strona główna forum dyskusyjne
STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
uchwalony w 1946r.


Nazwa HTML do wydruku Word PDF
Statut w wersjiSkład, siedziba i teren działania Związku
§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: "Polski Związek Łowiecki" i jest związkiem osób fizycznych, posiadających karty łowieckie lub uprawnionych do ich posiadania, oraz Stowarzyszeń, działających w zakresie gospodarstwa łowieckiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Związek ma siedzibę w Warszawie.
Terenem działalności Związku jest Rzeczpospolita Polska.
Związek ma prawa używania godła, sztandarów, mundurów i znaczków dla swych członków, według wzorów, ustanowionych przez Naczelną Radę Łowiecką zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rokiem administracyjnym i sprawozdawczym Związku jest rok kalendarzowy.


Cele i środki
§ 2

Związek jest Stowarzyszeniem ideowym i ma na celu reprezentowanie łowiectwa i jego interesów nazewnątrz, zjednoczenie wszystkich myśliwych oraz organizacji łowieckich dla wspólnej pracy nad podniesieniem i należytym utrzymaniem bogactwa narodowego jaki stanowią zwierzostany krajowe oraz nad postawieniem łowiectwa na poziomie, któryby w granicach prawidłowej hodowli i odstrzału, dawał maksymalną korzyść w gospodarce narodowej (w dziczyźnie i futrach).


§ 3

Dla osiągnięcia wytkniętego celu, Związek jest uprawniony, z zachowaniem obowiązków przepisów i praw:
 1. do podejmowania starań o należyty rozwój stosunków łowieckich w drodze ustawodawczej oraz w drodze rozporządzeń władz administracyjnych;
 2. do współdziałania z władzami w czuwaniu nad wykonywaniem ustaw i rozporządzeń, dotyczących łowiectwa;
 3. do współpracy z zagranicznymi związkami myśliwskimi;
 4. do propagowania etyki łowieckiej;
 5. do podejmowania starań o należyty rozwój stosunków w dziedzinie zagranicznego i krajowego handlu zwierzyną;
 6. do popierania hodowli zwierzyny w drodze prowadzenia lub popierania doświadczeń hodowlanych, doświadczeń nad aklimatyzacją zwierzyny, badań nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierzyny itp.;
 7. do popierania hodowli psów myśliwskich;
 8. do opieki nad teoretycznym i praktycznym szkoleniem personelu łowieckiego we wszelkich działach łowiectwa;
 9. do nadawania odznaczeń i nagród osobom zasłużonym na polu łowiectwa, według regulaminów, uchwalonych przez Naczelną Radę Łowiecką;
 10. do popierania prasy i piśmiennictwa łowieckiego, bibliotek i muzeów łowieckich oraz do wydawania własnego organu, wydawnictw itp.;
 11. do prac nad ustaleniem, rozpowszechnianiem i przestrzeganiem słownictwa łowieckiego;
 12. do współdziałania w pracach nad rozwojem strzelectwa w Polsce;
 13. do udziału w międzynarodowych organizacjach łowieckich, wystawach, konkursach, oraz do organizowania pomocy dla wycieczek myśliwskich do Polski;
 14. do urządzania wystaw i pokazów łowieckich, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, obejmujących wszystkie dziedziny, związane z łowiectwem, jak również wszelkiego rodzaju konkursów i odczytów w tych dziedzinach;
 15. do urządzania zjazdów łowieckich ogólnych i regionalnych;
 16. do współpracy nad ochroną przyrody i piękna rodzimego krajobrazu;
 17. do rozpatrywania wykroczeń przeciwko etyce łowieckiej i załatwiania sporów na tle łowieckim między członkami Związku;
 18. do popierania wszelkich innych poczynań związanych z łowiectwem;

Stanowisko prawne
§ 4

Związek jest osobą prawną, posiada prawo nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, przyjmowanie darowizn i zapisów oraz zawierania wszelkiego rodzaju umów, z zachowaniem, istniejących w tym zakresie przepisów.
W lokalach swych Związek posiada prawa i przywileje, przysługujące organizacjom klubowym.


Majątek
§ 5

Majątek Związku, względnie jego dochody - powstają ze składek członków i wpływów, otrzymywanych z urządzania wystaw, odczytów, wydawnictw itp. przedsięwzięć, tudzież z ofiar, darowizn i subsydiów.


Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki
§ 6

Do Związku mogą należeć:
 1. osoby fizyczne w charakterze członków zwyczajnych i honorowych.
 2. Stowarzyszenia działające w zakresie gospodarki łowieckiej i uprawiania prawidłowego łowiectwa.

Stowarzyszenia
§ 7

Stowarzyszenia, wchodzące w skład Związku, obowiązane są ściśle stosować się do zarządzeń i regulaminów, wydawanych przez władze Związku. Mogą one przyjmować do swego grona tylko osoby, będące honorowymi i zwyczajnymi członkami Związku.
Stowarzyszenia posiadają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Powiatowych (§ 50) przez samego delegata i korzystają z jednego głosu.
Stowarzyszenia, wchodzące w skład związku, obowiązane są corocznie, najdalej do dnia 15 lutego, składać w Wojewódzkiej (Oddziałowej) Radzie Łowieckiej sprawozdania roczne za rok ubiegły, wykaz swych członków, oraz ściągać od swych członków przypadające od nich na rzecz Związku składki i należności te przekazywać Związkowi.
Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka, względnie jej upełnomocnieni przedstawiciele - mają prawo kontrolowania ksiąg i akt oraz działalności łowieckiej tych Stowarzyszeń.


