strona główna forum dyskusyjne

NIEAKTUALNE WOBEC KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PO WSTĄPIENIU DO UNII

PRZYWÓZ BRONI Z ZAGRANICY

Przywóz zakupionej za granicą broni i amunicji myśliwskiej przez obywateli polskich reguluje szczegółowo art. 37 ustawy z dnia 21 maja 1999 r o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz. 549).

Jak wynika z zapisów ustawy, aby można było zgodnie z prawem dokonać przywozu broni z zagranicy nie wystarczy posiadanie pozwolenia na broń. Niezbędnym dokumentem przy przekraczaniu granicy jest zaświadczenie wydane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej, którego będą wymagały organa celne.

Wzór takiego zaświadczenia został określony w Zał.2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 2000 r w sprawie wzorów zaświadczeń uprawniających do przywozu, wywozu oraz przewozu przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej broni i amunicji oraz nabycia broni przez cudzoziemców (Dz.U. nr 18 poz. 235). Przy przekraczaniu granicy polskiej należy zgłosić w Urzędzie Celnym fakt przywozu broni i amunicji oraz przedstawić przywożoną broń wraz z powyższym zaświadczeniem wydanym przez konsula.

Zgłoszenia przywozu broni i amunicji należy dokonać pisemnie na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 marca 2000 r w sprawie wzoru zgłoszenia przywozu z zagranicy przez obywateli polskich broni i amunicji na własne potrzeby oraz trybu przekazywania organom Policji informacji o przywozie broni i amunicji przez organy celne. (Dz. U. nr 17 z 16 marca 2000 r poz. 222). W formularz ten lepiej zaopatrzyć się wcześniej, bo można spotkać się na granicy z sytuacją, że dana placówka celna go nie posiada. Wzór formularza można ściągnąć wraz z całym rozporządzeniem w postaci skompresowanego pliku Word i napisać sobie wcześniej samemu to zgłoszenie.

Jeżeli osoba przywożąca do kraju broń nie posiada zaświadczenia wydanego przez Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w kraju wywozu lub jej rodzaj nie odpowiada rodzajowi broni określonemu w zaświadczeniu, wówczas broń i amunicję do niej należy złożyć w depozycie w Urzędzie Celnym. Koszt składowania broń i amunicji w depozycie ponosi osoba dokonująca przywozu. Stawki odpłatności za zdeponowanie broni i amunicji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 marca 2000 r w sprawie szczegółowych zasad deponowania broni i amunicji oraz stawek odpłatności za przechowywanie broni i amunicji w depozycie Policji lub organu celnego (Dz.U. nr 17 poz.223). Stawka ta wynosi 1% opłaty za wydanie pozwolenia na broń za dobę przechowywania. Osoba przywożąca broń zobowiązana jest w terminie 14 dni wystąpić do właściwego organu Policji z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia można odebrać broń z depozytu Urzędu Celnego.

Należy zwrócić uwagę, że nie każdy obywatel polski otrzyma pozwolenie na broń. Przesądza o tym art.15.1 pkt.5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz. 549) mówiący o tym, że pozwolenia na broń nie wydaje się osobom ..."nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"... Również w zaświadczeniu wydawanym przez konsula musi być podany adres zamieszkania w Polsce. Tak więc obywatele polscy mający miejsce zamieszkania za granicą, nie mogą przywozić do Polski broni na warunkach określonych powyżej.

Niezależnie od powyższych czynności każda osoba przywożąca do Polski towar z zagranicy zobowiązana jest opłacić ciążące na tym towarze należności celne i podatkowe. W związku z tym należy przedstawić w Urzędzie Celnym oprócz w/w dokumentów także fakturę zakupu lub akt darowizny z określoną wartością broni. Przy przywozie broni będziemy uiszczać cło w jednej z trzech podanych niżej wysokości. W każdym przypadku cło nalicza się od wartości celnej broni, którą najczęściej jest cena zakupu wyszczególniona na fakturze. Obecnie obowiązują następujące stawki celne dotyczące przywozu broni myśliwskiej:

 • Stawka celna autonomiczna 70 % wartości celnej
 • Stawka celna konwencyjna   21 % wartości celnej
 • Stawka celna obniżona            0 %

Stawkę autonomiczną stosuje się przy imporcie broni z krajów innych niż wymienione niżej.
Stawkę konwencyjną stosuje się do importu broni z państw:

 • będących członkami Światowej Organizacji Handlu (WTO)
 • do których stosuje się również klauzulę największego uprzywilejowania
Stawkę obniżoną stosuje się do przywozu broni i amunicji pochodzących i przywożonych z następujących państw: kraje Unii Europejskiej (wraz z Księstwem Monako), kraje EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) , Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Izrael, Wyspy Owcze, Turcja i Chorwacja.
Aby możliwe było zastosowanie stawek celnych obniżonych należy w Urzędzie Celnym w Polsce przedstawić alternatywnie:
 1. Świadectwo przewozowe EUR1 potwierdzone przez władze celne kraju wywozu. Należy o tym pamiętać w momencie wywozu broni z kraju zakupu lub na granicy Unii Europejskiej i zwrócić się do władz celnych o potwierdzenie na dokumencie EUR1 faktu pochodzenia broni z jednego z w/w krajów.
 2. Deklarację eksportera na fakturze. W przypadku towarów o wartości do równowartości 6000 EUR deklarację taką może nanieść na fakturze każdy eksporter (sprzedawca). Kupując broń w salonie czy sklepie myśliwskim należy zadbać o to, aby na fakturze znalazła się odpowiednia formułka potwierdzająca pochodzenia towaru. Formułka ta może być naniesiona w języku urzędowym jednego z w/w państw.

