strona główna forum dyskusyjne


PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH 2004 NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ

    Na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego prowadzi się strzelania, odpowiadające sposobom polowania na podstawowe gatunki zwierzyny, występujące w naszych łowiskach.

śrutem
 • do rzutków na osi myśliwskiej,
 • do rzutków na kręgu myśliwskim,
 • do rzutków na przelotach;
 • do makiety zająca w przebiegu,
kulami
 • do makiety dzika w przebiegu,
 • do makiety rogacza,
 • do makiety lisa.

    Aby ujednolicić zasady współzawodnictwa na zawodach w strzelaniach myśliwskich, obowiązują na strzelnicach PZŁ następujące prawidła:

I. Przygotowanie urządzeń technicznych przed rozpoczęciem strzelań:

  Za przygotowanie urządzeń do prawidłowego przeprowadzenia konkurencji odpowiedzialny jest organizator zawodów.

 1. Wyrzutnie do rzutków na osi myśliwskiej należy tak wyregulować, żeby spełniały one trzy podstawowe warunki:
  • kierunek lotu rzutków z wyrzutni środkowej wypadał na przedłużeniu linii przechodzącej przez środkowe (3-cie) stanowisko strzeleckie i środkową wyrzutnię a z bocznych wyrzutni krzyżował się, nie wykraczając poza przedłużenie strefy przechodzącej przez skrajne stanowiska strzeleckie i środkową wyrzutnię,
  • tory lotu rzutków rozmieszczone były na różnych wysokościach, jednak mierzone na 10-tym metrze od wyrzutni, nie były niższe niż 2 metry i nie wyższe niż cztery metry nad poziom stanowisk strzeleckich,
  • aby rzutki dolatywały od wyrzutni na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej niż 50 m i nie dalej niż 60 metrów,

      W przypadku maszyny pływającej, podstawowe zasady ustawienia nie ulęgają zmianie (tor lotu i zasięg).

      Jeżeli strzelnica wyposażona jest w urządzenia do strzelania dubletów z wyrzutni środkowych, należy urządzenia te tak wyregulować, żeby dodatkowo spełniały one następujące warunki:

  • kierunki toru lotu obu rzutków odchylały się od umownej linii przechodzącej przez środkowe stanowisko strzeleckie i środek wyrzutni około 1 metra w prawo i w lewo, w punkcie odległym o 10 metrów od wyrzutni,
  • wysokość lotu obu rzutków była podobna,
  • drugi rzutek powinien podążać za pierwszym w odległości co najmniej 5 m.

 2. Wyrzutnie na kręgu myśliwskim należy tak wyregulować, żeby rzutki z obydwu wyrzutni w miejscu krzyżowania się przelatywały na wysokości około 4,5 metra a dolatywały na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej niż 50 metrów i nie dalej niż 60 metrów od wyrzutni.
 3. Wyrzutnie do rzutków na wieży przelotów należy tak wyregulować, żeby spełniały następujące warunki:
  • kierunek toru lotu rzutków wypadał na linii przechodzącej od wyrzutni przez środkowe (2-gie) stanowisko strzeleckie,
  • wysokość lotu rzutków nad linią stanowisk strzeleckich wynosiła 20 metrów,
  • rzutki przelatywały na odległość od wyrzutni do linii stanowisk strzeleckich (ca 30 m) w czasie od 1,5 do 1,8 sekundy, ustawić przesłony 4 m przed stanowiskiem strzeleckim, tak aby rzutek był widoczny po przebyciu połowy odległości od wyrzutni do linii stanowisk strzeleckich, czyli po przebyciu 15 m - warunek ten może być zaniechany przez organizatora, co należy określić w regulaminie zawodów.

