strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Oddział 1. Krajowy Zjazd Delegatów

§ 99

Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Zrzeszenia.

§ 100

 1. Krajowy Zjazd Delegatów tworzą wyłonieni w wyborach pośrednich przedstawiciele kół i przedstawiciele członków niestowarzyszonych z kołami.
 2. Każdy delegat na Krajowy Zjazd Delegatów posiada jeden głos.

§ 101

 1. Krajowe Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Krajowe Zjazdy Delegatów zwoływane są przez Naczelną Radę Łowiecką.

§ 102

 1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest raz na pięć lat.
 2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów powinien odbyć się w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku:
  1. co najmniej 1/3 ogólnej liczby okręgowych rad łowieckich;
  2. co najmniej 2/5 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów powinien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazaniem spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez Naczelną Radę Łowiecką.
 5. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes ustępującej Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów otwiera prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 103

 1. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział: członkowie honorowi Zrzeszenia, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
 2. W Krajowym Zjeździe Delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Naczelną Radę Łowiecką.
 3. Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów oraz osoby wymienione w ust. 1 i 2 powinny otrzymać na 30 dni przed terminem Zjazdu zawiadomienie o Zjeździe, wraz z projektem proponowanego porządku obrad.

§ 104

 1. Delegaci na zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów wybierani są przez okręgowe zjazdy delegatów, w stosunku jeden delegat na każdą rozpoczętą liczbę pięciuset członków według miejsca stałego zamieszkania, obejmującego teren okręgu. Do liczby członków zamieszkałych na terenie okręgu dolicza się członków Zrzeszenia - cudzoziemców, dla których dany okręg jest okręgiem właściwym w rozumieniu § 7 ust.3.
 2. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów.
 3. Mandaty delegatów zachowują ważność do czasu wyboru delegatów na następny zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów.

§ 105

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:
 1. uchwalanie Statutu i jego zmian;
 2. ustalanie kierunków działania i zasad realizacji zadań Zrzeszenia;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Naczelnej Rady Łowieckiej z działalności Zrzeszenia;
 4. wybór 10 członków Naczelnej Rady Łowieckiej spośród delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
 5. nadawanie członkostwa honorowego Zrzeszenia;
 6. ustanawianie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i barw Zrzeszenia;
 7. ustanawianie odznaczeń łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2, oraz wzoru oznaki Zrzeszenia;
 8. uchwalanie porządku i regulaminu obrad Krajowego Zjazdu Delegatów oraz powoływanie jego komisji;
 9. uchylanie sprzecznych z prawem bądź Statutem uchwał okręgowych zjazdów delegatów.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.