strona główna forum dyskusyjne
Wersja do wydruku    

Wyciąg z "Prawideł strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ w 2004",
obowiązujący na zawodach w dniu 22 maja 2004 r. na strzelnicy Glinki k/Torunia

I. Przygotowanie urządzeń technicznych przed rozpoczęciem strzelań:

  Za przygotowanie urządzeń do prawidłowego przeprowadzenia konkurencji odpowiedzialny jest organizator zawodów.

 1. Wyrzutnie do rzutków na osi myśliwskiej należy tak wyregulować, żeby spełniały one trzy podstawowe warunki:
  • kierunek lotu rzutków z wyrzutni środkowej wypadał na przedłużeniu linii przechodzącej przez środkowe (3-cie) stanowisko strzeleckie i środkową wyrzutnię a z bocznych wyrzutni krzyżował się, nie wykraczając poza przedłużenie strefy przechodzącej przez skrajne stanowiska strzeleckie i środkową wyrzutnię,
  • tory lotu rzutków rozmieszczone były na różnych wysokościach, jednak mierzone na 10-tym metrze od wyrzutni, nie były niższe niż 2 metry i nie wyższe niż cztery metry nad poziom stanowisk strzeleckich,
  • aby rzutki dolatywały od wyrzutni na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej niż 50 m i nie dalej niż 60 metrów,

      W przypadku maszyny pływającej, podstawowe zasady ustawienia nie ulęgają zmianie (tor lotu i zasięg).

      Jeżeli strzelnica wyposażona jest w urządzenia do strzelania dubletów z wyrzutni środkowych, należy urządzenia te tak wyregulować, żeby dodatkowo spełniały one następujące warunki:

  • kierunki toru lotu obu rzutków odchylały się od umownej linii przechodzącej przez środkowe stanowisko strzeleckie i środek wyrzutni około 1 metra w prawo i w lewo, w punkcie odległym o 10 metrów od wyrzutni,
  • wysokość lotu obu rzutków była podobna,
  • drugi rzutek powinien podążać za pierwszym w odległości co najmniej 5 m.

 2. Wyrzutnie na kręgu myśliwskim należy tak wyregulować, żeby rzutki z obydwu wyrzutni w miejscu krzyżowania się przelatywały na wysokości około 4,5 metra a dolatywały na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej niż 50 metrów i nie dalej niż 60 metrów od wyrzutni.
 3. Wyrzutnie do rzutków na wieży przelotów należy tak wyregulować, żeby spełniały następujące warunki:
  • kierunek toru lotu rzutków wypadał na linii przechodzącej od wyrzutni przez środkowe (2-gie) stanowisko strzeleckie,
  • wysokość lotu rzutków nad linią stanowisk strzeleckich wynosiła 20 metrów,
  • rzutki przelatywały na odległość od wyrzutni do linii stanowisk strzeleckich (ca 30 m) w czasie od 1,5 do 1,8 sekundy, ustawić przesłony 4 m przed stanowiskiem strzeleckim, tak aby rzutek był widoczny po przebyciu połowy odległości od wyrzutni do linii stanowisk strzeleckich, czyli po przebyciu 15 m - warunek ten może być zaniechany przez organizatora, co należy określić w regulaminie zawodów.

 4. Jeżeli strzelnica wyposażona jest w urządzenia do strzelania dubletów, należy urządzenia te tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za pierwszym, w odległości, co najmniej 5 metrów.
 5. Każdy rzutek, niezależnie od rodzaju strzelania, winien podążać, po wyjściu z maszyny, po wyznaczonym mu torze.
 6. Urządzenie ruchomej makiety zająca powinno być wykonane z blachy (3,5 - 5,0 mm) tak, aby przedstawiała zająca w skoku, długość makiety - licząc od piersi do nasady omyka - winna wynosić 45 cm a wysokość, mierzona na środku zapadki - 17 cm. W odległości 4 cm od początku makiety (na piersi makiety), wycinamy prostokątny otwór o wymiarach 16 x 12 cm, za którym znajduje się zapadka o 1 cm większa na wszystkich bokach od otworu i wykonana z blachy 4 mm. Sprężyny i urządzenie zwalniające wg uznania konstruktora.
  • Makieta musi być tak wyregulowana, aby zwalniała urządzenie sygnalizujące trafienie pod naciskiem 1 kg, jak również, aby przy strzałach z odległości 40 m nabojem dozwolonym do strzelania zająca, zaznaczała trafienie (urządzenie zaznaczające z materiału, kolor jaskrawy).
  • Makieta powinna być ustawiona na urządzeniu poruszającym ją w taki sposób, aby odległość pomiędzy dolną jej częścią a poziomem gruntu wynosiła 14 cm. (Uwaga: poziom belki równa się poziomowi stanowiska).
  • Makieta porusza się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 6 m w czasie 1,5 sek. (uwzględniając tolerancję przy pomiarach 1,4 - 1,6 sek.).
  • Odległość od stanowiska do makiety wynosi 35 m.