 4. Jeżeli strzelnica wyposażona jest w urządzenia do strzelania dubletów, należy urządzenia te tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za pierwszym, w odległości, co najmniej 5 metrów.
 5. Każdy rzutek, niezależnie od rodzaju strzelania, winien podążać, po wyjściu z maszyny, po wyznaczonym mu torze.
 6. Urządzenie ruchomej makiety zająca powinno być wykonane z blachy (3,5 - 5,0 mm) tak, aby przedstawiała zająca w skoku, długość makiety - licząc od piersi do nasady omyka - winna wynosić 45 cm a wysokość, mierzona na środku zapadki - 17 cm. W odległości 4 cm od początku makiety (na piersi makiety), wycinamy prostokątny otwór o wymiarach 16 x 12 cm, za którym znajduje się zapadka o 1 cm większa na wszystkich bokach od otworu i wykonana z blachy 4 mm. Sprężyny i urządzenie zwalniające wg uznania konstruktora.
  • Makieta musi być tak wyregulowana, aby zwalniała urządzenie sygnalizujące trafienie pod naciskiem 1 kg, jak również, aby przy strzałach z odległości 40 m nabojem dozwolonym do strzelania zająca, zaznaczała trafienie (urządzenie zaznaczające z materiału, kolor jaskrawy).
  • Makieta powinna być ustawiona na urządzeniu poruszającym ją w taki sposób, aby odległość pomiędzy dolną jej częścią a poziomem gruntu wynosiła 14 cm. (Uwaga: poziom belki równa się poziomowi stanowiska).
  • Makieta porusza się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 6 m w czasie 1,5 sek. (uwzględniając tolerancję przy pomiarach 1,4 - 1,6 sek.).
  • Odległość od stanowiska do makiety wynosi 35 m.

 7. Urządzenia ruchomej makiety dzika należy tak wyregulować, żeby makieta poruszała się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość (10 m) w czasie nie dłuższym niż 2,5 sekundy i nie krótszym niż 2,3 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety wynosi 50 m.
 8. Makiety rogacza i lisa należy ustawić pionowo i prostopadle do osi strzelania i tak, aby były wyraźnie widoczne ze stanowisk strzeleckich. Wzdłuż osi strzelania należy ustawić przesłony, aby wyeliminować możliwość oddania strzału do niewłaściwej makiety. Organizator określa wzajemne położenie makiet. Odległość od stanowiska do makiety wynosi 100 m.
 9. Zgodnie z wymogami obowiązującymi na zawodach międzynarodowych cele (rogacz, lis, dzik, zając) muszą znajdować się na tym samym poziomie, co stanowiska strzeleckie. Jeżeli na strzelnicy nie przewiduje się organizacji zawodów międzynarodowych to dopuszcza się w strzelaniach myśliwskich odstępstwa w położeniu celu w stosunku do poziomu stanowiska strzeleckiego na osi rogacz, lis - 1 m, a na osiach dzik, zając - 0,5 m.

II. Zasady bezpieczeństwa

    Na strzelnicach obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r., a w szczególności z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic oraz ustawą prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (z późniejszymi zmianami) i rozporządzeniem ministra |ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.


    W szczególności należy przestrzegać następujących zasad:

 • broń na strzelnicy nosi się nie załadowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi zamkami. Podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń,
 • ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków, z chwilą rozpoczęcia strzelania we właściwej kolejności,
 • broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem,
 • przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie przyspiesznika może nastąpić tylko po złożeniu się z lufami zwróconymi w kierunku celu,
 • nie wolno obracać się na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi otwarcie zamków i całkowite rozładowanie broni,
 • po zakończeniu strzelania na danej osi zawodnik okazuje sędziemu rozładowaną broń i z otwartymi zamkami opuszcza stanowisko strzeleckie,
 • strzelający powinien bezwzględnie przerwać strzelanie jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się ludzie lub zwierzęta, albo podana zostanie komenda do przerwania strzelania.

    Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni zapewniający bezpieczeństwo jej obsługi i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego czy strzela z broni własnej, czy z broni użyczonej.

