strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IV

Prawa członków

§ 9

 1. Członek Zrzeszenia ma prawo:
  1. brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej;
  2. korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez nich swych obowiązków statutowych;
  3. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące, oraz odwoływać się od tych uchwał;
  4. korzystać z majątku Zrzeszenia na zasadach określonych uchwałami odpowiednich organów.
 2. Niezależnie od praw wymienionych w ust.1 członek Zrzeszenia - osoba fizyczna ma prawo:
  1. wybierać i być wybieraną do organów Zrzeszenia lub na określoną funkcję;
  2. nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi na podstawie § 108 pkt 19;
  3. wykonywać polowania indywidualne oraz uczestniczyć w polowaniach zbiorowych;
  4. uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia.
 3. Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków mogą zwracać się z prośba do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych.

§ 10

 1. Członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa, może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.
 2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z płacenia składek członkowskich na rzecz Zrzeszenia i koła łowieckiego.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.