§ 8

Na członków zwyczajnych mogą być przyjęte do Związku osoby, które posiadają obywatelskie prawa honorowe oraz nie były karane w ciągu ostatnich trzech lat z mocy art. 77 - 79 rozporządzenia o prawie łowieckim, art. 270 i 271 kodeksu karnego w części, dotyczącej polowania, lub art. 5 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku o ochronie zwierząt.
Członków zwyczajnych przyjmuje do Związku Wojewódzka Rada Łowiecka, właściwa według stałego miejsca zamieszkania kandydata, po wysłuchaniu opinii właściwej Powiatowej Rady Łowieckiej na podstawie pisemnego zgłoszenia, które winno zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, zawód, wskazanie wydzierżawionych lub posiadanych terenów łowieckich, względnie stowarzyszenia łowieckiego, posiadającego tereny łowieckie, którego kandydat jest członkiem, oraz zobowiązanie stosowania się do postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz Związku, a także do regularnego płacenia składek.
Osoby kandydujące na członków zwyczajnych winny być poddawane egzaminowi według programu ustalonego przez Naczelną Radę Łowiecką.
Rady Wojewódzkie mogą w poszczególnych uzasadnionych wypadkach zwalniać kandydatów od egzaminu.
W razie odmowy przyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego lub wyłączenia ze Związku - przysługuje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, prawo wniesienia odwołania do Komitetu Wykonawczego Naczelnej Rady Łowieckiej. Decyzja Komitetu Wykonawczego jest ostateczna.


§ 9

Wyłączenie członka zwyczajnego ze Związku może nastapić w razie stwierdzenia, że członek nie odpowiada wymaganiom, ustanowionym dla członków zwyczajnych Związku; w przypadku niepłacenia składek; w razie nie podporządkowania się orzeczeniom Sądów Łowieckich oraz na skutek orzeczenia Sądów Łowieckich.


Członkowie honorowi
§ 10

W uznaniu wybitnych zasług na polu łowiectwa, Związek może mianować na swych członków honorowych osoby, które zasługi takie położyły. Mianowania członków honorowych Związku odbywają się na Wolnych Zgromadzeniach Związku, na wniosek Naczelnej Rady Łowieckiej, w tajnym głosowaniu, większością 3 głosów.
Członkowie honorowi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku, oraz prawo udziału w głosowaniach i uchwałach Walnych Zgromadzeń.
Członkowie honorowi wolni są od opłaty jakichkolwiek składek na rzecz Związku.


Prawa i obowiązki członków
§ 11

Do władz i organów Związku mogą być wybierani członkowie zwyczajni i honorowi.


§ 12

Członkowie Polskiego Związku Łowieckiego są obowiązani:
 1. stosować się przy prowadzeniu gospodarki łowieckiej i wykonywaniu polowania do przepisów prawa łowieckiego, oraz do regulaminów, instrukcyj i zaleceń, wydawanych w tym przedmiocie przez władze Związku;
 2. przestrzegać zasad etyki myśliwskiej;
 3. współdziałać z władzami i organami Związku przy przeprowadzaniu ich zadań;
 4. sumiennie wywiązywać się z powierzonych sobie obowiązków przy sprawowaniu urzędów honorowych Związku;
 5. podporządkowywać się bezwzględnie orzeczeniom Sądów Łowieckich;
 6. płacić na rzecz Związku przypadające od nich składki;
 7. stosować się na polowaniu do regulaminu polowań, uchwalonego przez Naczelną Radę Łowiecką;
 8. ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za nieszczęśliwe wypadki na polowaniu. Członkowie Związku powierzone im mandaty pełnią honorowo, mogą jednak otrzymywać zwrot kosztów podróży.

§ 13

Członkowie zwyczajni Związku oraz Stowarzyszenia, należący do Związku opłacają roczną składkę w wysokości corocznie przez Walne Zgromadzenie Związku uchwaloną.
Walne Zgromadzenie Związku może zwolnić niektóre kategorie członków od opłaty, lub ustanowić dla nich specjalne obniżone opłaty.


§ 14

Za zasługi na polu łowiectwa Związek nadaje odznaczenia w postaci "Złomu" oraz medali - złotych, srebrnych i brązowych. Odznaczenia nadawane są na podstawie regulaminów, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Związku. Odznaczenia przyznaje Kapituła, której członkowie wybierani są przez Walne Zgromadzenie Związku spośród osób, które już takie odznaczenia otrzymały.


Wystąpienie lub wykreślenie ze Związku
§ 15

Osoby fizyczne i Stowarzyszenia, należące do Związku, mogą ze Związku wystąpić, powinny jednak wystąpienie swoje zapowiedzieć pisemnie Wojewódzkiej (Oddziałowej) Radzie Łowieckiej na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego oraz uiścić należną od nich składkę za cały rok, w którym ze Związku występują.


§ 16

Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka ma prawo wykreślić, uchwałą, zapadającą zwykłą większością głosów, te Stowarzyszenia, które pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, uchylają się od wykonywania obowiązków, wymienionych w § 7 niniejszego Statutu, oraz tych członków zwyczajnych, którzy zalegają z opłatą całorocznej składki, a także tych członków, których działalność lub zła opinia mogą stać się dla Związku szkodliwymi.

Naczelne władze Związku.
Naczelne władze Związku stanowią:


§ 17
 1. Walne Zgromadzenie Związku,
 2. Prezes Związku,
 3. Naczelna Rada Łowiecka.