III. Ogólne prawidła strzelania

 1. Strzelanie przeprowadza się w seriach, których układ i wielkość oraz zasady wartościowania strzałów w punktach określa organizator zawodów, zależnie od ich zakresu i rangi, w regulaminie zawodów.
 2. Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania oraz zgodnej z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 marca 2000 w sprawie rodzajów szczególnie niebezpiecznych rodzajów broni i amunicji oraz rodzajów broni odpowiadające celom, w których może być wydane pozwolenie na broń. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy optyczne.
 3. W czasie zawodów wolno zmienić broń.
 4. Przy strzelaniu śrutem wolno używać nabojów z naważką śrutu nie przekraczającą 36 gramów i śrutem nie grubszym niż 2,5 mm przy strzelaniu do rzutków i nie grubszym niż 3,5 mm przy strzelaniu do makiety zająca.
 5. Przy strzelaniu kulami wolno używać nabojów myśliwskich o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi, z tym, że przy strzelaniu do makiety dzika dopuszcza się kaliber 222 REM.
 6. Strzelanie przeprowadza się w grupach nie większych niż 6-ciu strzelców. Kolejność strzelania poszczególnych grup, a w grupach - strzelców, odbywa się według losowania lub ustaleń organizatorów.
 7. Strzelać wolno tylko po złożeniu się do strzału w postawie stojącej, ze stopami w granicach stanowiska strzeleckiego. Złożenie się do strzału oznacza przyłożenie kolby do ramienia ( tzw. dołka strzeleckiego) i skierowanie lufy w stronę celu. Strzelanie odbywa się z wolnej ręki, z tym zastrzeżeniem, że do makiety rogacza i lisa można używać podpórki w postaci słupka stałego lub pastorału. Podpórka może służyć wyłącznie do podparcia dłoni podtrzymującej broń.
 8. Przed złożeniem się do strzału na stanowisku strzeleckim obowiązuje postawa gotowości, przy której strzelec powinien trzymać broń oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania i w taki sposób, aby stopka osady broni dotykała biodra.
 9. Na osi myśliwskiej oraz do makiet zająca i dzika uruchomienie celów odbywa się po przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki zaznaczyć swoją gotowość do strzału.
 10. Składanie się na stanowiskach strzeleckich przed ukazaniem się celu jest niedozwolone.
 11. Oddanie strzału przed ukazaniem się celu traktuje się i zalicza jako chybienie. 
 12. Przy strzelaniu śrutem wolno oddać do każdego celu (przy rzutkach również do dubletu) nie więcej niż dwa strzały. Przy strzale do dubletów ocenia się wynik strzału bez względu na kolejność trafienia. Przy strzelaniu kulami nie więcej niż pięć strzałów do jednej makiety, przy czym, do ruchomej makiety dzika oddaje się 10 strzałów - po jednym strzale w czasie każdego przebiegu.
 13. Strzał uznaje się za celny (skuteczny), jeśli w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (Rzutek uznaje się za rozbity, jeżeli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek), makieta zająca uwidoczni trafienie albo pocisk pozostawi przestrzelinę w granicach pierścieni na makiecie. Za pierścień trafiony uznaje się pierścień, do którego jest, co najmniej styczna przestrzelina o średnicy pocisku, odpowiedniej do kalibru broni użytej do strzelania. Zasady wartościowania strzałów w punktach określa organizator zawodów w regulaminie.
 14. W przypadku stwierdzenia na tarczy rogacza, lisa lub dzika więcej niż pięciu przestrzelin należy każdorazowo doprowadzić do pięciu przestrzelin, odejmując najlepsze trafienia.
 15. Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje się i zalicza jako chybienie.
 16. Wszelkie niewypały, wynikłe z wady amunicji zarówno kulowej jak i śrutowej, należy powtarzać. W przypadku dubletu powtarza się cały dublet. Niewypał musi dotyczyć wady amunicji a nie broni. W przypadku niewypału, zawodnik nie może otwierać zamków  broni, a jedynie ją zabezpiecza i trzymając lufami w kierunku celu zgłasza sędziemu niewypał.
 17. Na zawodniku spoczywa odpowiedzialność za punktualne stawienie się na stanowisku strzeleckim. Zawodnik, który nie stawi się w wyznaczonym czasie może dołączyć do grupy i od tego momentu strzelać i zdobywać punkty. Opuszczone stanowiska nie są punktowane. W przypadku uzasadnionego niestawienia się na stanowisku w wyznaczonym czasie sędzia główny może pozwolić na strzelania opuszczonej konkurencji w czasie przez niego wyznaczonym.

IV. Prawidła odnoszące się do poszczególnych rodzajów strzelań

 1.  Strzelanie do rzutków na osi myśliwskiej:
  1. przy strzelaniu z miejsca, strzelcy całej grupy zajmują właściwe stanowiska strzeleckie. Po sprawdzeniu przez prowadzącego strzelanie, że wszyscy strzelcy są gotowi, podaje się im kolejno rzutki bez komendy, po przyjęciu postawy gotowości w czasie do 3 sekund,
  2. po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje przesunięcie się ich na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii,
  3. przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania,
  4. strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje na stanowisku wyjściowym, ładuje broń, jednak z otwartymi zamkami. Na komendę, prowadzącego strzelanie, "marsz"- strzelec zamyka broń i trzymając ją oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze, z kolbą na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej ścieżce strzeleckiej,
  5. rzutki podaje się w tym czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na ścieżce strzeleckiej, nie dalej niż 14 metrów a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni,
  6. po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
  7. po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi zamkami wrócić na stanowisko wyczekiwania,
 2. Strzelanie do rzutków na kręgu myśliwskim:


