strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Oddział 3. Zarząd Główny

§ 112

 1. Zarząd Główny jest organem zarządzającym Zrzeszenia.
 2. W skład Zarządu Głównego wchodzi Łowczy Krajowy, jako jego przewodniczący, oraz od 2 do 4 członków.

§ 113

Do zakresu działalności Zarządu Głównego należy:
 1. reprezentowanie Zrzeszenia na zewnątrz;
 2. prowadzenie działalności Zrzeszenia w ramach zatwierdzonych planów oraz uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 3. przedstawianie Naczelnej Radzie Łowieckiej:
  a) projektów rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia,
  b) sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia oraz jego działalności,
  c) wniosków dotyczących działalności Zrzeszenia;
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z urzędującymi członkami zarządów okręgowych;
 5. nadzór nad działalnością zarządów okręgowych;
 6. wydawanie niezbędnych zarządzeń oraz instrukcji;
 7. zarządzanie majątkiem Zrzeszenia;
 8. nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz obciążanie tego majątku;
 9. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej przy opracowywaniu krajowych założeń dotyczących gospodarki łowieckiej;
 10. ustalanie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 11. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej przy opracowywaniu lub zmianie przepisów prawa w dziedzinie łowiectwa;
 12. wydawanie opinii przewidzianych w ustawie lub na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska;
 13. ustalanie, w uzgodnieniu z Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej, reprezentacji na krajowe i międzynarodowe zjazdy, konferencje, imprezy kynologiczne i strzeleckie;
 14. nadzór nad stacjami naukowo-badawczymi Zrzeszenia;
 15. powoływanie klubów specjalistycznych oraz ustalanie zasad ich działania;
 16. prowadzenie biblioteki i archiwum Zrzeszenia;
 17. podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania przez Zrzeszenie obwodów łowieckich, o których mowa w art. 28 ust. 1a ustawy;
 18. opiniowanie wniosków okręgowych zjazdów delegatów w sprawie połączenia okręgów;
 19. prowadzenie Centralnego Rejestru Trofeów Łowieckich;
 20. powoływanie komisji wyceny ostatecznej trofeów łowieckich;
 21. prowadzenie ośrodków hodowli zwierzyny Zrzeszenia oraz udzielanie pełnomocnictw zarządom okręgowym do ich prowadzenia;
 22. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem oraz zleconych przez Naczelną Radę Łowiecką, a także podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Zrzeszenia.

§ 114

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi jego przewodniczący.
 2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 115

 1. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między swoich członków.
 2. W sprawach z zakresu prawa pracy, w stosunku do pracowników Zrzeszenia, czynności dokonuje przewodniczący Zarządu Głównego.
 3. Umowę o pracę z przewodniczącym Zarządu Głównego zawiera Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 116

Zarząd Główny udziela pełnomocnictwa zarządom okręgowym lub ich urzędującym członkom do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania działalnością Zrzeszenia w ramach okręgu, w tym zarządzania funduszami i majątkiem, a także do dokonywania innych czynności.
<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.