strona główna forum dyskusyjne

Uchwała nr 103/98 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 16.12.1998

w sprawie zasad odbywania stażu kandydackiego do Polskiego Związku Łowieckiego

§ 1 .

Naczelna Rada Łowiecka działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu PZŁ stanowi co następuje:
 1. Kandydaci do PZŁ odbywają staż w kołach łowieckich bądź ośrodkach hodowli zwierzyny Zrzeszenia obejmujący praktyczne umiejętności z zakresu łowiectwa.
 2. Kandydaci do PZŁ przyjmowani są na staż:
  1. decyzją za rząd u koła po spełnieniu warunków wynikających ze statutu PZŁ i kota łowieckiego.
  2. decyzją zarządu okręgowego PZŁ, który kieruje kandydata na staż do koła łowieckiego bądź ośrodka hodowli zwierzyny PZŁ.
 3. Po przyjęciu na staż zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wręcza uroczyście kandydatowi dziennik stażysty, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
 4. Staż rozpoczyna się z chwilą wpisania do rejestru stażystów zarządu wojewódzkiego i trwa 1 rok.
 5. Osobą odpowiedzialną za szkolenie podczas stażu jest opiekun wyznaczony przez zarząd koła bądź kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
 6. Staż kandydacki obejmuje:
  1. zapoznanie się z urządzeniami łowieckimi oraz udział w ich budowie. konserwacji i remoncie;
  2. udział w zagospodarowaniu łowiska - minimum 3 wyjazdy:
  3. udział w akcjach mających na celu ochronę zwierzyny ;
  4. odbycie treningów strzeleckich - po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią- minimum po 2 dla broni śrutowej i kulowej;
  5. udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych oraz odłowach zwierzyny
  6. udział w próbach i konkursach pracy psów myśliwskich.
 7. Podczas polowań o których mowa w ust. 6 pkt. "e" kandydat nie może być angażowany wyłącznie do naganki.
 8. Treningi, o których mowa w ust. 6 pkt. "d" organizuje . na koszt stażysty, zarząd wojewódzki PZŁ w porozumieniu z komisją strzełectwa myśliwskiego wojewódzkiej rady łowieckiej. Organizator udostępnia uczestnikom treningu strzelnicę, broń. możliwość zakupu rzutków, tarcz i amunicji. Udział w treningu poświadczony zostaje w dzienniku stażysty.
 9. Z chwilą zakończenia terminu odbycia stażu zarząd koła bądź kierownik ośrodka hodowli zwierzyny wydaje opinię " pozytywną bądź negatywną- dotyczącą opanowania przez kandydata praktycznych umiejętności z zakresu łowiectwa.
 10. Opinia, o której mowa w u^.. 9 wydawana jest na podstawie wpisów w dzienniku stażysty po uzgodnieniu z opiekunem stażysty.
 11. W przypadku nie uzyskania opinii pozytywnej kandydat odbywa ponownie staż zgodnie z zasadami określonymi w powyższej uchwale.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.