strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Oddział 2. Naczelna Rada Łowiecka

§ 106

W skład Naczelnej Rady Łowieckiej wchodzą:
 1. członkowie - po jednym z każdego okręgu - wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów w trybie, o którym mowa w § 124 pkt 3 lit. c;
 2. członkowie - w liczbie 10 osób - wybrani przez Krajowy Zjazd Delegatów, spośród co najmniej 15 kandydatów będących delegatami na ten Zjazd.

§ 107

 1. Na miejsce członków Naczelnej Rady Łowieckiej, którzy przestali pełnić swoje funkcje w trakcie kadencji wchodzą:
  1. w miejsce członka, o którym mowa w § 106 pkt 1, zastępca wybrany przez zjazd, o którym mowa w tym przepisie;
  2. w miejsce członka, o którym mowa w § 106 pkt 2, osoba, która uzyskała kolejną, największą liczbę głosów na zjeździe, o którym mowa w tym przepisie.
 2. Szczegółową kolejność osób, o których mowa w ust. 1, określą właściwe zjazdy łącznie z dokonywanymi wyborami.

§ 108

Do zadań Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów oraz przedkładanie projektu regulaminu Zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
 2. przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania z działalności Zrzeszenia za okres kadencji;
 3. nadzorowanie wykonywania uchwał Krajowych Zjazdów Delegatów;
 4. uchwalanie regulaminu obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
 5. uchwalanie regulaminów i zasad przewidzianych w Statucie Zrzeszenia;
 6. uchwalanie zasad organizacyjnych dotyczących członków niestowarzyszonych;
 7. uchwalanie rocznych planów działalności i budżetu Zrzeszenia;
 8. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia i udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;
 9. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zrzeszenia i jego organów krajowych;
 10. ustalanie wysokości składki członkowskiej do Zrzeszenia, z zastrzeżeniem § 127 pkt 15, oraz
  rozdziału składek między budżety Zarządu Głównego i zarządów okręgowych;
 11. wyrażanie zgody na zbywanie nieruchomości oraz obciążanie majątku Zrzeszenia powyżej kwoty określonej przez Naczelną Radę Łowiecką;
 12. uchwalanie wytycznych dotyczących racjonalnej gospodarki łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych, a także zasad postępowania z trofeami łowieckimi;
 13. określanie zasad etyki łowieckiej;
 14. powoływanie i odwoływanie:
  a) przewodniczącego Zarządu Głównego - Łowczego Krajowego,
  b) od 2 do 4 członków Zarządu Głównego na wniosek Łowczego Krajowego,
  c) przewodniczącego i członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich,
  d) prezesa i sędziów Głównego Sądu Łowieckiego,
  e) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
  f) przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
 15. sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu Głównego i okręgowych rad łowieckich;
 16. dokonywanie zmian podziału terytorium kraju na okręgi;
 17. zwoływanie nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów wraz z zamieszczaniem w porządku obrad określonych spraw;
 18. powoływanie ciał doradczych - komisji problemowych oraz określanie zakresu ich działania;
 19. ustalanie wzoru stroju organizacyjnego wraz z dystynkcjami;
 20. składanie wniosków o nadanie godności członka honorowego;
 21. ustalanie sposobu rejestracji i obowiązku ujawniania kar porządkowych, o których mowa w § 154 ust. 1 pkt 3 i 4;
 22. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 109

 1. Naczelna Rada Łowiecka wybiera spośród członków Rady prezesa i 4 jego zastępców. Osoby te stanowią Prezydium Rady.
 2. Prezesem Rady nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.

§ 110

 1. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy w roku celem rozpatrzenia między innymi spraw określonych w § 108 pkt 7 - 9.
 2. Pierwsze posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący Krajowego Zjazdu Delegatów. Przepisu ust. 7 nie stosuje się.
 3. Posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej zwoływane są przez jej Prezydium.
 4. Prezydium zwołuje posiedzenie Naczelnej Rady Łowieckiej także na wniosek:
  1. Zarządu Głównego;
  2. co najmniej 1/3 członków Naczelnej Rady Łowieckiej.
  Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Posiedzenie Rady zwołane w trybie ust. 4 powinno odbyć się w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Naczelnej Rady Łowieckiej.
 7. Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, a także Zarząd Główny, powinni otrzymać co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem Rady zawiadomienie o jego terminie wraz z proponowanym porządkiem obrad.
 8. W posiedzeniach Naczelnej Rady Łowieckiej mogą brać udział: członkowie Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej.

§ 111

Do kompetencji Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej należy:
 1. zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad Naczelnej Rady Łowieckiej;
 2. kierowanie pod obrady Rady projektów uchwał;
 3. kontrola działalności komisji problemowych;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń Rady;
 5. ustalanie wysokości wynagradzania Łowczego Krajowego - przewodniczącego Zarządu Głównego;
 6. ustalanie zasad wypłacania rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów związanych z pełnioną funkcją przez sędziów i rzeczników dyscyplinarnych oraz w uzgodnieniu z Zarządem Głównym, wysokości rekompensat dla sędziów Głównego Sądu Łowieckiego i rzeczników zespołu Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.