strona główna forum dyskusyjne

Porządek obrad
Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ

(wzór)
 1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa ORŁ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu.
 5. Wybór zastępcy Przewodniczącego Zjazdu i sekretarzy obrad.
 6. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zjazdu.
 7. Wybór komisji skrutacyjnej.
 8. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 9. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Łowieckiej.
 10. Rozpatrzenie w dyskusji delegatów sprawozdania ORŁ.
 11. Zatwierdzenie sprawozdania Okręgowej Rady Łowieckiej.
 12. Przyjęcie uchwały o liczbie członków Okręgowej Rady Łowieckiej (od 10 do 15).
 13. Podjęcie uchwały o rezygnacji z wyboru członków Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego.
 14. Zgłaszanie kandydatur:
  1. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
  2. członków Okręgowej Rady Łowieckiej (co najmniej 20 kandydatur)
 15. Wyrażenie przez kandydatów zgody na kandydowanie i przedstawienie przez kandydatów najważniejszych zadań stawianych sobie w ramach funkcji na jaką kandydują oraz zadawanie pytań kandydatom.
 16. Dyskusja na temat nowego Statutu PZŁ.
 17. Głosowanie w wyborach delegatów na KZD i do ORŁ.
 18. cd. dyskusji na temat nowego Statutu PZŁ.
 19. Ogłoszenie wyników wyborów delegatów na KZD i do ORŁ.
 20. Zgłaszanie kandydatur członka i z-cę członka NRŁ spośród osób wybranych na KZD
 21. Przedstawienie i przegłosowanie wniosków skierowanych do komisji uchwał i wniosków.
 22. Głosowanie w wyborach członka i z-cę członka NRŁ.
 23. cd. wniosków komisji uchwał i wniosków lub przedstawienie uchwał zjazdu.
 24. Ogłoszenie wyników wyborów członka i z-cę członka NRŁ.
 25. Przedstawienie uchwał zjazdu w tym uchwały dot. nowego Statutu PZŁ.
 26. Dyskusja delegatów nad przedstawionymi uchwałami.
 27. Przyjęcie uchwał Zjazdu.
 28. Zamknięcie Zjazdu.


Na swoim inauguracyjnym zebraniu po wyborze, Okręgowa Rada Łowiecka zdecyduje o wyborze Prezesa ORŁ, który zwoła pierwsze posiedzenie Rady zgodnie ze Statutem PZŁ.Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.