strona główna forum dyskusyjne

Propozycja zapisów Statutu PZŁ dot. organów Zrzeszenia, przygotowana przez redakcję www.lowiecki.pl

Rozdział 5
Władze i organy Zrzeszenia

§ 34
 1. Organami władzy PZŁ są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów;
  2. Okręgowe Zjazdy Delegatów;

 2. Organami sądowniczymi i dyscyplinarnymi PZŁ są:
  1. Główny Sąd Łowiecki;
  2. Główny Rzecznik Dyscyplinarny;
  3. Okręgowe Sądy Łowieckie;
  4. Okręgowi Rzecznicy Dyscyplinarni.

 3. Organami wykonawczymi PZŁ są:
  1. Naczelna Rada Łowiecka;
  2. Okręgowe Rady Łowieckie;
  3. Zarząd Główny;
  4. Zarządy Okręgowe.

 4. Organami kontrolnymi są:
  1. Główna Komisja Rewizyjna;
  2. Okręgowe Komisje Rewizyjne.

 5. Organami innymi są:
  1. Kapituła Odznaczeń Łowieckich;
  2. .........

 6. Obowiązki nakładane na członków Zrzeszenia oraz koła łowieckie mogą wynikać tylko ze statutu lub uchwał zjazdów delegatów podjętych w ramach ich kompetencji.

 7. Organa wykonawcze, kontrolne, sądownicze i dyscyplinarne Zrzeszenia wykonują swoje zadania w ramach kompetencji statutowych oraz uchwał organów władzy Zrzeszenia.


Krajowy Zjazd Delegatów

§ 35
 1. Krajowy Zjazd Delegatów stanowią delegaci wybrani przez Okręgowe Zjazdy Delegatów.
 2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 3. Krajowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 90 dni od zakończenia roku finansowego.
 4. Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Naczelną Radę Łowiecką w terminie 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. ministra właściwego do spraw środowiska
  2. co najmniej 1/5 liczby Okręgowych Rad Łowieckich;
  3. co najmniej 1/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  4. d) Zarządu Głównego.
 5. Do delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów oraz do ministra właściwego do spraw środowiska, należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad oraz listą kandydatów na Łowczego Krajowego.
 6. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia, członkowie honorowi, przedstawiciel ministerstwa środowiska i osoby zaproszone przez Prezesa NRŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego;


§ 36

 1. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez Okręgowe Zjazdy Delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków Zrzeszenia, według terenu działania Okręgowej Rady Łowieckiej, w której opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Mandaty delegatów na Zjazd zachowują ważność przez całą kadencję.


§ 37

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalanie Statutu Zrzeszenia i jego zmian;
 2. podział terytorium kraju na okręgi PZŁ;
 3. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa;
 4. skrócenie bieżącej kadencji organów Zrzeszenia i kół łowieckich;
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Naczelnej Rady Łowieckiej;
 6. powołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Zjazd Krajowy;
 7. powołanie Łowczego Krajowego;
 8. powołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
 9. odwołanie Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej powołanego przez tę Radę;
 10. odwołanie Łowczego Krajowego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 11. odwołanie Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego powołanego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 12. udzielenie absolutorium Łowczemu Krajowemu i Zarządowi Głównemu za okresy dwuletnie;
 13. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
 14. ustanawianie godła, barw, sztandaru oraz flagi Zrzeszenia;
 15. uchwalanie zasad ustalania wpisowego i składki członkowskiej;
 16. ustanawianie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego;
 17. uchwalanie regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów i jego porządku obrad;
 18. tworzenie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 19. określenie kwoty powyżej której obciążanie majątku i nabywanie bądź zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej;
 20. wykonywanie innych zadań określonych Statutem.