  Jeżeli wartość broni przekracza równowartość 6000 EUR obowiązkowe jest posiadanie przez eksportera (sprzedawcę) upoważnienia władz celnych na potwierdzanie pochodzenia towaru w formie adnotacji na fakturze. W takim przypadku niezbędne jest podanie w treści formułki numeru upoważnienia władz celnych. W przypadku przywozu broni i amunicji o wartości powyżej 6000 EUR brak numeru upoważnienia w treści formułki nie daje podstaw do zastosowania stawki celnej obniżonej 0%. Należy tu także dodać, że wartość graniczna 6000 EUR odnosi się do całej przesyłki. Przywożąc np 2 sztuki broni o wartości np. 3500 EUR każda, obowiązkowo podany musi być numer upoważnienia.

  Poniżej przedstawiono taką deklarację eksportera w języku angielskim i polskim:
  "The exporter of the products covered by this document (customs authorization no. ........ ), declares that, except where otherwise cleary indicated, these products are of ............. preferential origin."
  " Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr...), deklaruje, że z wyjątkiem gdzie nie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie z kraju ............"

  Jedynie w przypadku przywozu broni z państwa Izrael powyższa deklaracja eksportera ma następującą treść:
  "I, the undersigned, exporter of the goods covered by this document (customs authorisation No. ...........) declared that, except where otherwise clearly indicated, the goods meet the conditions to obtain originating status in preferential trade with Poland and that the country of origin of the goods is Israel."
  "Ja, niżej podpisany eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ...........) oświadczam, że z wyjątkiem przypadków, gdzie wyraźnie wskazano inaczej, towary spełniają warunki umożliwiające uzyskanie statusu pochodzenia w preferencyjnym handlu z Polską i krajem pochodzenia towarów jest Izrael."

Poza cłem należy uiścić na granicy podatek akcyzowy w wysokości 25% wartości broni powiększonej o należne cło oraz podatek VAT w wysokości 22% od wartości broni powiększonej o należne cło i podatek akcyzowy.

Przy okazji warto nadmienić, że powyższe przepisy odnoszą się nie tylko do ogólnie rozumianej broni myśliwskiej takiej jak sztucery czy dubeltówki, ale także do broni pozbawionej możliwości strzeleckich (np. poprzez zaspawanie komory nabojowej lub poprzez fabryczne wprasowanie do komory nabojowej stalowej kulki), a także do przywozu broni i amunicji określonych przez art.5 ustawy z dnia 21 maja 1999 r o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz. 549).

W przypadku przywozu akcesoriów myśliwskich, które w Polsce nie wymagają uzyskania pozwolenia na zakup, nie jest wymagane w/w zaświadczenie wydane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest wymagane także posiadanie pozwolenia na broń przy przywozie tych towarów. Dotyczy to np. optyki i montaży do broni myśliwskiej. Towary te nie podlegają podatkowi akcyzowemu, któremu podlega przywożona do Polski broń myśliwska. Stawka celna i podatkowa (VAT) zależna jest od taryfikacji danego towaru. Stosując się do w/w przepisów (EUR1, deklaracja eksportera) najczęściej będzie to stawka cła 0% i VAT 22%. W pozostałych przypadkach cło przeważnie wynosi 9%.

Przy zakupie towarów w sprzedaży wysyłkowej Urząd Celny w Polsce wymierza należności celne i podatkowe stosując w/w przepisy i stawki celne. Podstawą do wymierzania należności jest faktura lub deklaracja celna o wartości przesyłki. W przypadku zaniżonej wartości Urząd Celny może podnieść wartość celną importowanych towarów i wymierzyć należności od wartości wyższej niż deklarowana.

Istnieje zakaz sprowadzania do Polski broni (oraz jej istotnych części) i amunicji w przesyłkach pocztowych i za pośrednictwem firm kurierskich (z pewnymi wyjątkami). Kwestie te reguluje art. 36 ustawy z dnia 21 maja 1999 r o broni i amunicji (Dz.U. nr 53 poz. 549).

Podstawowe informacje dla osób chcących dokonać przywozu broni myśliwskiej ze Stanów Zjednoczonych  znaleźć można na stronie www Konsulatu Generalnego Republiki Polskiej w Los Angeles. Ponieważ informacje tam zawarte oparte są na polskim prawodawstwie,  mają zastosowanie do zakupu i przywozu broni do Polski z każdego innego państwa. 

Zapytania i uwagi dotyczące powyższej problematyki można kierować bezpośrednio do autora.

Opracował
Piotr Gawin
Prezes K.Ł. Łowiec
w Gdańsku


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.