strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział III

Postanowienia ogólne

§ 7

 1. Członkami Zrzeszenia są:
  1. osoby fizyczne: a) będące członkami kół łowieckich,
   b) niezrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej "członkami niestowarzyszonymi"
  2. osoby prawne - koła łowieckie.

 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zrzeszenia, po spełnieniu warunków określonych ustawą: a) składająd eklaracje według wzorów okreœlonych w załączniku nr 1 i 2 do Statutu;
  b) uiszczają wpisowe - w przypadku osób fizycznych.

 3. Osoba fizyczna składa deklarację członkowską i wpłaca wpisowe zarządowi okręgowemu właściwemu dla miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a jeżeli jest ona cudzoziemcem - zarządowi okręgowemu wybranemu przez siebie.
 4. Członkowie założyciele koła łowieckiego składają deklarację członkowską zarządowi okręgowemu właściwemu dla siedziby koła łowieckiego.
 5. Ilekroć w Statucie jest mowa o właściwym zarządzie okręgowym rozumie się przez to zarządy, o których mowa w ust. 3 i 4.
 6. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia staje się - z dniem podjęcia uchwały przez właściwy zarząd okręgowy - jego członkiem i podlega wpisowi do prowadzonego przez ten zarząd rejestru.
 7. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 8. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach związanych z odmową przyjęcia do Zrzeszenia, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

§ 8

 1. Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe.
 2. Ograniczenie praw członków Zrzeszenia i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.