Naczelna Rada Łowiecka

§ 38

 1. W skład Naczelnej Rady Łowiecką wchodzi Prezes oraz członkowie w sumarycznej liczbie 50 osób, wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów spośród delegatów na ten Zjazd.
 2. NRŁ dokooptuje do swego składu nowego członka spośród osób posiadających mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów, w ciągu 90 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka, z zastrzeżeniem ust.3;
 3. Możliwość kooptacji w sposób określony w ust. 2 nie może dotyczyć składu Rady pochodzącego z wyboru, jeżeli jego liczba zmniejszy się do 40 osób. Gdyby ilość osób w NRŁ pochodząca z wyboru zmniejszyła się do 40, to Rada działa w pozostałej liczbie osób pochodzących z wyboru i osób dokooptowanych do tego czasu, bez możliwości dalszego uzupełniania liczby członków.


§ 39

Do kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów w sytuacjach przewidzianych Statutem;
 2. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania za okres od poprzedniego Zjazdu;
 3. nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;
 4. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
 5. uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;
 6. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych Zrzeszenia;
 7. zatwierdzanie preliminarzy budżetowych uchwalanych przez Okręgowe Rady Łowieckie;
 8. zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu Zrzeszenia;
 9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz rozdziału składek między budżety Zarządu Głównego i Zarządów Okręgowych Zrzeszenia;
 10. uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej,
 11. uchwalanie zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 12. określanie zasad i sposobu pielęgnacji etyki i tradycji łowieckiej;
 13. powoływanie:
  1. wiceprezesa NRŁ spośród członków Rady na wniosek Prezesa Rady;
  2. sędziów Głównego Sądu Łowieckiego na wniosek Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego;
  3. Łowczego Krajowego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
  4. zastępcy Łowczego Krajowego na jego wniosek;
  5. Prezesa Głównego Sądu Łowieckiego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Prezesa wybranego przez Krajowy Zjazd Delegatów;
  6. przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
  7. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
  8. przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

 14. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Głównego;
 15. ustalanie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów działania Łowczego Krajowego, Zarządu Głównego, Łowczych Okręgowych oraz Prezesa NRŁ;
 16. uchwalanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego;
 17. ustalanie zasad wynagradzania i zwrotu kosztów sędziów i rzeczników dyscyplinarnych;
 18. określanie granic okręgów i dokonywanie ich zmian na wniosek Zarządu Głównego;
 19. uchwalanie zasad stosowania sankcji organizacyjnych za dokonanie nieprawidłowego odstrzału samców zwierzyny płowej;
 20. podejmowanie uchwał w sprawie konieczności zwołania Okręgowego Zjazdu Delegatów;
 21. powoływanie komisji problemowych Rady i klubów specjalistycznych (np. strzeleckich, kolekcjonerskich, kynologicznych, sokolniczych itp.);
 22. uchylanie uchwał Okręgowych Rad Łowieckich w razie ich niezgodności z prawem;
 23. rozpatrywanie odwołań od uchwał Okręgowych Rad Łowieckich;
 24. wnioskowanie do Ministra Środowiska odstrzału gatunków chronionych zagrażających gospodarce łowieckiej;
 25. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia w organizacjach międzynarodowych na wniosek Zarządu Głównego;
 26. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 27. wyrażanie Zarządowi Głównemu zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku powyżej kwoty określonej przez Krajowy Zjazd Delegatów;
 28. ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
 29. składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego;
 30. uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
 31. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.


§ 40

 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez Prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa.
 2. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckie, przyjęty przez Radę.
 3. Posiedzenie Rady powinno być zwoływane w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego żądania ministra właściwego do spraw środowiska.
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła się członkom Rady co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezesa Rady lub zastępującego go wiceprezesa.


§ 41

 1. Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej przewodniczy obradom Rady i na bieżąco kieruje jej pracami.
 2. Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej zastępuje wiceprezes Rady.
 3. Prezes lub wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej reprezentują Radę na zewnątrz.
 4. Na miejsce Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez Naczelną Radę Łowiecką spośród osób posiadających mandat delegata na Krajowy Zjazd Delegatów.