  1. strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko,
  2. strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, sprawdza drożność luf, ładuje broń, przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę "gotów" ("daj"), po której podaje mu się rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy;
  3. w momencie spostrzeżenia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
  4. po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi zamkami, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie,

 3. Strzelanie do rzutków na przelotach.
  1. strzelcy całej grupy ustawiają się w rzędzie (gęsiego), zgodnie z ustaloną kolejnością, za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko,
  2. strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń, przyjmując postawę gotowości i podaje komendę "gotów" ("daj"), po której podaje mu się rzutki, w czasie do 3 sekund od podania komendy,
  3. w momencie spostrzeżenia wyrzuconego rzutka (rzutków) strzelec składa się i daje jeden lub dwa strzały,
  4. po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi zamkami, po okazaniu ich sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.


Uwaga :

Przy wszystkich strzelaniach do rzutków, rzutki należy unieważnić i podać nowe, jeżeli:

 • rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a  przed oddaniem strzału,
 • tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza się wynik strzału,
 • rzutek podano przed komendą strzelca (krąg, przeloty);
 • rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (krąg);
 • rzutek podany jest po zbliżeniu się strzelca na odległość mniejszą niż 11 m od wyrzutni (oś myśliwska);
 • ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna):
  • zamiast dubleta podano rzutek pojedynczy,
  • obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem,
 • rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sek.),
 • rzutki zderzą się w locie przed strzałem
 1. Strzelanie do makiety zająca w przebiegu:
  1. strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd - zgodnie z ustaloną kolejnością - podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie,
  2. kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowości, należy uruchomić makietę, w czasie do 3 sekund;
  3. po ukazaniu się makiety na przebiegu, powinien strzelec złożyć się, dać do niej jeden lub dwa strzały, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety,
  4. przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:
   • makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,
   • makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu,
   • nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn mechanicznych,
   • uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po upływie 3 sekund.
 1. Strzelanie do makiety dzika w przebiegu.
  1. strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd zgodnie z ustaloną kolejnością podchodzą pojedynczo na stanowiska strzeleckie. Każdy strzelec powinien zakończyć serię 10-ciu strzałów w czasie do 5-ciu minut od chwili zajęcia stanowiska.
  2. kiedy strzelec stoi na stanowisku strzeleckim w postawie gotowości, należy uruchomić makietę, w czasie do 3 sekund,
  3. po ukazaniu się makiety na przebiegu, powinien strzelec złożyć się i oddać do niej jeden strzał, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości, oczekiwać ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie, aż do zakończenia całej serii przebiegów makiety,
  4. przebieg makiety należy powtórzyć, jeżeli:
   • makieta ukazała się z niewłaściwego kierunku,
   • nastąpiło zakłócenie ruchu makiety,
   • uruchomienie makiety nastąpiło przed przyjęciem postawy gotowości,
   • a strzelec nie oddał strzału.

  5. po zakończeniu serii przebiegów, należy ocenić wartość przestrzelin na makiecie a przed ponownym jej użyciem, wszystkie przestrzeliny zakreślić i zalepić naklejką lub nakleić nową tarczę.

   

 2. Strzelanie do makiety rogacza i lisa:
  1. strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną kolejnością podchodzą na stanowiska strzeleckie,
  2. strzelcy, na których przypada kolejność strzelania, stają na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich w postawie gotowości, oświadczając kolejno ?gotów? i oczekują na sygnał do rozpoczęcia strzelania,
  3. prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach strzeleckich, daje komendę "ognia", która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy się czas jego trwania,
  4. po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy oddają w czasie do 10 minut nie więcej niż po 5 strzałów do makiety rogacza i lisa w dowolnej kolejności,
  5. po upływie 10 minut (a przy serii skróconej po upływie 5 minut)od rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje komendę "przerwać ogień", po której strzelcy obowiązani są natychmiast - niezależnie od tego czy zdążyli oddać wszystkie strzały czy też nie - otworzyć i rozładować broń i z otwartymi zamkami opuścić stanowiska strzeleckie.
  6. jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycję należy przerwać strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie.
  7. po zakończeniu serii strzelania, należy ocenić przestrzeliny na makietach a przed ponownym ich użyciem, wszystkie przestrzeliny zaznaczyć i zalepić lub nakleić nowe makiety

V. Układy serii w poszczególnych strzelaniach

 1. W strzelaniach do rzutków na osi myśliwskiej obowiązują następujące układy serii:
  1. pełna seria 20 rzutków,
   • 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
   • 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu,
   • lub 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
    • 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu,
    • 5 rzutków podwójnych (dubletów), strzelanych w sposób następujący:

   • 3 dublety ze stanowiska 2,3,4 z miejsca,
   • 2 dublety ze ścieżki strzeleckiej z podchodu.

