strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Oddział 6. Okręgowa rada łowiecka

§ 126

 1. Okręgowa rada łowiecka liczy od 10 do 15 członków. Wybór dokonywany jest sporód co najmniej 20 kandydatów.
 2. Na miejsce członków okręgowej rady łowieckiej, którzy przestali pełnić swoją funkcję, wchodzą osoby, które uzyskały kolejną, szczegółowo ustaloną, największą liczbę głosów w wyborach, o których mowa w ust. 1, a które nie weszły w skład okręgowej rady łowieckiej.

§ 127

Do zadań okręgowej rady łowieckiej należy:
 1. zwoływanie okręgowych zjazdów delegatów oraz przedkładanie projektu regulaminu zjazdu, porządku obrad i projektów uchwał;
 2. przedkładanie okręgowemu zjazdowi delegatów sprawozdania z działalności okręgu za okres kadencji;
 3. uchwalanie regulaminu obrad okręgowej rady łowieckiej;
 4. wykonywanie uchwał Krajowyego Zjazdu Delegatów oraz okręgowych zjazdów delegatów, a także uchwał Naczelnej Rady Łowieckiej;
 5. tworzenie kompleksowych planów rozwoju gospodarki łowieckiej na obszarze okręgu;
 6. uchwalanie rocznych planów działalności;
 7. opiniowanie projektu budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu;
 8. opiniowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu;
 9. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności okręgu i jego organów oraz udzielanie absolutorium zarządowi okręgowemu;
 10. inspirowanie porozumień i tworzenia wspólnych przedsięwzięć w tym również w zakresie tworzenia rejonów hodowlanych;
 11. powoływanie i odwoływanie:
  a) łowczego okręgowego, w uzgodnieniu z Łowczym Krajowym,
  b) od 2 do 4 członków zarządu okręgowego na wniosek łowczego okręgowego,
  c) prezesa i sędziów okręgowego sądu łowieckiego,
  d) okręgowego rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,
  e) przewodniczącego i członków okręgowej komisji rewizyjnej;
 12. powoływanie ciał doradczych - komisji problemowych oraz określanie zakresu ich działania;
 13. rozwiązywanie kół i wykluczanie kół ze Zrzeszenia;
 14. przedstawianie Kapitule Odznaczeń Łowieckich wniosków o nadanie odznaczeń łowieckich, o których mowa w § 117 ust. 2;
 15. ustalanie wysokości składki członkowskiej od kół z tytułu dzierżawionego hektara obwodu łowieckiego na terenie okręgu;
 16. uchwalanie zasad racjonalnej gospodarki łowieckiej na terenie okręgu;
 17. powoływanie komisji dokonujących oceny zgodności odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów, pozyskanych w obwodach dzierżawionych bądź będących w zarządzie Zrzeszenia, a położonych na terenie okręgu, z zasadami selekcji osobniczej zwierząt łownych oraz powoływanie komisji odwoławczych;
 18. inicjowanie przedsięwzięć łowieckich na terenie okręgu w zakresie zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 19. popierania prac naukowych w zakresie łowiectwa obejmujących teren okręgu;
 20. popieranie i propagowanie:
  a) ochrony zwierzyny i ochrony środowiska naturalnego,
  b) działań służących pielęgnowaniu historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa, zasad etyki, tradycji i obyczajów łowieckich,
  c) hodowli użytkowych psów myśliwskich,
  d) sokolnictwa i hodowli ptaków łowczych;
 21. ustanawianie okręgowych odznaczeń łowieckich i zasad ich przyznawania;
 22. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem.

§ 128

 1. Okręgowa rada łowiecka wybiera spośród członków rady prezesa, jego zastępcę i sekretarza. Osoby te stanowią prezydium rady.
 2. Prezesem okręgowej rady łowieckiej nie może być osoba zatrudniona w organach administracji publicznej na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością Zrzeszenia.

§ 129

 1. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są co najmniej dwa razy w roku.
 2. Pierwsze posiedzenie okręgowej rady łowieckiej danej kadencji, bezpośrednio po jej wyborze, zwołuje i otwiera przewodniczący okręgowego zjazdu delegatów. Przepisu § 130 ust. 1 nie stosuje się.
 3. Posiedzenia okręgowej rady łowieckiej zwoływane są przez prezydium rady.
 4. Prezydium rady powinno zwołać posiedzenie okręgowej rady łowieckiej także na wniosek:
  1. Naczelnej Rady Łowieckiej;
  2. Zarządu Głównego;
  3. właściwego zarządu okręgowego;
  4. co najmniej 1/3 ogólnej liczby kół mających siedzibę na terenie okręgu.
  Przepis § 102 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. Posiedzenie okręgowej rady łowieckiej zwołane w trybie ust.4 powinno odbyć się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku.
 6. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad okręgowej rady łowieckiej.

§ 130

 1. Członkowie okręgowej rady łowieckiej oraz wnioskodawcy, o których mowa w § 129 ust. 4, powinni otrzymać co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem rady zawiadomienie o jego terminie, wraz z proponowanym porządkiem obrad.
 2. W posiedzeniu okręgowej rady łowieckiej mogą brać udział przedstawiciele Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie honorowi oraz członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej z danego okręgu, członkowie Zarządu Głównego, członkowie zarządu okręgowego, prezes okręgowego sądu łowieckiego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i okręgowy rzecznik dyscyplinarny, a także goście zaproszeni przez prezydium okręgowej rady łowieckiej.

§ 131

Do kompetencji prezydium okręgowej rady łowieckiej należy:
 1. zwoływanie i ustalanie projektu porządku obrad okręgowej rady łowieckiej;
 2. przygotowywanie i kierowanie pod obrady rady projektów uchwał;
 3. nadzór nad działalnością komisji problemowych rady;
 4. kontrola wykonywania uchwał i zaleceń rady;
 5. w uzgodnieniu z zarządem okręgowym określenie wysokości rekompensat dla sędziów okręgowego sądu łowieckiego i zespołu okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.