strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 
DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadzą gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działają na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

§ 2

Polski Związek Łowiecki, zwany dalej "Zrzeszeniem" działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372, z późn. zm.) zwaną dalej "ustawą", oraz Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, zwanego dalej "Statutem".

§ 3

Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barwy.

§ 5

Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór oznaki łowieckiej.


  Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.