§ 42

Do obowiązków Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia na szczeblu krajowym;
 2. nadzorowanie opracowywania projektów uchwał na obrady Rady;
 3. nadzorowanie działalnością komisji problemowych i klubów specjalistycznych Rady;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 5. przedkładanie projektu porządku obrad Rady;
 6. przedkładanie NRŁ do zatwierdzenia zasad wynagradzania Łowczego Krajowego i Łowczych Okręgowych;
 7. proponowanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego;
 8. ustalanie wysokości wynagrodzenia Łowczych Okręgowych w korelacji z wynagrodzeniem Łowczego Krajowego;
 9. reprezentowanie Zrzeszenia w ramach stosunku pracy z Łowczym Krajowym i Łowczymi Okręgowymi;
 10. określenie zakresu uprawnień i obowiązków wiceprezesa Rady;
 11. zapraszanie gości na Krajowy Zjazd Delegatów;


Okręgowy Zjazd Delegatów

§ 43

 1. Okręgowy Zjazd delegatów tworzą:
  1. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół łowieckich mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  2. delegaci wybrani spośród członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach dzierżawiących obwody łowieckie na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;

 2. Okręgowy Zjazd Delegatów może być zwoływany uchwałą Okręgowej Radę Łowiecką w każdym czasie, ale nie rzadziej niż dwa razy w ciągu kadencji: po wyborze delegatów na Zjazd i po dwóch latach kadencji.
 3. Okręgowy Zjazd Delegatów po dwóch latach kadencji odbywa się w ciągu 60 dni od dnia zakończenia roku finansowego.
 4. Okręgowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Okręgowy w terminie do 45 dni od otrzymania pisemnego wniosku, z proponowanym porządkiem obrad, od:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. od co najmniej 1/5 kół mających siedzibę na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej;
  3. od co najmniej 1/5 delegatów na Zjazd Okręgowy;
  4. Zarządu Głównego.
 5. Do delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów należy wysłać zawiadomienie o Zjeździe na 30 dni przed terminem Zjazdu, wraz z projektem proponowanego porządku obrad oraz z listą kandydatów na Łowczego Okręgowego.
 6. W Okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie organów Zrzeszenia oraz członkowie honorowi i osoby zaproszone przez Prezesa ORŁ, ale bez czynnego i biernego prawa wyborczego;


§ 44

 1. Delegaci na Okręgowy Zjazd delegatów wybierani są przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej w stosunku jeden delegat na każdą pełną liczbę dwudziestu członków koła, w którym opłacają składkę członkowską w Zrzeszeniu.
 2. Członkowie niestowarzyszeni wybierają na Zjazd Okręgowy swych delegatów w liczbie jeden delegat na każdą pełną dwudziestkę członków obecnych podczas wyborów delegatów, legitymujących się miejscem stałego pobytu na terenie działania danej Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. Delegaci kół mających siedziby poza terenem działania Okręgowej Rady Łowieckiej wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
 4. Mandaty delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów zachowują ważność przez całą kadencję.


§ 45

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z wytycznych Krajowego Zjazdu Delegatów oraz uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej podjętych w ramach jej kompetencji;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Okręgowej Rady Łowieckiej;
 3. wybór spośród delegatów na Zjazd Okręgowy:
  1. Okręgowej Rady Łowieckiej,
  2. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  3. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej;

 4. powoływanie Łowczego Okręgowego;
 5. powoływanie Prezesa Okręgowego Sądu Łowieckiego;
 6. odwoływanie Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej powołanego przez ORŁ
 7. odwoływanie Łowczego Okręgowego powołanego przez ORŁ
 8. odwoływanie Prezesa Sądu Okręgowego powołanego przez ORŁ
 9. udzielenie absolutorium Łowczemu Okręgowemu i Zarządowi Okręgowemu za okres dwóch lat;
 10. powoływanie komisji problemowych przygotowujących uchwały Zjazdu;
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.


Okręgowa Rada Łowiecka

§ 46

 1. W skład Okręgowej Rady Łowieckiej wchodzi Prezes oraz członkowie w sumarycznej liczbie 25 osób, wybrani przez Okręgowy Zjazd Delegatów;
 2. Okręgowa Rada Łowiecka dokooptuje do swego składu nowego członka spośród delegatów na Zjazd Okręgowy, w ciągu 45 dni po zaprzestaniu pełnienia funkcji przez dotychczasowego członka, z zastrzeżeniem ust.3;
 3. Możliwość kooptacji w sposób określony w ust.2 nie może dotyczyć składu Rady pochodzącego z wyboru, jeżeli jego liczba zmniejszy się do 20 osób. Gdyby ilość członków Okręgowej Rady Łowieckiej pochodząca z wyboru zmniejszyła się do 20, to Rada działa w pozostałej liczbie osób pochodzących z wyboru i osób dokooptowanych do tego czasu, bez możliwości dalszego uzupełniania liczby członków przez ORŁ.


