strona główna forum dyskusyjne

Regulamin obrad Okręgowego Zjazdu Delegatów
(wzór)


 1. Wybory Przewodniczącego Zjazdu spośród delegatów przeprowadza prezes ORŁ po otwarciu Zjazdu, prosząc delegatów o zgłaszanie kandydatur spośród delegatów.
 2. Wyboru dokonuje się głosując jawnie na każdego kandydata głosując tylko "za". Jeżeli kandydat gromadzący najwięcej głosów nie uzyska ich więcej niż połowę wszystkich głosujących, zarządza się powtórny wybór, w którym bierze udział tylko dwóch kandydatów z największą ilością głosów z poprzedniego głosowania. Osobie wybranej w ten sposób przekazuje się kierowanie Zjazdem.
 3. Przewodniczący Zjazdu przeprowadza głosowanie na wybór swojego zastępcy spośród delegatów na Zjazd oraz dwóch sekretarzy wybieranych spośród wszystkich obecnych uprawnionych do obecności na Zjeździe, stosując te same zasady co w ust.2
 4. Walne Zgromadzenie prowadzone jest wg uchwalonego przez Zjazd porządku obrad, za którego realizację odpowiada Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca, dbając o sprawne i zgodne z niniejszym regulaminem prowadzenie obrady.
 5. Protokół z obrad Zjazdu sporządzają na bieżąco sekretarze Zjazdu.
 6. Akceptację dla obecności na Zjeździe osób, których nie przywołuje Statut PZŁ podejmuje Zjazd w głosowaniu.
 7. Przewodniczący zarządza zajęcie miejsc na sali przez delegatów w ten sposób, żeby umożliwić członkom komisji skrutacyjnej łatwe liczenie głosów podczas głosowań.
 8. Przewodniczący Zjazdu, jego zastępca i sekretarze sprawdzają kworum i Przewodniczący informuje Zjazd o liczbie osób obecnych, poddając pod głosowanie prawomocność zwołania Zjazdu i jego zdolność do podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem PZŁ.
 9. Zjazd wybiera komisję uchwał i wniosków, do której obowiązków należy zbieranie od delegatów wniosków co do spraw ujmowanych w uchwale Zjazdu oraz na podstawie wniosków przyjętych przez Zjazd przygotowuje uchwały Zjazdu.
 10. W każdym punkcie obrad Przewodniczący Zjazdu zobowiązany jest do udzielenia głosu każdemu zgłaszającemu się delegatowi oraz członkom okręgowych organów Zrzeszenia w kolejności zgłoszeń, które należy składać na piśmie do Przewodniczącego Zjazdu, podając imię, nazwisko, kogo reprezentuje oraz punkt obrad, którego dana wypowiedź ma dotyczyć. Przy braku zgłoszeń pisemnych prowadzący obrady udziela głosu osobom zgłaszającym się przez podniesienie ręki.
 11. Jeżeli Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca, prowadząc obrady stwierdza, że dana wypowiedź jest za długa lub nie dotyczy danego punktu porządku obrad, zapytuje Zjazd czy odebrać głos osobie wypowiadającej się w danym momencie. Przy akceptacji Zjazdu wyrażonej w głosowaniu, Przewodniczący odbiera mówcy głos.
 12. Zgłaszane przez delegatów wnioski i propozycje do przyjęcia przez Zjazd w ramach uchwał autor podaje w dokładnym brzmieniu do komisji uchwał i wniosków ustnie lub składa go w formie pisemnej. Wnioskodawca może usunąć swój wniosek w każdym czasie, ale tylko za zgodą Zjazdu.
 13. Dyskusja nad wnioskiem składanym do komisji uchwał i wniosków może mieć miejsce tylko w tym punkcie porządku obrad, w który wniosek został wniesiony
 14. We właściwym punkcie porządku obrad Przewodniczący Zjazdu poddaje wnioski komisji uchwał i wniosków głosowaniu jawnemu, a członkowie komisji skrutacyjnej liczą na sali głosy oddane za, przeciw i wstrzymujące. Wyniki głosowania są rejestrowane przez sekretarza Zjazdu i komisje wnioskową, która wnioski przyjęte zamieszcza w uchwale zjazdu głosowanej następnie w całości w ten sam sposób jak głosowanie pojedynczych wniosków.
 15. Wolne wnioski składane we właściwym punkcie porządku obrad nie są głosowane, stanowiąc opinię bądź informację delegata, którą prezentuje on pozostałym uczestnikom Zjazdu.
 16. Wszystkie głosowania z wyjątkiem głosowań tajnych przewidzianych statutem PZŁ odbywają się na Zjeździe jawnie zwykła większością głosów, to znaczy głosy wstrzymujące są odrzucane, a porównuje się liczbę głosów "za" i "przeciw".
 17. Wybory do organów Zrzeszenia dokonuje się wg poniższego regulaminu działania komisji skrutacyjnej stanowiącego integralną część regulaminu obrad Zjazdu.