  2. skrócona seria 10 rzutków:
   • 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca,
   • 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu.
 1. W strzelaniach do rzutków na kręgu myśliwskim obowiązuje następujący układ serii:


  1. pełna seria 20 rzutków, strzelana w sposób następujący:

  2. Kolejność
   strzałów
   StanowiskoRzutek z wyrzutniUwagi
   wysokiejniskiej
   1IX Pojedynczy
   2+3IXXDublet
   4IIX Pojedynczy
   5II XPojedynczy
   6+7IIXXDublet
   8+9IIIXXDublet (lub dwa pojedyncze)
   10IVX Pojedyncze
   11IV XPojedyncze
   12+13VXXDublet (lub dwa pojedyncze)
   14VIX Pojedyncze
   15VI XPojedyncze
   16+17VIXXDublet
   18VII XPojedyncze
   19+20VIIXXDublet

  3. skrócona seria 10 rzutków, strzelana w sposób następujący:

  4. Kolejność
   strzałów
   StanowiskoRzutek z wyrzutniUwagi
   wysokiejniskiej
   1IX Pojedynczy
   2+3IIXXDublet
   4III XPojedynczy
   5IVX Pojedynczy
   6IV XPojedynczy
   7VX Pojedynczy
   8+9VIXXDublet
   10VII XPojedyncze

 2. W strzelaniach do rzutków na przelotach obowiązuje jeden z trzech układów serii:
  1. 10 rzutków pojedynczych, strzelanych z trzech stanowisk trzykrotnie, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska;
  2. 10 rzutków mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech stanowisk jako pojedyncze i z trzech stanowisk jako dublety, z dziesiątym rzutkiem strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska;
  3. 5 rzutków pojedynczych, seria skrócona, strzelanych po dwa rzutki ze stanowisk skrajnych (1 i 3) i jeden ze stanowiska środkowego (2).

   

 3. W strzelaniach do makiety zająca w przebiegu obowiązuje jeden z trzech układów serii:
  1. jedna seria 10 przebiegów przemiennych (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo),
  2. dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,
  3. jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo oraz piąty, ustalony regulaminem zawodów.

   

 4. W strzelaniach do makiety dzika w przebiegu obowiązuje jeden z trzech układów serii:
  1. jedna seria 10 przebiegów przemiennych (kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo),
  2. dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo,
  3. jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo, oraz piąty przebieg, ustalony regulaminem zawodów.

   

 5. W strzelaniach do makiety rogacza i lisa obowiązuje po pięć strzałów do każdej makiety. Pięciostrzałowe serie można urozmaicić, strzelając je z podpórką stałą, ruchomą lub bez podpórki. W serii skróconej obowiązuje jedna seria pięciostrzałowa, a ilość strzałów do każdej makiety określa organizator w regulaminie zawodów

VI. Rodzaje wieloboju

 1. Zawody PZŁ w strzelaniach myśliwskich można organizować w następujących formach wieloboju:
  1. pełny wielobój,
  2. skrócony wielobój,
  3. niepełny wielobój, który przeprowadza się, jeżeli podczas zawodów nie można rozegrać wszystkich konkurencji. W tak powstałej sytuacji zawody rozgrywa się wyłącznie w konkurencjach, które zostały możliwe do przeprowadzenia. Niezależnie od tego, czy niektórzy zawodnicy zdołali zakończyć przerwaną konkurencje czy nie, wszystkim startującym wynik tej konkurencji nie jest zaliczany do ogólnego wyniku zawodów. Indywidualnie zawodnikom, można zaliczyć do wawrzynu lub klasy mistrzowskiej uzyskaną ilość punktów niezależnie od tego ile konkurencji zakończyli.
  4. Poza wielobojem można organizować zawody w innych konkurencjach.

