strona główna forum dyskusyjne

 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką w dniu 14.12.2004 r.

Wydruk strony

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVI

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 99

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia.

§ 100

Krajowy Zjazd Delegatów tworzą wyłonieni w wyborach pośrednich przedstawiciele kół łowieckich i przedstawiciele członków niestowarzyszonych z kołami łowieckimi.

§ 101

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Krajowe Zjazdy Delegatów zwoływane są przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 102

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na pięć lat.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien odbyć się w terminie 60 dni od otrzymania wniosku:
  1. co najmniej 1/3 ogólnej liczby okręgowych rad łowieckich,
  2. co najmniej 2/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 103

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie honorowi Zrzeszenia, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Naczelną Radę Łowiecką.
 3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów oraz osoby wymienione w ust. 1 i powinny otrzymać na 30 dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zjeździe, wraz z projektem proponowanego porządku obrad.

§ 104

 1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków według miejsca stałego zamieszkania, obejmującego teren działania okręgu. Do liczby członków zamieszkałych na terenie okręgu dolicza się członków Zrzeszenia - obcokrajowców, dla których dany okręg jest okręgiem właściwym w myśl §7 ust. 2.
 2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów.
 3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 105

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
 2. ustalanie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;
 4. wybór dziesięciu członków Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
 5. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
 6. ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barw Zrzeszenia;
 7. ustanawianie odznaczeń łowieckich oraz wzoru oznaki Zrzeszenia;
 8. uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.