strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
29.03.2004Zarządzenia ZG PZŁ

Dyskusje na Forum naszego serwisu dotyczą bardzo często ważnych dla działania koła zagadnień, które w swoich podstawach bezpośrednio dotykają systemu tworzenia obowiązującego nas prawa łowieckiego. Jedną z takich ciekawych dyskusji prowadziłem osobiście w temacie Szkody - powiadomienie. Temat ten oprócz praktycznych uwag jak postąpić w konkretnej sytaucji, zszedł na rozważania jakie zagadnienia może regulować zarządzeniami i instrukcjami Zarząd Główny PZŁ.

Statut naszego zrzeszenia w § 61 pkt. 6 upoważnia Zarząd Główny do ..."wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji". Cóż znaczy ten krótki zapis? A znaczy, że w sprawach niezbędnych ZG PZŁ jest upoważniony do tworzenia prawa wewnątrz naszej organizacji w taki właśnie sposób. Niby jasne, ale jakie to mogą być te sytuacje niezbędne? Tutaj dochodzimy do głównego problemu. Jak domniemuję, ZG interpretuje ten zapis jako swoją kompetencję do wydawania zarządzeń i instrukcji zawsze wtedy, gdy uzna to za niezbedne. Nic bardziej błędnego.

Każda kompetencja prawodawcza, a taką byłoby w naszym Zrzeszeniu prawo ZG do regulowania pewnych kwestii, wymaga jednoznaczego upoważnienia w statucie. Obecny zapis może być co najwyżej czytany, że formę jaką może przyjąć formułowane przez ZG prawo są zarządzenia lub instrukcje. W żaden jednak sposób na gruncie demokratycznych zasad obowiązujących przy interpretacji statutów każdej organizacji, organ wykonawczy i zarządczy nie ma uprawnień, do regulowania jakiegokolwiek obszaru działania bez jasnej delegacji statutowej. Dlatego przy najbliższej okazji zmiany statutu PZŁ, należy dopilnować, żeby obszary, które ZG może regulować prawem obowiązującym koła i poszczególnych członków Związku, były jednoznacznie określone i nie mogą one być pozostawione uznaniu organu wykonawczego.

Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.