§ 47

Do kompetencji Okręgowej Rady Łowieckiej należy nadzorowanie działalności Zrzeszenia na terenie jej działania, a w szczególności:
 1. zwoływanie Okręgowych Zjazdów delegatów w sytuacjach przewidzianych Statutem;
 2. przedkładanie Okręgowemu Zjazdowi delegatów sprawozdania za okres swojej działalności;
 3. wykonywanie uchwał Zjazdów delegatów oraz Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki Łowieckiej na obszarze okręgu oraz koordynowanie działalności kół przy opracowywaniu wieloletnich planów hodowlanych;
 5. powoływanie na wniosek Zarządu Okręgowego jego biur terenowych na obszarze okręgu;
 6. określanie ilości osób stanowiących Zarząd Okręgowy;
 7. uchwalanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych do zatwierdzenia przez NRŁ;
 8. inspirowanie porozumień i tworzenie wspólnych przedsięwzięć wojewódzkich dla określonego celu gospodarki łowieckiej, w tym również dla tworzenia rejonów hodowlanych;
 9. zatwierdzanie rocznego sprawozdania wykonania budżetu ORŁ;
 10. powoływanie:
  1. sędziów Okręgowego Sądu Łowieckiego na wniosek prezesa Sądu Okręgowego;
  2. członków Zarządu Okręgowego na wniosek Łowczego Okręgowego;
  3. Łowczego Okręgowego, ale tylko w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez Łowczego wybranego przez Okręgowy Zjazd Delegatów;
  4. przewodniczącego i członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
  5. Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
  6. komisji problemowych i klubów specjalistycznych (np. strzeleckich, kolekcjonerskich, kynologicznych, sokolniczych itp.) oraz ich członków

 11. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Okręgowego;
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Okręgowego;
 13. rozwiązywanie i wykluczanie kół ze Zrzeszenia, w przypadkach przewidzianych Statutem;
 14. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego oraz ustanawianie odznaczeń okręgowych i zasad ich przyznawania;
 15. wykonywanie zadań zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką w ramach jej kompetencji;
 16. ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół łowieckich z dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego w okręgu;
 17. opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów;
 18. wnioskowanie do wojewody odstrzału gatunków chronionych zagrażających gospodarce łowieckiej;
 19. opiniowanie możliwości skracania okresów polowań na terenie województwa;
 20. inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie województwa, w tym mających na celu zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 21. współpraca z innymi Okręgowymi Radami Łowieckimi oraz równorzędnymi zagranicznymi organizacjami łowieckimi;
 22. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla wojewódzkiego;
 23. organizowanie i popieranie prac naukowych w zakresie łowiectwa obejmujących teren województwa;
 24. popieranie i propagowanie na terenie okręgu:
  1. łowiectwa, ochrony zwierzyny i środowiska naturalnego;
  2. działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich;
  3. hodowli użytkowych psów myśliwskich;
  4. sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;
  5. strzelectwa myśliwskiego

 25. uchwalanie regulaminu obrad Okręgowej Rady Łowieckiej;
 26. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;


§ 48

 1. Okręgowa Rada Łowiecka wybiera spośród swoich członków wiceprezesa Rady;
 2. Posiedzenia Okręgowej Rady Łowieckiej zwoływane są przez Prezesa lub wiceprezesa Rady. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Okręgowej Rady Łowieckiej.
 3. Posiedzenie Okręgowej Rady Łowieckiej powinno być zwołane w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniej uchwały Naczelnej Rady Łowieckiej oraz obejmować sprawy przez nią wskazane.
 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad wysyła się członkom Rady co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem.
 5. W posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej mogą brać udział członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, członkowie zarządu Okręgowego, Prezes Sądu Okręgowego, przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny, a także zaproszeni przez Prezesa Rady goście.