Walne Zgromadzenie Związku
§ 18

Walne Zgromadzenie Związku Zwyczajne zwołuje Naczelna Rada Łowiecka, raz do roku, nie później, niż 1 lipca. Walne Zgromadzenie Związku Nadzwyczajne zwołuje Naczelna Rada Łowiecka lub Prezes Związku, według swego uznania, oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny co najmniej 100 członków zwyczajnych i honorowych, w ciągu 2 miesięcy po otrzymaniu wniosku.
Walne Zgromadzenie Związku jest prawomocne w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 19

Walne Zgromadzenie Związku składa się z:
 1. delegatów Walnych Zgromadzeń Oddziałowych (§ 40);
 2. przedstawicieli Ministerstwa Leśnictwa i Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych, zaproszonych na Zgromadzenie lub delegowanych przez odnośną władzę;
 3. członków honorowych;
 4. osób, w danej chwili wchodzących w skład Naczelnej Rady Łowieckiej;
 5. delegata Państwowej Rady Ochrony Przyrody z zastrzeżeniem wzajemności.
Na Walnych Zgromadzeniach Związku każdemu z uprawnionych do udziału przysługuje prawo jednego głosu.


§ 20

Walne Zgromadzenia Związku.
 1. nadają godność członków honorowych Związku;
 2. wybierają Kapitułę Odznaczeń i uchwalają jej regulamin;
 3. rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania i budżety;
 4. wybierają Prezesa Związku i wybieralnych członków Naczelnej Rady Łowieckiej, oraz Komisję Rewizyjną;
 5. rozpatrują wszelkie sprawy, przedstawione przez Naczelną Radę Łowiecką - powyższe sprawy Walne Zgromadzenia decydują zwykłą większością głosów obecnych;
 6. uchwalają zmiany Statutu - większością 3 głosów obecnych;
 7. uchwalają likwidację Związku - większością 3 głosów osób obecnych, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

§ 21

Walne Zgromadzenie Związku zagaja i prowadzi Prezes Związku lub jego Zastępca. Walne Zgromadzenie wybiera, na wniosek Przewodniczącego 2 sekretarzy i 4 asesorów do Prezydium Zgromadzenia.


§ 22

Na Walnych Zgromadzeniach Związku mogą być dyskutowane i poddawane pod głosowanie tylko te wnioski, które na dwa tygodnie przed Zgromadzeniami zgłoszone zostały do Naczelnej Rady Łowieckiej. Naczelna Rada Łowiecka może poddać pod dyskusję i głosowanie Walnego Zgromadzenia Związku wniosek, zgłoszony bez zachowania powyższego terminu.


§ 23

O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Związku Komitet Wykonawczy zawiadamia pisemnie uprawnionych do wzięcia w nim udziału, przynajmniej na miesiąc przez Zgromadzeniem i ogłasza w organie Związku.


Prezes Związku
§ 24

Prezes stoi na czele Związku, jest przedstawicielem Związku nazwnątrz i rzeczywistym jego kierownikiem. Wrazie nieobecności Prezes zastępuje go jeden z Wiceprezesów, wyznaczony w tym celu bądź przez Prezesa, bądź przez Naczelną Radę Łowiecką. Obowiązkiem Prezesa jest dbać o dobro i rozwój Związku, o to by Związek spełniał swój obowiązek społeczny. Prezes ściśle przestrzega wykonywania przez władze Związku postanowień niniejszego Statutu i regulaminów, jak również wszelkich zarządzeń i uchwał Walnych Zgromadzeń Związku i Naczelnej Rady Łowieckiej. W razie pilnej potrzeby Prezes ma prawo wydawać wszelkie zarządzenia w zastępstwie Naczelnej Rady Łowieckiej i w pełnym zakresie, o którym mowa w § 29 i 30.
Zarządzenia te winny być przedstawione Naczelnej Radzie Łowieckiej i uzyskać jej zatwierdzenie na najbliższym posiedzieniu Rady.
W razie odmowy zatwierdzenia tych zarządzeń przez Naczelną Radę Łowiecką, sprawę rozstrzyga ostatecznie Walne Zgromadzenie Związku. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie Związku, zarządzenia Prezesa pozostają w mocy.


Naczelna Rada Łowiecka
§ 25

Naczelna Rada Łowiecka składa się z:
 1. Prezesa Związku,
 2. 3-5 Wiceprezesów,
 3. Prezesów Oddziałowych Rad Łowieckich,
 4. 16 członków,
 5. Przewodniczących Komisji Głównych przy Naczelnej Radzie Łowieckiej. Ilość Komisji Głównych określa Walne Zgromadzenie Związku w liczbie od 4-ch do 8-iu.
Prezesa, Wiceprezesów i 16 członków Naczelnej Rady Łowieckiej wybiera Walne Zgromadzenie Związku, w drodze głosowania, zwykłą większością głosów.
Prezesa i Wiceprezesów Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie.
Prezesi Oddziałowych Rad Łowieckich wchodzą w skład Naczelnej Rady Łowieckiej z urzędu. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej, mogą być zastąpieni przez Wiceprezesów.
Prezes, 2 Wiceprezesi i przynajmniej dziesięciu wybieralnych członków Naczelnej Rady Łowieckiej muszą mieszkać w Warszawie.


§ 26

Prezydium i członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej wybierani są na 3 lata.
Corocznie ustępuje 1/3 część wybieralnych członków, w pierwszych dwóch latach po ukonstytuowaniu się lub po ustąpieniu całej Rady przez losowanie, a następnie według starszeństwa, w miarę wygasania mandatów. Postanowienie to nie dotyczy Prezesa Związku.
Członkowie ustępujący mogą być wybierani ponownie.
W razie ustąpienia przed upływem 3-lecia członka Rady, wybór uzupełniający nastąpi na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Związku na okres czasu, który przysługiwał ustępującemu członkowi.


