzonc przez spółkę cywilną (S.C.), to powództwo należy wytoczyć wszystkim współwłaścicielom, których trzeba samemu zidentyfikować z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
  3. Jeżeli przedsiębiorstwo skupujące tusze jest działalnością gospodarczą jednego właściciela, to powództwo należy wytoczyć przeciwko niemu, ale trzeba go również zidentyfikować z imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.

Następnie trzeba określić sąd, do którego zostanie skierowane powództwo. Będzie to Sąd Rejonowy, jeżeli dochodzona kwota nie przekracza 15,000.- zł., albo sąd okręgowy, jeżeli kwota ta jest większa. Sądem, do którego normalnie składa się pozew jest sąd zlokalizowany w miejscu odpowiadającym miejscu zamieszkania pozwanych albo siedziby pozywanej Sp. z o.o. lub Sp. S.A. W sytuacji pozwu za nie zapłacone tusze zwierzyny właściwym może być wyjatkowo sąd odpowiadający miejscu lokalizacji punktu skupu lub miejscu lokalizacji banku, w którym koło ma swój rachunek bankowy, na który dotychczas otrzymywało zapłatę za odstrzeloną zwierzynę. Takie powództwo nazywa się wytoczonym według właściwości przemiennej, o którą należy wnioskować w pozwie, argumentując miejscm wykonywania umowy. Jest to albo miejsce lokalizacji skupu, albo miejsce gdzie pozwany płacił dotychczas za tusze (bank koła). Właściwość przemienna jest bardziej korzystna dla koła, bo sąd znajduje się wtedy blisko jego siedziby.

Trzecią ważną decyzją jest ustalenie, czy pozew składa się w trybie zwykłym, upominawczym czy w trybie nakazowym. Najlepszym wydają się być tryb upominawczy lub nakazowy, które wymagają wpisu w wysokości tylko 25% wpisu normalnego. Najprostrzą procedurę zapewnia tryb nakazowy, ale wymaga dostarczenia faktur Koła z podpisem akceptującym przedsiębiorstwa skupujacego tusze i nie jest tu wystarczającym podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT. Obowiązku takiego nie ma w trybie upominawczym, który jest podobny do nakazowego, ale w przypadku podniesienia zarzutów przez pozwanych, całościowy wpis (8% wartości roszczenia) musi wnieść koło, tak jak jest to obowiązkiem w trybie zwykłym. Wprawdzie z obowiązku wniesienia wpisu może zwolnić sąd, ale raczej nie ma to szans w przypadku powództwa koła łowieckiego.

Tryb nakazowy i upominawczy cechuje dodatkowo rozpatrywanie pozwu przez sąd bez udziału stron na posiedzeniu niejawnym, a więc odpadają koszty związane z obecnością na rozprawach i ewentualne koszty adwokackie. Warunkiem, aby odzyskać pieniądze w trybie nakazowym lub upominawczym jest, aby roszczenia nie można podważyć ani formalnie, ani merytorycznie. Zapłata za odstawione tusze jest normalnie roszczeniem niepodważalnym, ponieważ istnieją dokumenty PZ podpisane w imieniu przedsiebiorstwa skupującego oraz jest wystawiona i wysłana faktura o zapłatę za te tusze. Wszystkie załączniki do pozwu w trybie nakazowym i upominawczym muszą być oryginałami posiadanymi przez koła, a nie ksero-kopiami (chyba, że pozew składa w imieniu koła adwokat lub radca) . Składając samemu pozew ksero-kopie należy wykonać dla siebie. Pozew w trybie zwykłym będzie właściwym, jeżeli istnieją niejasności między stronami ile i za co należy płacić, gdyż np. pozwany nie zaakceptował faktury, bo zaginął kwit PZ lub nie był on nigdy wystawiony. W dalszej części zajmiemy sie tylko pozwem w postępowaniu upominawczym, bo takie będzie właściwe dla większości roszczeń o zapłatę za dostarczone tusze.

Mając ustalone powyższe można przystąpić do napisania pozwu, którego wzór można ściągnać z naszego serwera. Do tak napisanego pozwu należy dołączyć dowody, którymi są oryginalne kopie kwitów PZ z punktu skupu oraz oryginalne kopie wysłanych, a nie zapłaconych faktur. Należy również dołączyć pismo skierowane do dłużnika, w którym wzywa się go do zapłaty zaległych faktur oraz wyciąg ze statutu koła (kopia odpowiedniej strony podpisana przez osoby, które podpisują pozew), potwierdzający kto może występować w imieniu koła. Mając tak zkompletowany pozew należy wszystkie dokumenty odbić na ksero tyle razy, ilu jest pozwanych. Jeden komplet zostanie w aktach koła, a pozostałe należy dołaczyć do oryginału pozwu, który należy wysłać ze wszystkimi załącznikami listem poleconym do właściwego sądu .

Należy się spodziewać, że sąd znajdzie w pozwie braki, których uzupełnienia zażąda, np. pismo ZO PZŁ potwierdzające, kto może reprezentować koło, albo uściślenie osób lub adresów pozwanych. Jeżeli żadnych tego typu braków nie znajdzie, to zażąda wpłacenia wpisu, podając kwotę i konto sądu, gdzie w ciagu 7 dni należy wpłacić ten wpis. Wpisu nie należy wpłacać wcześniej. Teraz należy tylko oczekiwać, na pismo z orzeczeniem sądu, zasądzającym żądane kwoty od przedsiębiorstwa skupu dziczyzny na rzecz koła. Gdyby zamiast orzeczenia sądu przyszło wezwanie na rozprawę, to oznacza to przeniesienie sprawy przez sąd do trybu zwykłego. Gdyby po pozytywnym orzeczeniu sądu dłużnik dalej nie płacił, należy wystapić do sądu o klauzulę wykonalności na tym orzeczeniu i skierować się do komornika, który poprowadzi dalej sprawę.

Opracował
Piotr Gawlicki
Prezes K.Ł. Cietrzew
w Gdańsku


PS - powyższy tekst był opracowany w 2002 r. lub wcześniej i jego bespośrdnie stosowanie w chwili obecnej nie jest możliwe, w związku ze zmianami w kpc.
28/11/2005

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.