 2. Układy pełnego wieloboju myśliwskiego przedstawiają się następująco:
  1. Oś myśliwska, łącznie 20 rzutków, w dwóch wersjach:
   1. wersja rzutków pojedynczych
    • 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca oraz
    • 10 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu

   2. wersja dubletami:
    • 5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
    • 5 rzutków pojedynczych strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu
    • 5 rzutków podwójnych (dubletów), z czego 3 dublety strzelane na stanowiskach 2, 3, 4 z miejsca, i 2 dublety strzelane na ścieżce strzeleckiej z podchodu.

  2. Krąg myśliwski, łącznie 20 rzutków w dwóch wersjach:
   1. 8 rzutków pojedynczych i 6 rzutków podwójnych (dublety),
   2. 12 rzutków pojedynczych i  4  podwójne (dublety).

  3. Przeloty, łącznie 10 rzutków w dwóch wersjach:
   1. wersja rzutków pojedynczych:
    • 9 rzutków pojedynczych, strzelanych trzykrotnie z trzech stanowisk strzeleckich oraz
    • 1 rzutek pojedynczy strzelany z dowolnego stanowiska,

   2. wersja dubletami:
    • 3 rzutki pojedyncze, strzelane z kolejnych trzech stanowisk,
    • 3 rzutki podwójne (dublety), strzelane z kolejnych trzech stanowisk oraz
    • 1 rzutek pojedynczy, strzelany z dowolnego stanowiska strzeleckiego.

  4. Zając w przebiegu, łącznie 10 przebiegów w dwóch wersjach:
   1. 10 przebiegów przemiennych lub
   2. 5 przebiegów na lewo i 5 przebiegów z lewa na prawo.

  5. Dzik w przebiegu, łącznie 10 przebiegów w dwóch wersjach:
   1. 10 przebiegów przemiennych, albo
   2. 5 przebiegów z prawa na lewo oraz 5 przebiegów z lewa na prawo.

  6. Rogacz i lis, łącznie 10 strzałów w dwóch seriach po 5 strzałów, każda seria do jednej makiety.

   

 3. Wybór wersji strzelań i oceny trafień na zawodach centralnych oraz dopuszczenie innych form wieloboju, regulowane są zarządzeniem Zarządu Głównego PZŁ.

VII. Klasy strzeleckie

 1. Klasa powszechna
 2. Dotyczy wszystkich startujących na zawodach w PZŁ, którzy nie osiągnęli w pełnym wieloboju myśliwskim 375/500 punktów.

   

 3. Klasa mistrzowska
  1. Klasę mistrzowską można zdobywać na zawodach krajowych, okręgowych i innych, organizowanych w ramach strzelań PZŁ, na których obecny przedstawiciel Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ występujący jako obserwator lub sędzia, uzna oficjalnie prawidłowość przygotowania strzelnicy, organizację oraz przebieg zawodów.
  2. Klasę mistrzowską zdobywa obligatoryjnie każdy członek PZŁ, który na zawodach organizowanych w pełnym wieloboju myśliwskim uzyska wynik 375/500 punktów lub więcej. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo używać tytułu "Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego", noszenia odpowiedniej odznaki oraz posiadania wpisu w legitymacji PZŁ o zdobytym tytule.

   

 4. "Wawrzyn Strzelecki"

Najwyższe wyróżnienie strzeleckie w Polskim Związku Łowieckim dla posiadających klasę mistrzowską, które jest zdobywane wg regulaminu wawrzynu strzeleckiego.

VIII. Organizacja zawodów

Zawody strzeleckie organizowane na wszystkich szczeblach w PZŁ winny być oparte o obowiązujące prawidła.

Strzelnice należy przygotować i wyregulować tak jak mówią o tym prawidła, szczególną uwagę zwracając na sprawność maszyn, urządzeń i stan bezpieczeństwa.

Organizator opracowuje i przedstawia uczestnikom regulamin zawodów, w którym ustala wybrany wariant określony prawidłami.

