strona główna forum dyskusyjne


szukaj słów: w dziale:
Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna

NrDataTreść pytania
175706/07/2012Jestem członkiem Komisji Rewizyjnej Koła Łowieckiego. Do mnie należy dokonanie kontroli finansowej z działalności Zarządu Koła za ubiegły rok gospodarczy. Od listopada 2011 roku dotychczasowy Skarbnik Koła z powodu śmiertelnej choroby zaprzestał wykonywania swoich obowiązków. Do prowadzenia spraw finansowych Koła, Prezes Koła powołał ustnie (brak jakiejkolwiek pisemnej uchwały Zarządu o powołaniu innego członka Koła do pełnienia tej funkcji) innego członka Komisji Rewizyjnej. Na moje wielokrotne uwagi, że jest to konflikt interesów, że kolega z Komisji Rewizyjnej powinien złożyć pisemną rezygnację z pracy w Komisji, a Zarząd odpowiednią uchwałą powinien powołać go wtedy na funkcję Skarbnika, otrzymywałem tą sama odpowiedź od Prezesa, że tak jest dobrze. W chwili obecnej podczas prowadzonej przez Komisję (2 członków) kontroli po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdziliśmy, że Zarząd Koła nie posiada żadnych pisemnych uchwał w tej sprawie. Czy Zarząd Koła postępuje zgodnie z prawem? Czy członek Komisji Rewizyjnej, który nie złożył żadnej pisemnej rezygnacji z jej członkostwa może prowadzić sprawy finansowe Koła? Czy Zarząd Koła może powierzyć członkowi Komisji Rewizyjnej prowadzenie spraw finansowych Koła?
175405/07/2012Jako sekretarz Koła jestem zobowiązany do prowadzenia teczki dokumentów z WZ Koła. Czy w ramach tych dokumentów powinny się znaleźć kopie sprawozdań KR i kopia sprawozdania zarządu z działalności za dany rok? Czy jako członek Koła mam podstawę formalną żeby mieć wgląd do teczki sprawozdań KR?
175204/07/2012Od kilku tygodni jesteśmy ZK o zmienionym częściowo składzie osobowym: Nowy Prezes, Nowy Łowczy, Nowy Skarbnik. Natomiast Podłowczy d/s szkód oraz Skarbnik pozostali z poprzedniego składu ZK. Zarząd Koła składa się więc z pięciu członków. Na pierwszym posiedzeniu ZK, Łowczy Koła postawił wniosek o odwołanie Przewodniczącego Komisji Etyki w naszym Kole. Kol. Prezes jednoznacznie stwierdził, iż nie będzie żadnego głosowania nad odwołaniem Kol. Przewodniczącego KE, ponieważ brakuje Sekretarza Koła i ZK jest w niepełnym składzie (kolega Sekretarz był nieobecny na posiedzeniu). Kiedy Łowczy poprosił o uwzględnienie jednak swego wniosku, Kolega Prezes stwierdził, iż jako Prezes Koła w przypadku "remisu głosowego" posiada dwa głosy. Rodzi się pytanie: czy w sytuacji kiedy brakuje na posiedzeniu jednego członka ZK brak jest podstaw prawnych do przeprowadzania głosowań na posiedzeniu ZK, oraz czy faktycznie w przypadku "głosowego remisu" Prezes Koła posiada dwa głosy?
174325/06/2012W moim Kole są trzy obwody w związku z czym łowczy ma pomocnika w osobie podłowczego. Czy łowczy i podłowczy mogą wydawać odstrzały jednocześnie na trzy obwody i czy nie powinno być to podzielone że np. podłowczy wydaje na jeden a łowczy na dwa obwody lub odwrotnie?
173921/06/2012Członkowie zarządu koła nie otrzymują absolutorium. Odwołać te osoby? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Powołać nowych członków zarządu? W głosowaniu jawnym czy tajnym? Czy konieczne jest powoływanie komisji skrutacyjnej? Jak przeprowadzić głosowanie sprawnie bez naruszenia Statutu?
173720/06/2012Czy wcześniej wybrany do komisji skrutacyjnej (skład komisji 3 osoby), może kandydować do wyborów uzupełniających na członka zarządu koła?
173618/06/2012Jak należy postąpić jeżeli KR nie przedstawiła Zarządowi protokółu kontroli przed WZ?
172906/06/2012W 2010 r WZ wybrało bezpośrednio na funkcje zarząd w tym łowczego i podłowczego. Obecnie łowczy twierdzi, że podłowczy mu podlega i może działać za jego zgodą. W uchwałach z 2011 r wpisano, że podłowczy upoważniony jest do wydawania i podpisywania upoważnień do polowań indywidualnych w obwodzie 450, okazywania odstrzelonych lisów w tym obwodzie (mamy dwa obwody i wcześniej Łowczy wykonywał obowiązki w obwodzie 449 a podłowczy w 450 i nie było kłopotów bo się zgadzali). Teraz Łowczy chce mieć pełnię władzy. Czy Prezes Zarządu winien np. opracować zakres obowiązków dla podłowczego?