II. Zasady bezpieczeństwa

    Na strzelnicach obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., a w szczególności z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem ministra |ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.


    W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

 • broń na strzelnicy nosi się nie załadowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi zamkami. Podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń,
 • ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków, z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności,
 • broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem,
 • nie wolno obracać się na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie zamków i całkowite rozładowanie broni,
 • po zakończeniu strzelania na danej osi zawodnik okazuje sędziemu rozładowaną broń i z otwartymi zamkami opuszcza stanowisko strzeleckie,
 • strzelający powinien bezwzględnie przerwać strzelanie jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie lub zwierzęta, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania.

    Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni zapewniający bezpieczeństwo jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego czy strzela z broni własnej, czy z broni użyczonej.

III. Ogólne prawidła strzelania

 1. Strzelanie przeprowadza się w seriach, których układ i wielkość oraz zasady wartościowania strzałów w punktach określa organizator zawodów, zależnie od ich zakresu i rangi, w regulaminie zawodów.
 2. Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej, uznanej przez rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania oraz zgodnej z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 marca 2000 w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych rodzajów broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadające celom, w których może być wydane pozwolenie na brońW czasie zawodów wolno zmienić broń.
 3. Przy strzelaniu śrutem wolno używać nabojów z naważką śrutu nie przekraczającą 36 gramów i śrutem nie grubszym niż 2,5 mm przy strzelaniu do rzutków i nie grubszym niż 3,5 mm przy strzelaniu do makiety zająca.
 4. Strzelanie przeprowadza się w grupach nie większych niż 6-ciu strzelców. Kolejność strzelania poszczególnych grup, a w grupach - strzelców, odbywa się według losowania lub ustaleń organizatorów.
 5. Strzelać wolno tylko po złożeniu się do strzału w postawie stojącej, ze stopami w granicach stanowiska strzeleckiego. Złożenie się do strzału oznacza przyłożenie kolby do ramienia ( tzw. dołka strzeleckiego) i skierowanie lufy w stronę celu. Strzelanie odbywa się z wolnej ręki. Przed złożeniem się do strzału na stanowisku strzeleckim obowiązuje postawa gotowości, przy której strzelec powinien trzymać broń oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania i w taki sposób, aby stopka osady broni dotykała biodra.
 6. Na osi myśliwskiej i makiet zająca uruchomienie celów odbywa się po przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki zaznaczyć swoją gotowość do strzału.
 7. Składanie się na stanowiskach strzeleckich przed ukazaniem się celu jest niedozwolone.
 8. Oddanie strzału przed ukazaniem się celu traktuje się i zalicza jako chybienie. 
 9. Przy strzelaniu śrutem wolno oddać do każdego celu (przy rzutkach również do dubletu) nie więcej niż dwa strzały. Przy strzale do dubletów ocenia się wynik strzału bez względu na kolejność trafienia
 10. Strzał uznaje się za celny (skuteczny), jeśli w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (Rzutek uznaje się za rozbity, jeżeli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek), makieta zająca uwidoczni trafienie. Zasady wartościowania strzałów w punktach określa organizator zawodów w regulaminie.
 11. Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje się i zalicza jako chybienie.
 12. Wszelkie niewypały, wynikłe z wady amunicji śrutowej, należy powtarzać. W przypadku dubletu powtarza się cały dublet. Niewypał musi dotyczyć wady amunicji a nie broni. W przypadku niewypału, zawodnik nie może otwierać zamków  broni, a jedynie ją zabezpiecza i trzymając lufami w kierunku celu zgłasza sędziemu niewypał.
 13. Na zawodniku spoczywa odpowiedzialność za punktualne stawienie się na stanowisku strzeleckim. Zawodnik, który nie stawi się w wyznaczonym czasie może dołączyć do grupy i od tego momentu strzelać i zdobywać punkty. Opuszczone stanowiska nie są punktowane. W przypadku uzasadnionego niestawienia się na stanowisku w wyznaczonym czasie sędzia główny może pozwolić na strzelania opuszczonej konkurencji w czasie przez niego wyznaczonym.

