strona główna forum dyskusyjne


KOMENTARZE REDAKTORA SERWISU
03.10.2004Tworzymy nowy statut PZŁ

Redakcja serwisu informowała już o zaproszeniu do współpracy nad nowym statutem użytkowników naszego serwisu, otrzymanym od przewodniczącego komisji statutowej NRŁ. Pierwsze głosy zostały już przysłane, ale oczywistym jest, że trudno jest proponować nowe rozwiązania, nie znając tych, które powołana do tego komisja obecnie dyskutuje. Jest jednak możliwe wyartykułowanie tych spraw, które w obecnym statucie rozwiązane są nieprawidłowo i nie powinny być powtórzone w nowym statucie.

W standardzie demokrarycznego państwie prawa niedopuszczalnym jest, żeby te same osoby mogły być członkami organów, z których jeden nadzoruje i kontroluje drugi, a taką sytuację dopuszcza obecny statut. Rozdzielenie powiązań osobowych i kompetencyjnych między organami prawodawczymi, wykonawczymi i sądowniczymi w Związku oraz określenie wszystkim organom jasnych kompetencji, w których mogą się one poruszać, powinno być głównym przesłaniem dla komisji statutowej. Przykładowo, członkowie ZO i ZG nie mogą być członkami organów je nadzorujących, szczególnie po zmianach ustawy wzmacniających organa wykonawcze Związku, a co najmniej udział w takich organach muszą zawieszać na okres powołania do organów podległych. Nie mogą też ostać się w statucie takie kompetencje, że np. ZG wydaje zarządzenia, bez podania spraw, których te zarządzenia mogą dotyczyć, czy też zapisy umożliwiające jakimkolwiek organom PZŁ nakładania na członków opłat nie przewidywanych ustawą .

Nowy statut powinien utrzymać okręgowe zjazdów delegatów, których kompetencje należy wzmocnić kosztem dotychczasowych ORŁ, bo na zjazdach słychać głos bezpośrednich przedstawicieli wybranych przez członków PZŁ. Oczywistym jest też chyba dla wszystkich, że organizacje okręgowe Związku powinny odpowiadać obszarowo jednemu województwu, przez co zmiejszeniu uległyby koszty biur, a zaoszczędzone w ten sposób środki służyłyby lepszemu wykonywaniu ustawowych obowiązków PZŁ. Wg znowelizowanej ustawy organem zarządzającym PZŁ jest ZG, a wiec naturalnemu obniżeniu ulegnie ranga ZO, jeśli w ogóle zostaną one zachowane. Tak więc tu na dole należy spodziewać się największej ilości zmian, w stosunku do obecnych rozwiązań. Ponieważ zmiany te powinny nie tylko zachować, ale wzmocnić podmiotowość członków Związku, dlatego mam nadzieję, że takie zapisy jak uzgadnianie kluczowych stanowisk w okręgach na początku kadencji przez ustępujący po kadencji ZG czy też jego przewodniczacego, nie będą już kompromitowały Związku w nowym statucie.


Piotr Gawlicki


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.