Załącznik do regulaminu obrad
Regulamin komisji skrutacyjnej Okręgowego Zjazdu Delegatów
 1. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów i głosowań powołuje się komisję skrutacyjną spośród delegatów, którzy nie mają zamiaru kandydować na Zjeździe na żadne funkcje w organach Zrzeszenia.
 2. Komisja skrutacyjna liczy 7 osób i wybierana jest w głosowaniu delegatów Zjazdu. Jeżeli nie uda się obsadzić wszystkich miejsc w komisji skrutacyjnej przed składaniem kandydatur do wyborów, pracuje ona w niekompletnym składzie, który zostanie uzupełniony po zamknięciu list kandydatów do właściwych organów Zrzeszenia.
 3. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest:
  1. Zliczanie głosów podczas wszystkich głosowań;
  2. Alfabetyczne przygotowanie list wyborczych kandydatur do organów Zrzeszenia;
  3. Przeprowadzenie wyborów przewidzianych porządkiem obrad;
  4. Podpisanie protokółu z przeprowadzonych wyborów.
 4. Komisja rejestruje zgłoszenia kandydatur złożone osobiście lub przez delegatów z sali, a kandydaci na członka NRŁ są automatycznie wpisywani na listę wyborczą na zastępcę członka NRŁ, chyba, że nie wyrażą na to zgody.
 5. Każdy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie i przedstawić najważniejsze zadania, które stawia sobie do zrealizowania w ramach funkcji, na jaką kandyduje. Delegaci na Zjazd mogą zadawać pytania każdemu z delegatów.
 6. Komisja przygotowuje trzy karty do głosowania dla każdego delegata, zamieszczając na niej wszystkie kandydatury do poszczególnych wyborów, tj.:
  1. delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  2. członka i zastępcę członka Naczelnej Rady Łowieckiej;
  3. członków Okręgowej Rady Łowieckiej.
 7. Głosowania odbywają się dwa, jedno na kartach wg ust.6a i 6b, a drugie na karcie wg ust.6c wyżej.
 8. Na karcie do głosowania na członka i zastępcę członka NRŁ, kandydatów wpisuje się w dwóch kolumnach, jednej zatytułowanej "Członek NRŁ" i drugiej "Z-ca członka NRŁ", ale tylko spośród osób wybranych na KZD..
 9. Delegat skreśla kandydatury, przeciw których wyborowi głosuje i zostawia tych kandydatów, za których wyborem się opowiada, jednak może zostawić nieskreślonych na danej karcie maksymalnie tylu kandydatów, ile jest miejsc w wyborach, których ta karta dotyczy, albo może pozostawić ich mniej lub żadnego.
 10. Jeżeli delegat pozostawi na danej karcie więcej osób nieskreślonych niż jest miejsc w wyborach, których ta karta dotyczy, to osobom skreślonym zalicza się głos "przeciw", a głosu "za" nie zalicza się żadnemu kandydatowi w danych wyborach.
 11. Komisja skrutacyjna zbiera wszystkie karty i przed udaniem się na przeliczenie głosów, przelicza je przy Przewodniczącym Zjazdu, który zarządza wpisanie ich liczby do protokółu z obrad Zjazdu.
 12. Podczas obliczanie głosów jej członkowie nie kontaktują się z nikim spoza komisji i nikt nie może się z nimi kontaktować do chwili podpisania protokółu z wyborów przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej.
 13. Sumowanie głosów odbywa się dla każdego rodzaju kart oddzielnie w ten sposób, że nieskreślonym kandydatom na karcie zalicza się głos "za", z zastrzeżeniem z ust.9, a kandydatom skreślonym głos "przeciw". Kandydaci, którzy otrzymali więcej głosów "za" niż "przeciw" uważa się za wybrane w danych wyborach.
 14. Jeżeli w danych wyborach ilość osób, które zostały wybrane jest mniejsza niż ilość wybierana, to powtarza się wybory na brakujące stanowiska, dopuszczając do powtórnych wyborów odrzuconych kandydatów oraz prosi Zjazd o zgłoszenie dodatkowych kandydatów. Procedurę te powtarza się do momentu obsadzenia w wyborach wszystkich miejsc.
 15. W przypadku złożenia votum separatum przez członka komisji co do jej ustaleń lub sposobu działania, jego zasadność rozstrzyga Zjazd w głosowaniu.
 16. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół podpisany przez członków komisji i wraz z kartami do głosowania przekazuje Przewodniczącemu Zjazdu, który wraz ze swoim zastępcą ma prawo sprawdzić wyrywkowo ustalenia komisji i wysłuchać delegatów, którzy mają ewentualnie zastrzeżeń co do pracy komisji. Jeżeli powstaną jakiekolwiek wątpliwości, to rozstrzyga je Zjazd w głosowaniu.
 17. Jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne uchybienia komisji lub zostaną one wyjaśnione przez Zjazd, to Przewodniczący Zjazdu odczytuje protokół z wyników wyborów.


Powrót


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.