IV. Prawidła odnoszące się do poszczególnych rodzajów strzelań

 1.  Strzelanie do rzutków na osi myśliwskiej:
  1. przy strzelaniu z miejsca, strzelcy całej grupy zajmują właściwe stanowiska strzeleckie. Po sprawdzeniu przez prowadzącego strzelanie, że wszyscy strzelcy są gotowi, podaje się im kolejno rzutki bez komendy, po przyjęciu postawy gotowości w czasie do 3 sekund,
  2. po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje przesunięcie się ich na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii,
  3. przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania,
  4. strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje na stanowisku wyjściowym, ładuje broń, jednak z otwartymi zamkami. Na komendę, prowadzącego strzelanie, "marsz"- strzelec zamyka broń i trzymając ją oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze, z kolbą na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej,
  5. rzutki podaje się w tym czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na ścieżce strzeleckiej, nie dalej niż 14 metrów a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni,
  6. po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
  7. po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi zamkami wrócić na stanowisko wyczekiwania,

 2. Strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim:

  1. strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko,
  2. strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, sprawdza drożność luf, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę "gotów" ("daj"), po której podaje mu się rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy;
  3. w momencie spostrzeżenia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
  4. po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi zamkami, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie,

 3. Strzelanie do rzutków na przelotach.
  1. strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko,
  2. strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmując postawę gotowości i podaje komendę "gotów" ("daj"), po której podaje mu się rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy,
  3. w momencie spostrzeżenia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
  4. po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi zamkami, po okazaniu ich sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.


Uwaga :

Przy wszystkich strzelaniach do rzutków, rzutki należy unieważnić i podać nowe, jeżeli:

  • rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a  przed oddaniem strzału,
  • tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza się wynik strzału,
  • rzutek podano przed komendą strzelca (krąg, przeloty);
  • rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (krąg);
  • rzutek podany jest po zbliżeniu się strzelca na odległość mniejszą niż 11 m od wyrzutni (oś myśliwska);
  • ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna):
   • zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy,
   • obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem,
  • rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sek.),
  • rzutki zderzą się w locie przed strzałem
  •  

 1. Strzelanie do makiety zająca w przebiegu:
  1. strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd - zgodnie z ustaloną kolejnością - podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie,
  2. kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowości, należy uruchomić makietę, w czasie do 3 sekund;
  3. po ukazaniu się makiety na przebiegu, powinien strzelec złożyć się, dać do niej jeden lub dwa strzały, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety,
  4. przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:
   • makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,
   • makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu,
   • nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn mechanicznych,
   • uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie 3 sekund.

 

V. Układy serii w poszczególnych strzelaniach

 1. W strzelaniach do rzutków na osi myśliwskiej obowiązują następujące układy serii:
  1. pełna seria 20 rzutków,
   • 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
   • 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu,

    

 2. W strzelaniach do rzutków na kręgu myśliwskim obowiązuje następujący układ serii:
 3.  

  1. pełna seria 20 rzutków, strzelana w sposób następujący:

  Kolejność
  strzałów
  StanowiskoRzutek z wyrzutniUwagi
  wysokiejniskiej
  1IX Pojedynczy
  2+3IXXDublet
  4IIX Pojedynczy
  5II XPojedynczy
  6+7IIXXDublet
  8+9IIIXXDublet
  10IVX Pojedyncze
  11IV XPojedyncze
  12+13VXXDublet
  14VIX Pojedyncze
  15VI XPojedyncze
  16+17VIXXDublet
  18VII XPojedyncze
  19+20VIIXXDublet

 4. W strzelaniach do rzutków na przelotach obowiązuje jeden z trzech układów serii:
  1. 10 rzutków pojedynczych, strzelanych z trzech stanowisk trzykrotnie, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska;

   

 5. W strzelaniach do makiety zająca w przebiegu obowiązuje jeden z trzech układów serii:
  1. dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,

 

 

