strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Oddział 7. Zarząd okręgowy

§ 132

W skład zarządu okręgowego wchodzi łowczy okręgowy, jako jego przewodniczący, oraz od 2 do 4 członków.

§ 133

Do zadań zarządu okręgowego należy:
 1. realizowanie uchwał właściwych organów Zrzeszenia;
 2. zarządzanie, w ramach udzielonych pełnomocnictw, funduszami i majątkiem Zrzeszenia pozostającymi w dyspozycji okręgu;
 3. przedstawianie okręgowej radzie łowieckiej:
  a) projektów rocznych planów działalności oraz do zaopiniowania projektów rocznych     budżetów Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu,
  b) sprawozdań z wykonania budżetu Zrzeszenia w części dotyczącej okręgu oraz     sprawozdań z wykonania rocznych planów działalności;
 4. opiniowanie projektów podziału obszaru województwa na obwody łowieckie i zmian granic tych obwodów w granicach okręgu;
 5. uzgadnianie z właściwym nadleśniczym zatwierdzania rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich;
 6. prowadzenie kontroli działalności kół;
 7. prowadzenie ewidencji członków Zrzeszenia;
 8. nadzór nad kołami łowieckimi i członkami niestowarzyszonymi zgodnie z właściwością określoną w § 7 ust. 3;
 9. nadzór nad prowadzeniem gospodarki łowieckiej na terenie obwodów łowieckich położonych na terenie okręgu;
 10. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi regionalnymi dyrekcjami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz organizacjami społecznymi w zakresie łowiectwa, ochrony przyrody i ochrony środowiska;
 11. szkolenie członków i kandydatów do Zrzeszenia;
 12. wyznaczanie, w porozumieniu z prezydium okręgowej rady łowieckiej, przedstawicieli do organizacji społecznych na terenie swego działania;
 13. składanie, na zasadach ustalonych na podstawie § 113 pkt 10, wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich;
 14. powoływanie komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 3, ust. 6 pkt 3, ust. 7 pkt 3 i art. 42a ustawy;
 15. przyjmowanie i skreślanie członków Zrzeszenia;
 16. prowadzenie rejestru kół;
 17. zwoływanie zebrań wyborczych, o których mowa w § 123 ust. 2;
 18. organizowanie szkoleń dla członków organów kół;
 19. wydawanie niezbędnych zarządzeń i instrukcji;
 20. powoływanie spośród członków komisji, o których mowa w § 127 pkt 17, składów oceniających dokonujących oceny prawidłowości odstrzałów samców zwierzyny płowej i muflonów z zasadami selekcji osobniczej;
 21. prowadzenie monitoringu zwierzyny oraz rejestru łowieckich trofeówmedalowych;
 22. wykonywanie innych zadań przewidzianych Statutem, a także zleconych przez Zarząd Główny oraz podejmowanie decyzji w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów okręgowych Zrzeszenia.

§ 134

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 2. Posiedzenia zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
 3. Zarząd we własnym zakresie dokonuje podziału zadań między swych członków.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.