strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Hunter
Data: 19/05/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Macierzysty członek koła zwrócił się z pisemną prośbą o skreślenie z listy członków koła, jednakże posiada on znaczne zaległości finasowe. Wobec powyższego, czy należy bezwzględnie przyczynić sie do jego prośby i dokonać skreślenia, a potem na zasadzie paragrafu 12 ust. 5 statutu PZŁ domagać się uregulowania należności, czy też przed podjęciem decyzji o skreśleniu wymóc uregulowanie zaległości?

Odpowiedź:
Oczywiście zarząd powinien skreślić, zgodnie z wnioskiem członka. Skreślenie dokonywane przez zarząd jest czynnością administracyjną, stosowaną zgodnie ze statutami większości kół (w tym w statucie tzw. ramowym) w przypadku rezygnacji złożonej przez członka (z tym mamy do czynienia w pytaniu), zaleganiu członka z opłatami na rzecz koła ponad 3 miesiące, ustaniu członkostwa w PZŁ i w przypadku śmierci członka.

Zgodnie z art. 19 ramowego statutu koła, ..."Członek skreślony lub wykluczony z Koła winien opłacić składkę członkowską na rzecz Koła do końca miesiąca, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne należności na rzecz Koła"... WZ może zwolnić danego członka z w/w obowiązku na jego wniosek lub wniosek zarządu, a jak tego nie zrobi i były członek dalej nie płaci, pozostaje jedynie jedynie dochodzenie należności przed sądem powszechnym.

Paragraf 12 ust. 5 statutu PZŁ dotyczy ustania członkostwa w PZŁ, a więc zaległości wobec PZŁ np. rocznej składki. Należy przypuszczać, że właśnie na podstawie tego zapisu, powstał cytowany wyżej zapis ramowego statutu koła łowieckiego.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.