§ 27

Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwołuje w miarę potrzeby, jednak przynajmniej 3 razy do roku, Prezes Związku lub zastępujący go Wiceprezes. O terminie, miejscu i porządku obrad Rady Naczelnej zawiadamia członków Komitet Wykonawczy na 14 dni przed posiedzeniem.
Do ważności uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej potrzebna jest obecność przynajmniej połowy osób, wchodzących w jej skład, w tej liczbie Prezesa lub 2 Wiceprezesów.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa lub zastępującego go Wiceprezesa.


§ 28

Członek Naczelnej Rady Łowieckiej, który nie zjawi się na 3 kolejnych posiedzeniach Rady bez należytego usprawiedliwienia, może zostać przez Naczelną Radę Łowiecką wykreślony z listy członków Rady.


§ 29

Do obowiązków Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Związku;
 2. wykonywania uchwał Walnych Zgromadzeń Związku;
 3. występowanie w sprawach łowieckich do Naczelnych władz Państwowych;
 4. składanie Walnym Zgromadzeniom Związku wniosków o przyznanie wysuniętym kandydatom godności członków honorowych;
 5. ustanowienie wzorów godła Związku, sztandarów, mundurów, znaczków członkowskich, wzorów odznaczeń itp.;
 6. określenie zasad etyki myśliwskiej obowiązującej członków Związku;
 7. mianowanie Przewodniczącego i członków Sądu Łowieckiego przy Naczelnej Radzie Łowieckiej oraz wydanie regulaminu postępowania Sądów Łowieckich;
 8. zarządzanie majątkiem Związku, zawieranie umów, zaciąganie zobowiązań, udzielanie pełnomocnictw itp.
 9. ustalanie ryczałtów budżetowych i zatwierdzanie budżetów Oddziałowych Rad Łowieckich;
 10. ustalanie liczby delegatów z poszczególnych województw na Walne Zgromadzenie Związku (§ 40 pkt. c);
 11. ustalenie reprezentacyj na kongresy, zjazdy i zawody zagraniczne, jakoteż ogólnokrajowe, obejmujące obszar więcej niż jednego Oddziału, wyznaczanie delegatów Naczelnej Rady Łowieckiej do pokrewnych organizacyj;
 12. uchwalenie wszelkiego rodzaju regulaminów, mających znaczenie ogólno - związkowe;
 13. powoływanie do życia Oddziałów;
 14. nadzór nad działalnością Oddziałów i koordynowanie prac Oddziałów;
 15. wydawanie i administrowanie organem Związku;
 16. załatwianie ostateczne wszelkich sporów między organami Związku;
 17. zawieszania, w razie potrzeby uchwał Oddziałowych Rad Łowieckich, rozwiązywanie tych Rad, powierzanie pełnienia ich czynności, do czasu ponownego ich ukonstytuowania się. Komisarycznym Radom i Komisarzom, oraz określanie ich składu, kompetencji i zakresu działania.

§ 30

Naczelna Rada Łowiecka ma prawo powoływania do życia specjalnych Komisyj i Sekcyj, jakie okażą się potrzebne dla osiągnięcia celów Związku, określania ich składu i kompetencyj, wydawania dla nich regulaminów, przy czym w skład tych Komisyj i Sekcyj mogą wchodzić osoby, nie należące do Naczelnej Rady Łowieckiej.


Komitet Wykonawczy
§ 31.

Organem Wykonawczym dla wszystkich spraw Związku, należących do kompetencji Naczelnej Rady Łowieckiej, a nie zastrzeżonych statutem do wykonywania Naczelnej Rady Łowieckiej, jest Komitet Wykonawczy w składzie 9 osób, wyłoniony z pośród członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego wyznacza Naczelna Rada Łowiecka, poruczając nadto poszczególnym członkom Komitetu Wykonawczego pełnienie obowiązków Sekretarza, Skarbnika i Referenta spraw łowieckich, którzy pełnią te same funkcje w Naczelnej Radzie Łowieckiej.
Członków Komitetu Wykonawczego może Naczelna Rada Łowiecka odwołać od pełnienia obowiązków w każdej chwili, według swego uznania, wyznaczając na ich miejsce innych członków Rady. Poza tym utrata godności członka Naczelnej Rady powoduje sama przez się utratę godności członka Komitetu Wykonawczego.


§ 32

Do zakresu czynności Komitetu Wykonawczego należy: załatwianie i przygotowywanie spraw bieżących oraz spraw, przekazanych mu przez Naczelną Radę Łowiecką lub przez Prezesa Związku, przedstawianie Naczelnej Radzie budżetów poszczególnych Rad Oddziałowych, opracowywanie budżetu Związku, załatwianie wszelkich spraw, związanych z wydawaniem i administracją organu Związku i podejmowanymi przez Związek imprezami, prowadzenie biura Związku, kasy, rachunkowości, biblioteki, statystyki i t. p.


§ 33

Posiedzenia Komitetu Wykonawczego zwołuje Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc.
Do prawomocności zebrań Komitetu Wykonawczego potrzebna jest obecność 5 członków Komitetu, w tej liczbie Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcy.
W posiedzeniach Komitetu Wykonawczego mają prawo brać udział wszyscy członkowie Rady Naczelnej z prawem głosu.


§ 34

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego podpisuje korespondencję łącznie, zaś z Sekretarzem - umowy i pełnomocnictwa. Czeki i przekazy pieniężne podpisują łącznie Skarbnik i jeden z członków Komitetu Wykonawczego.
Do pokwitowań z odbioru korespondencji, przesyłek pocztowych i przekazów pieniężnych wystarcza podpis jednego z członków Komitetu Wykonawczego lub upoważnionego przez Komitet Wykonawczy funkcjonariusza Związku.


