strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Oddział 5. Okręgowy zjazd delegatów

§ 120

 1. Okręgowy zjazd delegatów tworzą:
  1. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę na terenie okręgu;
  2. delegaci wybrani sporód członków niestowarzyszonych zamieszkałych na terenie okręgu;
  3. delegaci wybrani przez walne zgromadzenia kół mających siedzibę w innych okręgach i dzierżawiących obwody łowieckie na terenie danego okręgu.
 2. Osobom wymienionym w ust.1 przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Każdy delegat na okręgowy zjazd delegatów posiada jeden głos.
 4. Okręgowe zjazdy delegatów mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 5. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwoływany jest przez okręgową radę łowiecką raz na 5 lat.
 6. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje okręgowa rada łowiecka i powinien on się odbyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. co najmniej 1/3 liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu lub 2/5 delegatów na okręgowy zjazd.
  Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 7. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów może być ponadto zwołany w każdym czasie przez okręgową radę łowiecką.
 8. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów otwiera prezes ustępującej okręgowej rady łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego zjazdu. Przewodniczący zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.
 9. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów otwiera prezes okręgowej rady łowieckiej, który zarządza wybór przewodniczącego zjazdu. Przewodniczący zjazdu zarządza wybór od 1 do 2 zastępców przewodniczącego i sekretarza.

§ 121

 1. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział członkowie honorowi mający miejsce stałego zamieszkania na terenie okręgu, członkowie okręgowej rady łowieckiej oraz zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także delegowani przedstawiciele krajowych organów Zrzeszenia.
 2. W okręgowym zjeździe delegatów mogą brać udział inne osoby zaproszone przez okręgową radę łowiecką.

§ 122

Delegaci na okręgowy zjazd delegatów oraz organy i osoby wymienione w § 121 ust. 1 powinny otrzymać na 30 dni przed zjazdem zawiadomienie o zjeździe, wraz z proponowanym porządkiem obrad.

§ 123

 1. Delegaci na okręgowy zjazd delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt 1, wybierani są w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków koła. Koła liczące nie więcej niż 20 członków wybierają jednego delegata.
 2. Członkowie niestowarzyszeni, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt 2, wybierają swych delegatów na zjazd okręgowy w liczbie jednego delegata na każdą pełną liczbę 20 członków niestowarzyszonych obecnych podczas zebrania wyborczego organizowanego przed każdym zwyczajnym okręgowym zjazdem delegatów. Jeżeli na zebraniu wyborczym obecnych jest nie więcej niż 20 członków, wybiera się jednego delegata.
 3. Delegaci, o których mowa w § 120 ust. 1 pkt 3, wybierani są w liczbie jednego delegata na każde koło.
 4. Wybory delegatów odbywają się przed każdym zwyczajnym zjazdem delegatów.
 5. Mandaty delegatów zachowują ważnoć do czasu wyboru delegatów na następny zwyczajny okręgowy zjazd delegatów.

§ 124

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:
 1. podejmowanie uchwał dotyczących realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu, w tym wynikających z uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów i Naczelnej Rady Łowieckiej;
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady łowieckiej z działalności okręgowych organów Zrzeszenia;
 3. wybór sporód delegatów na okręgowy zjazd delegatów:
  a) okręgowej rady łowieckiej,
  b) delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
  c) członka do Naczelnej Rady Łowieckiej oraz w ustalonej kolejnoci jego zastępców, sporód     delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów;
  d) uchwalanie porządku i regulaminu obrad okręgowego zjazdu delegatów oraz powołanie jego      komisji;
  e) wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 125

 1. Sąsiadujące okręgi mogą, przy zachowaniu dotychczasowych terenów działania, łączyć się w jeden okręg. Decyzję o połączeniu podejmuje Naczelna Rada Łowiecka, na zgodny wniosek właściwych okręgowych zjazdów, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać określenie siedziby nowego okręgu i źródeł jego finansowania.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.