strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 
DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział II

Zadania Zrzeszenia

§ 6

 1. Do zadań Zrzeszenia należy:
  1. prowadzenie gospodarki łowieckiej;
  2. troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących;
  3. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;
  4. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
  5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich;
  6. prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego;
  7. organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego;
  8. prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej;
  9. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
  10. wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną;
  11. prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych;
  12. realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 2. Zrzeszenie może prowadzić:
  1. działalność gospodarczą i rolniczą według zasad określonych w odrębnych przepisach;
  2. stacje naukowo - badawcze.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.