 1. Do przeprowadzenia zawodów należy zgromadzić niezbędną ilość rzutków w kolorze jednakowym dla całej konkurencji w czasie zawodów (rzutki winny zawierać następujące parametry: średnica 110 mm, wysokość 27 mm, ciężar 105 g), przygotować niezbędną ilość makiet i tarczy.
 2. Na osi myśliwskiej, zającu, kręgu i przelotach ustawić liczydła prezentujące uzyskany wynik przez strzelającego (2x20, 2x10) . Zaleca się aby na ścieżce podchodowej zawodnik wchodził przez bramkę z fotokomórką, której przekroczenie uruchamia timer maszyny wyrzucającej rzutki.
 3. Wszystkim zawodnikom zapewnić numery startowe.
 4. Makietę dzika odpowiednio nakleić na tarczę i zamocować na wózku ponad belką tak, aby wszystkie pierścienie były możliwe do trafienia.
 5. Przygotować zapasową maszynę do rzutków, zapasowy wózek do dzika i zająca a ponadto zapasową makietę zająca. Koniecznym jest również ustawienie i zainstalowanie agregatu prądotwórczego. Na początku ścieżki podchodu osi myśliwskiej umieścić napis "start". Stanowiska na osi, 2 kręgu i przelotach powinny być ponumerowane.
 6. Organizator zapewnia obsługę sekretariatu i sędziów. Skład osobowy wynosi 22 osoby:
 7.   oś - 4
    krąg - 4
    przeloty - 3
    zając - 3
    dzik - 2
    rogacz - 2

  =================================================

        18+3 sekretariat+1 zbierający metryki

 8. Ponadto, należy przygotować teczki na każdą konkurencję z metrykami i teczki w sekretariacie do zwrotnych metryk dla każdej osi oraz 10-osobową grupę do obsługi maszyn i tarczy.
 9.  Organizator zapewnia opiekę medyczną na każdych zawodach.
 10. Sprawność zawodów zapewnia radiofonizacja strzelnicy
 11. Organizator zapewnia odpowiednie zaplecze socjalne (parkingi, sanitariaty, bufet, miejsca spożywania posiłków, itp.)

IX. Podstawy klasyfikacji, wyróżnienia, nagrody i kary

 1. Podstawy klasyfikacji
  1. Ocena trafień śrutowych. Za każdy trafiony cel zdobywa się pięć punktów.  Przy strzelaniu dubletów po pięć punktów za trafiony rzutek.
  2. Ocena trafień kulowych. Ilość zdobytych punktów wynika z dodawania wartości punktowych trafionych pierścieni.
   Kolejności zajętych miejsc ustala się według ilości uzyskanych punktów zarówno w klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
   W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników oraz przez dwie lub większą ilość drużyn o zajętym miejscu decyduje kolejno:
   • Lepszy wynik w strzelaniu śrutem
   • Lepszy wynik na kręgu
   • Lepszy wynik na osi
   • Lepszy wynik na zającu
   • Lepszy wynik na dziku


      Jeżeli powyższe reguły nie mogą przynieść rozstrzygnięcia to w klasyfikacji drużynowej o zajętym miejscu decyduje mniejsza rozpiętość między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem drużyny, a następnie lepsze miejsce najlepszego zawodnika w drużynie lub klasyfikuje się ex equo.
      W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej ilości punktów o pierwszym miejscu decyduje dogrywka - "baraż".Jeśli pierwsza rozgrywka barażowa nie przyniesie rezultatu, to następuje druga rozgrywka w tej samej konkurencji do pierwszego pudła z zachowaniem kolejki . Przeprowadza się kolejne baraże aż do skutku. Do kolejnego barażu przechodzą tylko ci zawodnicy, którzy uzyskali najwyższy wynik w poprzednim barażu.Sędzia Główny ogłasza warunki barażu przed rozpoczęciem zawodów. Po wyłonieniu zwycięzcy, kolejność pozostałych zawodników ustala się na podstawie podanych wyżej reguł, a jeśli one nie mogą przynieść rozstrzygnięcia to klasyfikuje się ich ex equo.

 1. Wyróżnienia
  1. Rekord Polski na wszystkich mistrzostwach PZŁ - zespołowy i indywidualny
   Rekord Polski w Krajowym Konkursie Kół Łowieckich im. Ignacego Stachowiaka - zespołowy
  2. Puchar przechodni im. Adama Monikowskiego za najlepszy wynik drużyny w strzelaniu śrutem na Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej
  3. Puchar przechodni im. Andrzeja Niezabitowskiego za najlepszy wynik drużyny w strzelaniu kulą na Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej
  4. Puchar przechodni Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ za najlepszy wynik drużyny w strzelaniu śrutem na Mistrzostwach PZŁ w klasie mistrzowskiej
  5. Puchary w Mistrzostwach PZŁ w klasie otwartej zgodnie z regulaminem Ligi Strzeleckiej

 2. Tytuły
  1. Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego - od 375/500 pkt.
  2. zdobywca "Wawrzynu Strzeleckiego" - od 1320/1500 pkt.