171221/05/2012Czy teść może być członkiem KR, jeżeli zięć jest skarbnikiem? Czy par. 72 statutu dotyczy teścia i zięcia?
171121/05/2012Czy sprawozdanie KR odczytane na WZ i podpisane tylko przez jednego członka jest ważne? Nadmieniam, że drugi członek odmówił podpisania w/w sprawozdania a przewodniczący KR wcześniej złożył rezygnację z funkcji. Jak i gdzie się odwołać od nieprawdziwych zarzutów z w/w sprawozdania?
170116/05/2012Czy uprawa poletek stanowiących żer na pniu jest dla Kół obowiązkowa? Z jakich przepisów to wynika i kto może ewentualnie rozliczać Koło z tego tytułu?
169308/05/2012Czy członek Komisji Rewizyjnej Koła, przeciwko któremu rzecznik dyscyplinarny prowadzi dwie sprawy w tym jedną zgłoszoną przez Łowczego Koła, może czy powinien kontrolować tegoż Łowczego przed Walnym Zgromadzeniem Koła, czy też nie powinien brać udziału w takiej kontroli?
169208/05/2012Zarząd Okręgowy w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na pisma czy też zgłaszane wnioski o uchylenie uchwały ZK. Jakich mechanizmów prawnych może użyć członek Zrzeszenia w celu wymuszenia odpowiedzi z Zarządu Okręgowego?
168526/04/2012Na spotkaniu z Komisją Rewizyjną łowczy nie mógł być (z powodów rodzinnych). Dokumentację pozostawił pozostałym członkom zarządu. KR uznała ją za niewystarczającą i skończyła kontrolę wnioskując o przełożenie WZ. W związku z tym pytania: 1. Czy mimo braku sprawozdania KR, WZ będzie prawomocne do podejmowania uchwał? 2. Czy ZO może unieważnić zgromadzenie?
168425/04/2012Czy Łowczy Koła może sam, według własnego uznania bez porozumienia z Zarządem Koła wydawać odstrzały na Kozły, tzn. czy może bez podania uzasadnienia jednemu z myśliwych wypisać odstrzał na kozła np. w I klasie wieku a innemu II klasie wieku, ewentualnie samemu wypisać sobie odstrzał na kozła "łownego"? Czy takie praktyki są dozwolone i pozostają tylko i wyłącznie w decyzji Łowczego Koła?
167618/04/2012Pomimo, że plany odstrzałów zwierzyny (dzików 30%) zostały nie wykonane, Zarząd Koła na miesiąc marzec nie wydał nikomu "odstrzałów" (nawet na lisy). Czy takie działanie ZK można uznać za nałożenie na wszystkich Kolegów z Koła kary porządkowej (na podst. par. 152 p.1 p.p.3 Statutu PZŁ)? Czy może jest to działanie na szkodę Koła, bo przecież nie wpłynęła do Koła określona pula pieniędzy (ok. 15 tyś. zł).
167317/04/2012Czy na WZ po złożeniu wolnego wniosku, który został przegłosowany większością ZK powinien się zająć takim wnioskiem czy też nie musi w ogóle go rozpoznawać? Jeśli ZK zajmie się takim wnioskiem czy dalszym etapem jest złożenie projektu uchwały do WZ czy też ZK realizuje wniosek traktując go jak uchwałę?
167217/04/2012Czy w przypadku członka zarządu, np. łowczego jest dopuszczalny dłuższy wyjazd za granicę? Powiedzmy do 3, 4 m-cy? Jeśli taki wyjazd jest dopuszczalny, to w którym momencie roku gospodarczego najlepiej? Czy jeżeli obowiązki wydawania odstrzałów są przekazane innemu członkowi i łowczy ma łączność telefoniczną i e-mailową to pomimo tego jest to utrata zdolności sprawowania z §62 pkt8? Czy jeżeli wyjazd kwalifikuje się do §62 pkt8 to WZ zgodnie z §62 pkt7 musi go odwołać?
167116/04/2012Czy Skarbnik koła może przedłużać odstrzały (pieczęć i podpis) gdyż tak nakazał mu łowczy dopiero po uregulowaniu przez myśliwych zaległości finansowych, którzy z nimi zalegają i chcą dostać odstrzały dopiero po uregulowaniu.
166403/04/2012W lutym 2012 r. ZO podjął uchwałę o przyjęciu wykluczonego wcześniej przez GSŁ sekretarza w poczet członków PZŁ. O fakcie wykluczenia zarząd koła został powiadomiony pisemną informacją z ZO i przyjął ją do wiadomości (dot. roku 2007). 1. Czy ZK zachował się właściwie (dot. roku 2007)? 2. Jaki jest obecnie status prawny sekretarza wobec koła?
poprzednia   5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 z 25   następna

Powrót

Koła łowieckie oraz indywidualnych myśliwych zapraszam do zadawania pytań, poprzez wypełnienie formularza.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.