§ 49

 1. Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej przewodniczy obradom Rady i na bieżąco kieruje jej pracami.
 2. Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej zastępuje wiceprezes Rady.
 3. Prezes lub wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej reprezentują Radę na zewnątrz.
 4. Na miejsce Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez Okręgową Radę Łowiecką spośród osób posiadających mandat delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów.


§ 50

Do obowiązków Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej należy:
 1. pełnienie funkcji reprezentacyjnych Zrzeszenia na szczeblu okręgowym;
 2. nadzorowanie działalnością komisji problemowych Rady i klubów specjalistycznych;
 3. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 4. ustalanie projektu porządku obrad Rady;
 5. zapraszanie gości na Okręgowy Zjazd Delegatów.


Zarząd Główny

§ 51

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, zastępca Łowczego Krajowego powołany przez NRŁ oraz Łowczowie Okręgowi.
 2. Zarząd Główny zarządza Polskim Związkiem Łowieckim i reprezentuje Zrzeszenie na zewnątrz.
 3. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje w Zarządzie Głównym, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 4. Zarząd Główny może upoważnić swoich członków do określonych czynności związanych z zarządzaniem Zrzeszeniem oraz do określonego reprezentowania Zrzeszenia na zewnątrz.


§ 52

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
 1. zarządzanie Zrzeszeniem;
 2. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
 3. prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 4. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z wykonywanych czynności;
 5. wnioskowanie do Naczelnej Rady Łowieckiej zwołania Krajowego Zjazdu Delegatów;
 6. nadzór i kontrola działalności Zarządów Okręgowych;
 7. powoływanie i odwoływanie przedstawicieli Zrzeszenia do innych organizacji szczebla krajowego;
 8. wydawanie instrukcji dla Zarządów Okręgowych, kół łowieckich i członków Zrzeszenia, przewidzianych uchwałami właściwych organów Zrzeszenia;
 9. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Naczelną Radę Łowiecką;
 10. wydawanie zarządzeń normujących zasady działania jednostek organizacyjnych i biur Zrzeszenia podległych Zarządowi Głównemu;
 11. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia, pozostającym w dyspozycji Zarządu Głównego;
 12. publikacja bilansu oraz rachunku wyników Zrzeszenia przed przedstawieniem ich Krajowemu Zjazdowi Delegatów i Naczelnej Radzie Łowieckiej;
 13. nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia;
 14. współdziałanie z właściwymi organami administracji publicznej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;
 15. współdziałanie z komisjami parlamentarnymi przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
 16. wydawanie opinii przewidzianych w prawie łowieckim lub na żądanie ministra właściwego do spraw środowiska;
 17. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe Zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne i strzeleckie;
 18. nadzór nad stacjami badawczymi Zrzeszenia;
 19. powoływanie klubów specjalistycznych oraz zatwierdzanie zasad ich działania;
 20. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
 21. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej;
 22. obsługa organizacyjna Krajowego Zjazdu Delegatów;
 23. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i organizacjami społecznymi szczebla krajowego oraz dyrekcją Państwowego Gospodarstwa Leśnego w sprawach dotyczących łowiectwa.
 24. wykonywanie innych zadań zleconych Statutem oraz przez Krajowy Zjazd Delegatów i Naczelną Radę Łowiecką oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.


§ 53

 1. Łowczy Krajowy jest przewodniczącym Zarządu Głównego PZŁ i na bieżąco kieruje jego pracami.
 2. Łowczemu Krajowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Głównego i inne jednostki organizacyjne szczebla krajowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Krajowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 4. Na miejsce Łowczego Krajowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wybierana jest osoba przez Naczelną Radę Łowiecką.
 5. Kandydaci na Łowczych Krajowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Naczelnej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Krajowym Zjazdem Delegatów.