§ 35

Komitet Wykonawcy ma prawo przyjmowania płatnych funkcjonariuszów Związku w granicach zatwierdzonego przez Naczelną Radę Łowiecką etatu i budżetu.


Wojewódzkie organy Związku
§ 36

Naczelna Rada Łowiecka utworzy, dla zaspokojenia lokalnych potrzeb gospodarki łowieckiej, Oddziały Związku na obszar każdego województwa.
Oddziałom Związku może być przez Naczelną Radę Łowiecką dana nazwa odróżniająca, bądź od nazwy województwa, bądź nawiązująca do tradycji np. Poznański Oddział Związku, Pomorski Oddział Związku i t. p.
Na obszarze Oddziału czynne są jako Wojewódzkie (Oddziałowe) organy Związku:
Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe),
Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka.


Walne Zgromadzenia Wojewódzkie (Oddziałowe)
§ 37

Walne Zgromadzenia Wojewódzkie (Oddziałowe) odbywają się raz do roku, nie później niż 1 maja i są zwoływane przez Wojewódzką (Oddziałową) Radę Łowiecką.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe) zwołuje Wojewódzka Rada Łowiecka lub Prezes Wojewódzkiego Oddziału według swego uznania oraz na żądanie Naczelnej Rady Łowieckiej, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Związku zwyczajnych lub honorowych, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Wojewódzkim (Oddziałowym), w ciągu miesiąca po otrzymaniu wezwania. Walne Zgromadzenia Wojewódzkie (Oddziałowe) są prawomocne w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 38

Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe) składa się z:
 1. członków honorowych Związku,
 2. osób, w danej chwili wchodzących w skład Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej;
 3. Łowczych i Podłowczych Powiatowych;
 4. przedstawicieli Dyrekcyj Lasów Państwowych, znajdujących się na obszarze działalności danego Oddziału, zaproszonych na Zgromadzenie lub delegowanych przez odnośne władze;
 5. przedstawicieli właściwego Urzędu Wojewódziego, zaproszonych na Zgromadzenie lub delegowanych przez wojewodę;
 6. delegatów Walnych Zgromadzeń Powiatowych, objętych obszarem działalności danego Oddziału, po jednym na każde 100 głosów, przysługujących osobom, uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu Powiatowym, przy czym niepełne 100 głosów liczy się za pełne.
Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos, jednak Walne Zgromadzenie Powiatowe może wysłać mniejszą liczbę delegatów, niż ta, do której dane Walne Zgromadzenie miałoby prawo, lub tylko jednego, a w takim razie delegaci ci, lub delegat, reprezentują tyle głosów, ilu delegatów Walne Zgromadzenie danego powiatu uprawnione byłoby wysłać w myœl postanowień poprzedniego ustępu niniejszego paragrafu.
Każda z osób, wchodzących w skład jednej z kategoryj, wyraża pod a) do e) włącznie wymienionych, ma prawo jednego głosu.


§ 39

Walne Zgromadzenie zagaja i prowadzi Prezes Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej lub jego zastępca. Zgromadzenie wybiera, na wniosek Przewodniczącego, 2 sekretarzy i 4 asesorów do Prezydium Zgromadzenia.


§ 40

Walne Zgromadzenia Wojewódzkie (Oddziałowe) rozpatrują wszelkie sprawy, przedstawione przez Wojewódzką (Oddziałową) Radę Łowiecką a ponadto:
 1. rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania oraz projekty budżetu Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej i inne;
 2. wybierają Wojewódzką (Oddziałową) Radę Łowiecką, 3 członków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców;
 3. wybierają delegatów na Walne Zgromadzenia Związku, ścisłą liczbę, których na każde Województwo oraz sposób zastępstwa określa Naczelna Rada Łowiecka, biorąca za podstawę faktyczną liczbę członków, zamieszkałych na obszarze danego Oddziału.

§ 41

Na Walnych Zgromadzeniach Wojewódzkich (Oddziałowych) mogą być rozpatrywane i poddawane pod głosowanie tylko te wnioski, które na dwa tygodnie przed Walnymi Zgromadzeniami zgłoszone zostały. Wojewódzka Rada Łowiecka może poddać pod dyskusję i głosowanie Walnego Zgromadzenia wniosek, zgłoszony bez zachowania powyższego terminu.
O terminie, miejscu i porządku dziennym Wojewódzkiego (Oddziałowego) Walnego Zgromadzenia, Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka zawiadamia wszystkich uprawnionych do wzięcia w nim udziału, przynajmniej na miesiąc przed Zgromadzeniem w organie Związku, oraz pisemnie Powiatowe Rady Łowieckie, czynne na obszarze Oddziału.


Prezes Wojewódzkiego Oddziału Związku
§ 43

Prezes Wojewódzkiego Oddziału Związku jest bezpośrednim zastępcą Prezesa Związku na terenie Oddziału. Obowiązkiem Prezesa Wojewódzkiego Oddziału jest być jego przedstawicielem i rzeczywistym kierownikiem, dbać o dobro i rozwój Związku oraz ściśle przestrzegać Statutu i regulaminów, jak również wszelkich zarządzeń i uchwał Walnych Zgromadzeń Związku, Naczelnej Rady Łowieckiej i Walnych Zgromadzeń Wojewódzkich (Oddziałowych).
W razie pilnej potrzeby, Prezes Wojewódzkiego Oddziału Związku ma prawo wydawać wszelkie zarządzenia w zastępstwie Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej w pełnym zakresie, o którym mowa w § 46. Zarządzenia te winny być przedstawiane Wojewódzkiej (Oddziałowej) Radzie Łowieckiej i uzyskać jej zatwierdzenie. W razie odmowy zatwierdzenia tych zarządzeń przez Wojewódzką (Oddziałową) Radę Łowiecką, sprawę rozstrzyga ostatecznie Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe). Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe) zarządzenia Prezesa pozostają w mocy.
Prezesowi Wojewódzkiego Oddziału Związku przysługuje tytuł Wojewódzkiego Łowczego Polskiego Związku Łowieckiego.