 3. Nagrody
 4. Nagrody i dyplomy ustala organizator imprezy, prezentując je uczestnikom przed rozpoczęciem zawodów. Nagrody, wynikające z regulaminu zawodów, mają charakter obligatoryjny, pozostałe - w tym fundowane i wskazane - zależą od fundatora. Nagrody i dyplomy mogą dotyczyć klasyfikacji zespołowej, indywidualnej, klasy powszechnej mistrzowskiej.

 5. Kary
  1. Upomnienie - przez sędziego stanowiskowego lub sędziego głównego - za:
   1. nie stosowanie się do zasad określonych w prawidłach,
   2. lekceważenie zasad bezpieczeństwa,
   3. przeszkadzanie sędziemu, organizatorom lub współzawodnikom w prowadzeniu strzelań,
   4. nieprzestrzeganie terminów określonych w harmonogramie strzelań,
   5. nie stosowanie się do zasad regulaminu zawodów.
  2. Wykluczenie z udziału w zawodach - na wniosek sędziego stanowiskowego, organizatora lub sędziego głównego - za ponowne wykroczenia, określone w punkcie pierwszym kar lub spożywanie alkoholu na terenie strzelnicy.
  3. Dyskwalifikacja - za spowodowanie wypadku, celowe działanie na szkodę współzawodników oraz groźne naruszenie zasad bezpieczeństwa, etyki, prawideł lub regulaminu zawodów - na wniosek sędziego stanowiskowego, organizatora lub sędziego głównego.
   O wykluczeniu decyduje 3-osobowe kolegium sędziów, powołane przez sędziego głównego na dane zawody. Sędzia główny jest członkiem kolegium. Decyzja kolegium jest ostateczna.
   O dyskwalifikację zawodnika sędzia główny składa wniosek do właściwego zarządu okręgowego PZŁ, jeżeli są to zawody szczebla okręgowego, a do Zarządu Głównego PZŁ, jeżeli są to zawody centralne.
   Zarządy podejmują decyzję biorąc pod uwagę opinie odpowiednich Komisji:
   • zarządy okręgowe - Komisji Strzelectwa Myśliwskiego ORŁ;
   • Zarząd Główny - Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ.


Zdyskwalifikowanemu przysługuje odwołanie, zgodnie z ogólnymi zasadami przewidzianymi w Statucie PZŁ par 73.
Do czasu uprawomocnienia się decyzji o dyskwalifikacji, zawodnik w stosunku, do którego sędzia główny zawodów złożył wniosek, nie może brać udziału w żadnych zawodach.

X. Zasady sędziowania

Na wszystkich zawodach organizowanych w PZŁ, wprowadza się następujące zasady sędziowania:

 1. Sędziów dobiera i skład ustala sędzia główny, powołany przez organizatora. Sędzia główny na czas zawodów jest przełożonym, wszystkich sędziów.
 2. Sędzia główny powołuje sędziowskie kolegium odwoławcze.
 3. Sędzia główny:
  • sprawdza przed rozpoczęciem zawodów przygotowanie strzelnicy i uznaje jej gotowość do przeprowadzenia zawodów,
  • organizuje pracę kolegium sędziowskiego i rozdziela funkcję poszczególnym sędziom,
  • przeprowadza przed rozpoczęciem strzelań odprawę z zawodnikami, w której przypomina w szczególności: o zasadach bezpieczeństwa, prawidłach strzelań, oraz informuje o wybranej konkurencji do rozgrywki barażowej,
  • po zakończeniu zawodów ogłasza wyniki.
 4. Funkcje sędziów mogą sprawować osoby posiadające przeszkolenie i uprawnienia do sędziowania na zawodach Polskiego Związku Łowieckiego.
 5. Na decyzję sędziego prowadzącego konkurencję zawodnik lub kierownik ekipy może złożyć protest do sędziego głównego. Protest ten powinien być rozpatrzony  bezzwłocznie.
 6. Decyzje sędziego głównego podczas zawodów są niepodważalne.
 7. Na decyzję sędziego głównego zawodnik lub kierownik ekipy może w ciągu tygodnia od dnia zakończenia zawodów złożyć zażalenie do organizatora zawodów. Zażalenie powinno być rozpatrzone w ciągu miesiąca od chwili otrzymania go przez organizatora.
Opracował Bogusław Bauer
Członek KŁ Łoś w Gostyninie
23 marca 2004

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.