§ 54

Do obowiązków Łowczego Krajowego należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością Zrzeszenia w ramach upoważnień Zarządu Głównego;
 2. wnioskowanie powołania i odwołania swojego zastępcy i określenie jego wynagrodzenia;
 3. nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami Zrzeszenia, z wyłączeniem powołanych przez organy władzy Zrzeszenia.
 4. reprezentowanie Zarządu Głównego w sprawach stosunku pracy ze swoimi zastępcami;
 5. zwoływanie posiedzeń Zarządu Głównego z określaniem proponowanego porządku obrad;
 6. przygotowanie posiedzeń Zarządu Głównego.


Zarząd Okręgowy

§ 55

 1. W skład zarządu Okręgowego wchodzi Łowczy Okręgowy, jako jego przewodniczący oraz od dwóch do czterech członków wybranych przez Okręgową Radę Łowiecką.
 2. Zarząd Okręgowy zarządza Polskim Związkiem Łowieckim na terenie okręgu i reprezentuje tam Zrzeszenie na zewnątrz w ramach upoważnień Zarządu Głównego.
 3. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wchodzi osoba wybrana przez właściwą Okręgową Radę Łowiecką.
 4. Zarząd Okręgowy może upoważnić swoich członków do określonych czynności związanych z zakresem kompetencji Zarządu.


§ 56

 1. Do kompetencji Zarządu Okręgowego należy:
  1. realizowanie uchwał organów Zrzeszenia wyższego rzędu;
  2. zarządzenie funduszami i majątkiem pozostającym w dyspozycji Zarządu Okręgowego;
  3. przedstawianie Okręgowej Radzie Łowieckiej rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z ich wykonania;
  4. prowadzenie kontroli działalności kół łowieckich i członków;
  5. zawieszanie w czynnościach członków organów koła łowieckiego na okres do walnego zgromadzenia, ale nie dłużej niż na 6 miesięcy;
  6. prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
  7. nadzór i kontrola nad kołami łowieckimi i członkami niestowarzyszonymi;
  8. organizacja szkolenia członków i kandydatów;
  9. wnioskowanie do Okręgowej Rady Łowieckiej powołania przedstawicieli do innych organizacji;
  10. prowadzenie rejestru kół łowieckich, ich członków oraz stażystów w okręgu;
  11. ustalanie wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie, uwzględniających poniesione koszty;
  12. wydawanie komunikatów o możliwości zgłaszania się kandydatów na stanowiska obsadzane przez Okręgową Radę Łowiecką;
  13. gwarantowanie obsługi biurowej i organizacyjnej Prezesowi i Okręgowej Radzie Łowieckiej;
  14. obsługa organizacyjna Okręgowego Zjazdu Delegatów;
  15. bieżące współdziałanie z organami państwowymi i samorządu terytorialnego w okręgach, organizacjami społecznymi oraz jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego na szczeblu okręgu w sprawach dotyczących łowiectwa;
  16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Okręgową Radę Łowiecką i Zarząd Główny w zakresie ich kompetencji oraz podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

 2. Zarząd Okręgowy współpracuje z terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej przy wykonywaniu zadań związanych z łowiectwem.


§ 57

 1. Łowczy Okręgowy jest przewodniczącym Zarządu Okręgowego w okręgu, w którym został wybrany.
 2. Łowczemu Okręgowemu podlega bezpośrednio biuro Zarządu Okręgowego i inne jednostki organizacyjne szczebla okręgowego Zrzeszenia.
 3. Łowczy Okręgowy będący w momencie powołania członkiem innych organów PZŁ traci w nich członkostwo, ale nie dotyczy to mandatu delegata na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów.
 4. Na miejsce Łowczego Okręgowego, który przestał pełnić swoje funkcje, wybierana jest osoba przez Okręgową Radę Łowiecką.
 5. Kandydaci na Łowczych Okręgowych muszą zgłosić swoje kandydatury do Okręgowej Rady Łowieckiej nie później niż na 45 dni przed planowanym Okręgowym Zjazdem Delegatów.