Wojewódzkie (Oddziałowe) Rady Łowieckie
§ 44

Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka składa się z Prezesa, 2 Wieceprezesów i 5-10 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie (Oddziałowe) na okres 3 lat, z tym jednak, że mandaty członków Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej wygasają dopiero po wybraniu nowych członków Rady przez właściwe Walne Zgromadzenie. Członkowie Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej mogą być wybierani ponownie.
Funkcje Sekretarza i Skarbnika Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka powierza wyznaczonym przez siebie do ich pełnienia członkom Rady.
Trzykrotne opuszczenie bez należytego usprawiedliwienia posiedzenia Rady powoduje utratę mandatu członka Rady.
W razie wcześniejszego ustąpienia któregoś z członków Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej z jakiegokolwiek powodu, Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka kooptuje na jego miejsce, z pośród członków Związku zwyczajnych lub honorowych, nowego członka Rady, który pełnić będzie swe funkcje aż do wyboru członka Rady przez najbliższe Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe).
Prezes oraz członkowie Wojewódzkich Oddziałów Związku obowiązani są zamieszkiwać na terenie danego Oddziału.


§ 45

Posiedzenia Wojewódzkiej (Oddziałowej) Rady Łowieckiej zwołuje Prezes lub zastępujący go Wiceprezes, co najmniej raz na kwartał.
Do ważności uchwał Rady potrzebna jest obecność przynajmniej 4-ch członków, w tej liczbie Prezesa i Wiceprezesa.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.


§ 46

Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka:
 1. przyjmuje i wykreśla członków zwyczajnych i Stowarzyszenia;
 2. uchwala wnioski w sprawach, dotyczących gospodarki łowieckiej na obszarze działalności Oddziału, przedłożone jej do rozpatrzenia przez Łowczych Powiatowych oraz z własnej inicjatywy;
 3. rozstrzyga ostatecznie odwołania od decyzji Powiatowych Rad Łowieckich;
 4. mianuje i odwołuje Łowczych Powiatowych i Podłowczych, kieruje ich działalnością i prowadzi nad nimi nadzór;
 5. mianuje Przewodniczącego i członków Sądu Łowieckiego przy Wojewódzkiej (Oddziałowej) Radzie Łowieckiej;
 6. prowadzi nadzór nad działalnością Powiatowych Rad Łowieckich czynnych na obszarze działalności Oddziału;
 7. zastępuje Związek, za pośrednictwem swego Prezesa, Wiceprezesa lub specjalnie wyznaczonego delegata Rady, wobec władz administracyjnych II instancji i występuje do tych władz z wnioskami w sprawach gospodarki łowieckiej na obszarze działalności Oddziału, należących do zakresu kompetencyj tych władz;
 8. opracowuje wnioski na Walne Zgromadzenie Związku;
 9. dysponuje funduszami, przeznaczonymi na pokrycie kosztów działalności Oddziału w granicach zatwierdzonego budżetu;
 10. przedkłada w ustanowionych terminach Naczelnej Radzie Łowieckiej sprawozdania z działalności i projekty budżetu oraz swe wnioski w tych sprawach;
 11. urządza Wojewódzkie (Oddziałowe) zawody, konkursy, pokazy, zjazdy i t. p. i ustala reprezentacje na te imprezy;
 12. załatwia wszelkie sprawy łowieckie, dotyczące obszaru działalności Oddziału, a nie zastrzeżone w myśl Statutu Walnym Zgromadzeniom Wojewódzkim lub centralnym władzom Związku;
 13. zawiesza w razie potrzeby uchwały Powiatowych Rad Łowieckich rozwiązuje te Rady i powierza pełnienie ich czynności Łowczym Powiatowym do czasu ponownego ich ukonstytuowania się;
 14. prowadzi nadzór nad działalnością łowiecką Stowarzyszeń Łowieckich, czynnych na terenie Rady.


§ 47

Wydatki wojewódzkich i powiatowych organów Związku są pokrywane z normalnego budżetu, przyznawanego Oddziałowi przez Naczelną Radę Łowiecką.
Normalny budżet danego Oddziału nie może być mniejszy, niż 50 % sumy składek, przypadających od członków zwyczajnych, zamieszkałych na obszarze działalności Oddziału.
Poza tym Oddział ma prawo posiadać samodzielny budżet dodatkowy, na który po stronie wpływów składają się dochody nadzwyczajne Oddziału jak np.: ofiary, wpływy z imprez i t. p.


Powiatowe organy Związku
§ 48

Na obszarze każdego powiatu czynne są, jako organy Związku:
 1. Walne Zgromadzenie Powiatowe,
 2. Powiatowa Rada Łowiecka,
 3. Łowczy Powiatowy i Podłowczowie.

Walne Zgromadzenia Powiatowe
§ 49

Walne Zgromadzenia Powiatowe odbywają się raz do roku, nie później, niż 1 kwietnia i są zwoływane przez Łowczego Powiatowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powiatowe zwołuje Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka bądź z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Łowczego Powiatowego lub co najmniej 10 zwyczajnych i honorowych członków Związku, uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Powiatowym danego powiatu.
Walne Zgromadzenia Powiatowe są prawomocne w pierwszym terminie bez względu na liczbę obecnych.