IX. Podstawy klasyfikacji, wyróżnienia, nagrody i kary

 1. Podstawy klasyfikacji
  1. Ocena trafień śrutowych. Za każdy trafiony cel zdobywa się pięć punktów.  Przy strzelaniu dubletów po pięć punktów za trafiony rzutek.
  2. Kolejności zajętych miejsc ustala się według ilości uzyskanych punktów w klasyfikacji indywidualnej
   W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników o zajętym miejscu decyduje kolejno:
   • Lepszy wynik na kręgu
   • Lepszy wynik na osi
   • Lepszy wynik na zającu


      W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje dogrywka - "baraż".Jeśli pierwsza rozgrywka barażowa nie przyniesie rezultatu, to następuje druga rozgrywka w tej samej konkurencji do pierwszego pudła z zachowaniem kolejki . Przeprowadza się kolejne baraże aż do skutku. Sędzia Główny ogłasza warunki barażu przed rozpoczęciem zawodów. Po wyłonieniu zwycięzcy, kolejność pozostałych zawodników ustala się na podstawie podanych wyżej reguł, a jeśli one nie mogą przynieść rozstrzygnięcia to klasyfikuje się ich ex equo.

 

 1. Kary
  1. Upomnienie - przez sędziego stanowiskowego lub sędziego głównego - za:
   1. nie stosowanie się do zasad określonych w prawidłach,
   2. lekceważenie zasad bezpieczeństwa,
   3. przeszkadzanie sędziemu, organizatorom lub współzawodnikom w prowadzeniu strzelań,
   4. nieprzestrzeganie terminów określonych w harmonogramie strzelań,
   5. nie stosowanie się do zasad regulaminu zawodów.
  2. Wykluczenie z udziału w zawodach - na wniosek sędziego stanowiskowego, organizatora lub sędziego głównego - za ponowne wykroczenia, określone w punkcie pierwszym kar lub spożywanie alkoholu na terenie strzelnicy.
  3. Dyskwalifikacja - za spowodowanie wypadku, celowe działanie na szkodę współzawodników oraz groźne naruszenie zasad bezpieczeństwa, etyki, prawideł lub regulaminu zawodów - na wniosek sędziego stanowiskowego, organizatora lub sędziego głównego.
   O wykluczeniu decyduje 3-osobowe kolegium sędziów, powołane przez sędziego głównego na dane zawody. Sędzia główny jest członkiem kolegium. Decyzja kolegium jest ostateczna.
   O dyskwalifikację zawodnika sędzia główny składa wniosek do Zarządu Głównego PZŁ
   • Zarząd Główny - Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ.


Zdyskwalifikowanemu przysługuje odwołanie, zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi w Statucie PZŁ par 73.
Do czasu uprawomocnienia się decyzji o dyskwalifikacji, zawodnik w stosunku, do którego sędzia główny zawodów złożył wniosek, nie może brać udziału w żadnych zawodach.

X. Zasady sędziowania

Na wszystkich zawodach organizowanych w PZŁ, wprowadza się następujące zasady sędziowania:

 1. Sędziów dobiera i skład ustala sędzia główny, powołany przez organizatora. Sędzia główny na czas zawodów jest przełożonym, wszystkich sędziów.
 2. Sędzia główny powołuje sędziowskie kolegium odwoławcze.
 3. Sędzia główny:
  • sprawdza przed rozpoczęciem zawodów przygotowanie strzelnicy i uznaje jej gotowość do przeprowadzenia zawodów,
  • organizuje pracę kolegium sędziowskiego i rozdziela funkcję poszczególnym sędziom,
  • przeprowadza przed rozpoczęciem strzelań odprawę z zawodnikami, w której przypomina w szczególności: o zasadach bezpieczeństwa, prawidłach strzelań, oraz informuje o wybranej konkurencji do rozgrywki barażowej,
  • po zakończeniu zawodów ogłasza wyniki.
 4. Funkcje sędziów mogą sprawować osoby posiadające przeszkolenie i uprawnienia do sędziowania na zawodach Polskiego Związku Łowieckiego.
 5. Na decyzję sędziego prowadzącego konkurencję zawodnik lub kierownik ekipy może złożyć protest do sędziego głównego. Protest ten powinien być rozpatrzony  bezzwłocznie.
 6. Decyzje sędziego głównego podczas zawodów są niepodważalne.
 7. Na decyzję sędziego głównego zawodnik lub kierownik ekipy może w ciągu tygodnia od dnia zakończenia zawodów złożyć zażalenie do organizatora zawodów. Zażalenie powinno być rozpatrzone w ciągu miesiąca od chwili otrzymania go przez organizatora.
Wróć do strony głównej zawodów w Glinkach

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.