§ 58

 1. Łowczy Okręgowy posiada prawo veta wobec uchwał Zarządu Okręgowego.
 2. Uchwały Zarządu Okręgowego zavetowane przez Łowczego Okręgowego nie wchodzą w życie.
 3. Zarząd Okręgowy może w ciągu 14 dni odwołać się od veta Łowczego Okręgowego do Okręgowej Rady Łowieckiej, która ma 30 dni od na uchylenie veta. Jeżeli w tym terminie veto zostanie uchylone, to uchwała Zarządu Okręgowego wchodzi w życie z dniem jej uchylenia przez ORŁ.
 4. Odwołania od decyzji Zarządu Okręgowego o zawieszaniu w czynnościach członków organów koła łowieckiego nie zawieszają uchwały ZO z chwilą złożenia odwołania przez zainteresowanych.


...................................................

Rozdział 6
Postępowanie wewnątrz organizacyjne

§ 72

 1. Kadencja wszystkich władz i organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich trwa cztery lata.
 2. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  3. utraty członkostwa w Zrzeszeniu;
  4. wyboru do innego organu Zrzeszenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to utraty mandatu na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów oraz funkcji w organach koła;

 3. Zaprzestania pełnienia funkcji stwierdza ten organ Zrzeszenia lub koła łowieckiego, którego członkiem była ta osoba, wg daty wystąpienia w/w zdarzeń.
 4. Członkowie organów wykonawczych Zrzeszenia oraz organów koła przestają pełnić swą funkcję z mocy prawa, z chwilą postawienia im przez państwowe organa ścigania zarzutów karnych lub wykroczeń albo skazania przez sąd łowiecki w I instancji.
 5. Delegaci na Krajowy i Okręgowy Zjazd Delegatów przestają pełnić swą funkcję z mocy prawa, z chwilą prawomocnego skazania przez sąd powszechny na podstawie kodeksu karnego lub wykroczeń albo skazania przez sąd łowiecki w II instancji.
 6. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich może być odwołany ze swej funkcji w każdym czasie przez organ, który go powołał.
 7. O ile Statut Zrzeszenia nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i kół łowieckich podejmują uchwały jawnie i większością głosów co najmniej 1/3 liczby osób głosujących, w obecności co najmniej połowy liczby członków, z zastrzeżeniem ust.8.
 8. Wybór delegatów na Zjazdy, wybór i odwołanie członków organów Zrzeszenia oraz organów kół łowieckich odbywają się w głosowaniu tajnym i wymagają większości ponad połowy liczby osób głosujących.


§ 73

 1. Uchwały organów Zrzeszenia i kół łowieckich muszą być zaprotokołowane i doręczone na piśmie zainteresowanym.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, od uchwał organów i władz kół łowieckich oraz Zrzeszenia, podjętych w pierwszej instancji, przysługuje stronom odwołanie do drugiej instancji.
 3. Odwołanie przysługuje od uchwał:
  1. Zarządu koła - do Walnego Zgromadzenia koła;
  2. Walnego Zgromadzenia koła - do Zarządu Okręgowego;
  3. Zarządu Okręgowego - do Okręgowej Rady Łowieckiej;
  4. Okręgowej Rady Łowieckiej - do Naczelnej Rady Łowieckiej;
  5. Zarządu Głównego - do Naczelnej Rady Łowieckiej;
  6. Naczelnej Rady Łowieckiej - do Krajowego Zjazdu Delegatów.

 4. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały, za pośrednictwem organu lub władzy, która podjęła tę uchwałę, za wyjątkiem walnego zgromadzenia koła. Doręczenia muszą zachować formę pisemną z pouczeniem o trybie odwołania.
 5. W sprawach skreślenia lub wykluczeniu członka z koła lub Zrzeszenia zainteresowany musi otrzymać uchwałę wraz z uzasadnieniem.
 6. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonym w ust. 4 wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w pierwszej instancji do czasu rozpatrzenia tego odwołania przez organ odwoławczy.
 7. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są ostateczne.
 8. Uchwały, o których mowa w ust. 7, mogą być uchylone w trybie nadzoru przez właściwe organy Zrzeszenia w przypadku ich niezgodności z prawem lub Statutem, a w przypadku ujawnienia istotnych dla sprawy okoliczności, które nie były znane przy podejmowaniu tych uchwał, są zawieszane i kierowane do pierwszej instancji celem powtórnego rozpatrzenia.

Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.