§ 50

Walne Zgromadzenie Powiatowe składa się z:
 1. członków honorowych i zwyczajnych Związku, stale zamieszkujących lub posiadających tereny łowieckie na obszarze danego powiatu;
 2. przedstawicieli Stowarzyszeń, należących do Związku i posiadających tereny łowieckie na obszarze danego powiatu;
 3. osób w danej chwili wchodzących w skład Powiatowej Rady Łowieckiej;
 4. Nadleśniczych Lasów Państwowych, znajdujących się na obszarze danego powiatu, zaproszonych na Zgromadzenie lub delegowanych przez odnośne władze;
......................................................................................................................................
Każdej osobie, należącej do kategorii a), c), d) i e) przysługuje prawo jednego głosu.
Osoby należące jednocześnie do kategoryj a), c), d) i e) lub do dwóch z tych kategoryj, mają prawo tylko jednego głosu.
Przedstawiciele Stowarzyszeń korzystają z takiej ilości głosów, jaka danemu Stowarzyszeniu przysługuje według § 7.


§ 51

Walne Zgromadzenie Powiatowe prowadzi Łowczy Powiatowy, lub zastępujący go Podłowczowie. Na wniosek Przewodniczącego, Zgromadzenie wybiera sekretarza i 2 asesorów do Prezydium Zgromadzenia.


§ 52

Walne Zgromadzenie Powiatowe rozpatruje wszelkie sprawy, przedstawione przez Powiatową Radę Łowiecką, a nadto:
 1. uchwala wnioski w sprawach, dotyczących gospodarki łowieckiej danego powiatu,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Powiatowej Rady Łowieckiej i inne,
 3. wybiera członków Powiatowej Rady Łowieckiej,
 4. wybiera delegatów na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe).
Decyzje Walnego Zgromadzenia we wszystkich powyższych sprawą zapadają zwykłą większością głosów.


§ 53

O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia Powiatowego Łowczy Powiatowy zawiadamia wszystkich, uprawnionych do wzięcia w nim udziału, przynajmniej na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem, w drodze ogłoszenia w organie Związku i wywieszenia stosownego obwieszczenia w lokalach władz samorządowych danego powiatu.


Powiatowe Rady Łowieckie
§ 54

Powiatowa Rada Łowiecka składa się z Łowczego Powiatowego, który jest jej Przewodniczącym, Podłowczych i 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Powiatowe na okres 1 roku, z tym jednak, że mandaty członków Powiatowej Rady Łowieckiej wygasają dopiero po wybraniu nowych członków Rady przez następne Walne Zgromadzenie. Członkowie Powiatowej Rady Łowieckiej mogą być wybierani ponownie.
Posiedzenia Powiatowej Rady Łowieckiej są prawomocne przy każdej liczbie członków, w tym Łowczego Powiatowego i odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak, niż raz na miesiąc. Zwoływane są przez Łowczego Powiatowego pisemnie lub ustnie na tydzień naprzód.
Trzykrotne opuszczenie posiedzenia Rady bez należytego usprawiedliwienia - powoduje utratę mandatu członka Rady.
W razie nieprzybycia członków Powiatowej Rady Łowieckiej, decyzje w jej imieniu poweźmie Łowczy Powiatowy.


§ 55

Powiatowa Rada Łowiecka:
 1. opiniuje kandydatury na członków zwyczajnych,
 2. uchwala wnioski w sprawach, dotyczących gospodarki łowieckiej, przedłożonych jej do rozpatrzenia przez Łowczego Powiatowego,
 3. rozpatruje i załatwia wszelkie nieporozumienia między członkami Związku względnie Stowarzyszeniami łowieckimi w danym powiecie,
 4. opracowuje wnioski na Walne Zgromadzenie Powiatowe.
 5. prowadzi listę osób i Stowarzyszeń, uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Powiatowym.

§ 56

Siedzibę Powiatowej Rady Łowieckiej ustala Rada we własnym zakresie.
Sekretariat Powiatowej Rady Łowieckiej prowadzi Łowczy Powiatowy osobiście bądź za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie członka Rady.
Wszelką korespondencję i akta, pochodzące od Powiatowej Rady Łowieckiej, winny być zaopatrzone podpisem Łowczego Powiatowego.


Łowczowie Powiatowi i Podłowczowie
§ 57

Dla współdziałania z władzami administracyjnymi I instancji w czuwaniu nad wykonywaniem ustaw i rozporządzeń, dotyczących łowiectwa, oraz wogóle czuwania nad sprawami łowieckimi powiatu, zbierania danych statystycznych, wreszcie jednania nowych członków Związku i rozpowszechniania jego organu, Związek ustanawia w każdym powiecie Łowczych Powiatowych oraz potrzebną liczbę Podłowczych.
Bliższe obowiązki Łowczych Powiatowych i Podłowczych określa regulamin, uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką, oraz specjalne instrukcje, wydawane przez Wojewódzkie (Oddziałowe) Rady Łowieckie.


§ 58

Łowczych Powiatowych i Podłowczych mianuje Wojewódzka (Oddziałowa) Rada Łowiecka z pośród miejscowych myśliwych, będących zwyczajnymi lub honorowymi członkami Związku, wyróżniających się swą działalnością na polu łowiectwa i godnych pokładanego w nich zaufania, na obszar każdego z poszczególnych powiatów i równorzędnych im jednostek administracyjnych Państwa.
Liczba Podłowczych w poszczególnych powiatach winna wynosić przynajmniej jednego Podłowczego na każdą gminę i oznaczana jest przez Wojewódzką (Oddziałową) Radę Łowiecką, w zależności od warunków i potrzeb miejscowych. Mianowanie ważne jest aż do odwołania, względnie zrzeczenia się godności przez Łowczego Powiatowego lub Podłowczego, i winno być ogłoszone w organie Związku.


§ 59

Łowczy Powiatowy jest przełożonym Podłowczych danego powiatu, kieruje i koordynuje ich działalność; jest Przewodniczącym Powiatowej Rady Łowieckiej, prowadzi jej biuro i sekretariat, jest odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie Rady przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 55, oraz pełni obowiązki Komendanta Przysposobienia Łowieckiego Straży Łowieckiej danego powiatu, reprezentuje Związek wobec władz administracyjnych I instancji, udziela im opinii i podejmuje starania o poprawę stosunków łowieckich w powiecie.
Łowczy może być zastąpiony we wszystkich czynnościach przez wyznaczonego przez siebie jednego z Podłowczych.
Łowczy Powiatowy w danym powiecie podlega bezpośrednio właściwej Wojewódzkiej (Oddziałowej) Radzie Łowieckiej i winien się do jej poleceń stosować.


§ 60

Dla rozpatrywania spraw o czyny niezgodne z etyką myśliwską powołane będą przy Naczelnej i Wojewódzkich (Oddziałowych) Radach Łowieckich Sądy Łowieckie.
Naczelna Rada Łowiecka może w razie potrzeby określić bliżej zasady etyki myśliwskiej, których naruszenie uważać się będzie za niedopuszczalne dla członków Związku, oraz wydać regulamin postępowania Sądów Łowieckich. Skargi o czyny, niezgodne z etyką łowiecką, mogą być wdrożone tylko przeciwko osobom, będącym członkami Związku. Sądy Łowieckie orzekają o naruszeniu lub nienaruszeniu przez oskarżonego zasad etyki myśliwskiej.
Oficerowie i podoficerowie służby stałej nie podlegają Sądom Łowieckim a postępowanie ich niezgodne z etyką myśliwską winno być przekazywane do rozpatrzenia właściwym władzom wojskowym.
Ten sam przepis dotyczy oficerów i podoficerów Milicji Obywatelskich i Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego.


§ 61

Sądy Łowieckie w odniesieniu do oskarżonego mogą:
 1. udzielić ostrzeżenia,
 2. udzielić nagany,
 3. wyłączyć członka ze Związku na określony termin lub na zawsze.

§ 62

Sądy Łowieckie powoływane są w składzie Przewodniczącego Sądu i potrzebnej liczby członków. Sądy Łowieckie orzekają w kompletach po trzech członków, wyznaczonych przez Przewodniczącego Sądu. Sądom łowieckim przewodniczy bądź sam Przewodniczący, bądź wyznaczony przez niego do pełnienia tych funkcji jeden z członków kompletu.

§ 63

Przewodniczącego i członków Sądu przy Naczelnej Radzie Łowieckiej powołuje Naczelna Rada Łowiecka na lat trzy.
Przewodniczących i członków Sądów przy Wojewódzkich (Oddziałowych) Radach Łowieckich powołują właściwe Wojewódzkie (Oddziałowe) Rady Łowieckie na lat trzy.


§ 64

Wszystkie skargi winny być wnoszone do właściwego Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego. Właściwość Wojewódzkich Sądów Łowieckich jest określona miejscem popełnienia czynu, będącego przedmiotem skargi.


§ 65

Od orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego służy odwołanie do Sądu Łowieckiego przy Naczelnej Radzie Łowieckiego w ciągu miesiąca od dnia otrzymania orzeczenia Sądu.
Od orzeczenia Sądu Łowieckiego przy Naczelnej Radzie Łowieckiej nie ma dalszego odwołania.


Kancelarie Związku
§ 66

Komitet Wykonawczy Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Wojewódzkie (Oddziałowe) Rady Łowieckie mają prawo, w granicach budżetu, przyjmować płatnych funkcjonariuszów, którzy stanowić będą na ich kancelarie.


Komisje rewizyjne
§ 67

Komisje rewizyjne składają się z 3 członków i 2 zastępców i wybierane są na rok przez Walne Zgromadzenie Związku i Walne Zgromadzenie Wojewódzkie (Oddziałowe). Są one upoważnione do kontroli rachunków Związku i mają prawo żądać objaśnień co do działalności finansowej. Przynajmniej raz na rok Komisje Rewizyjne kontrolują księgi kasowe i wnioski swe przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu Związku, względnie Walnym Zgromadzeniom Wojewódzkim (Oddziałowym).


Likwidacja Związku
§ 68

Likwidacja Związku może nastąpić tylko na skutek uchwały Walnego Zgromadzenia Związku, powziętej większością 3 głosów. W razie likwidacji majątek Związku przekazany zostanie na cele, jaki określi Walne Zgromadzenie Związku.Na mocy decyzji Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 7 stycznia 1946 r. L. dz. 011-3493/45, wydanej na podstawie art. 21 Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94 poz. 808) wpisano do Rejestru Stowarzyszeń i Związków pod Nr 42
Stowarzyszenie pod nazwą "Polski Związek Łowiecki".

Za Prezydenta m. st. Warszawy - mgr. Cz. Marzec - Nacz. Wydziału Samorządu Terytorialnego


Statut niniejszy w powyższym brzmieniu zawiera zmiany zatwierdzone decyzją Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5.XII.1947 r. L. dz. 01-3883/47, wydaną na podstawie art. 28 Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 27.X.1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94 poz. 808).

Za Prezydenta m. st. Warszawy - Roman Kochański - Naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego

Pieczęć - Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.