strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE

Rozdział XV

Postępowanie w przypadku naruszenia obowiązków członkowskichOddział 1. Przepisy ogólne

§ 135

 1. Postępowanie, w przypadku naruszenia obowiązków członkowskich przez członków Zrzeszenia będących osobami fizycznymi, obejmuje:
  1. postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez rzeczników dyscyplinarnych i sądy łowieckie, zwane dalej "postępowaniem dyscyplinarnym";
  2. postępowanie porządkowe prowadzone przez organy koła i Zrzeszenia, zwane dalej "postępowaniem porządkowym";
  3. postępowanie dyscyplinujące w trakcie wykonywania polowania, zwane dalej "postępowaniem dyscyplinującym".
 2. Sankcje dyscyplinarne wymierzane członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym obejmują:
  1. kary dyscyplinarne;
  2. kary porządkowe;
  3. środki dyscyplinujące nakładane w trakcie wykonywania polowania.


Oddział 2. Postępowanie dyscyplinarne

§ 136

 1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega członek Zrzeszenia, który popełnił przewinienie łowieckie, a także ten członek Zrzeszenia, który usiłował dokonać przewinienia łowieckiego, podżegał do jego popełnienia lub pomagał w jego popełnieniu.
 2. Utrata członkostwa w Zrzeszeniu, po popełnieniu przewinienia łowieckiego, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

§ 137

 1. Przewinieniem łowieckim członka Zrzeszenia jest działanie, bądź zaniechanie polegające na:
  1. naruszeniu obowiązującej ustawy i wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra regulujących zasady łowiectwa polskiego;
  2. naruszeniu postanowień Statutu lub innych uchwał organów Zrzeszenia;
  3. wykonywaniu polowania w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecką;
  4. działaniu na szkodę Zrzeszenia lub dobrego imienia łowiectwa.
 2. Przewinieniami łowieckimi są także stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego przestępstwa i wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy.

§ 138

 1. Postępowanie dyscyplinarne prowadzą sądy łowieckie i rzecznicy dyscyplinarni.
 2. Zasady działania rzeczników dyscyplinarnych i sądów łowieckich, w tym składy orzekające tych organów w zależności od rodzaju prowadzonych spraw, oraz tryb postępowania przed tymi organami określa Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego w Polskim Związku Łowieckim uchwalony przez Naczelną Radę Łowiecką.
 3. Organy Zrzeszenia, koła oraz członkowie Zrzeszenia są obowiązani udzielać pomocy sądom łowieckim i rzecznikom dyscyplinarnym w wykonywaniu ich funkcji.

§ 139

 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia łowieckiego upłynęły 3 lata.
 2. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli nie zostało ono zakończone w terminie 3 lat od jego wszczęcia.
 3. Wszczęcie postępowania karnego lub postępowania w sprawach o wykroczenia o czyny wymienione w rozdziale 10 ustawy przerywa bieg okresów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 140

Jeżeli wina obwinionego o popełnienie przewinienia łowieckiego nie budzi wątpliwości, szkodliwość czynu nie jest znaczna, obwiniony nie był do tej pory karany przez sądy łowieckie, rzecznik dyscyplinarny bądź sąd łowiecki mogą odstąpić od prowadzenia postępowania dyscyplinarnego i sprawę przekazać zarządowi koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych - właściwemu zarządowi okręgowemu - celem wymierzenia kar porządkowych.

§ 141

 1. Karami dyscyplinarnymi są: kary zasadnicze i dodatkowe.
 2. Karami zasadniczymi są:
  1. nagana;
  2. zawieszenie w prawach członka Zrzeszenia na okres od 6 miesięcy do lat 3;
  3. wykluczenie ze Zrzeszenia.
 3. Karami dodatkowymi są:
  1. pozbawienie prawa pełnienia funkcji w organach Zrzeszenia i koła łowieckiego na okres do lat 5;
  2. pozbawienie odznaczeń łowieckich w przypadky wykluczenia ze Zrzeszenia;
  3. zarządzenie ogłoszenia prawomocnego orzeczenia w miesięczniku "Łowiec Polski" lub łowieckich pismach regionalnych na koszt ukaranego.
 4. Sąd łowiecki może zobowiązać obwinionego do:
  1. naprawienia wyrządzonej szkody;
  2. przeproszenia poszkodowanego.

§ 142

 1. W przypadku skazania członka Zrzeszenia przez sąd powszechny za wykroczenia wymienione w rozdziale 10 ustawy, sąd łowiecki na rozprawie wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia.
 2. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego wobec członka Zrzeszenia o przestępstwo z art. 52 lub 53 ustawy, sąd łowiecki na rozprawie wymierza mu karę zawieszenia w prawach członka Zrzeszenia na okres od roku do lat 3.
 3. W przypadku wszczęcia przeciwko członkowi Zrzeszenia postępowania karnego o przestępstwo wymienione w rozdziale 10 ustawy, właściwy zarząd okręgowy zawiesza go w prawach członka Zrzeszenia na okres do zakończenia postępowania karnego. Zawieszenie nie może przekraczać lat 3.
 4. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 3 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 143

 1. Członek koła pełniący funkcję w organach koła może być, w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa łowieckiego, Statutu lub innych przepisów organizacyjnych, zawieszony przez właściwy dla koła zarząd okręgowy w pełnieniu funkcji do czasu walnego zgromadzenia koła lub prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego.
 2. Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie ust. 1 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 144

Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego lub innego postępowania przewidzianego w przepisach odrębnych.

§ 145

Postępowanie dyscyplinarne o przewinienie łowieckie umarza się, jeżeli w sprawie o ten czyn zapadł wyrok uniewinniający przed sądem powszechnym, a czyn ten nie wypełnia znamion innego przewinienia łowieckiego.

§ 146

W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać z pomocy obrońcy, członka Zrzeszenia, który nie pełni funkcji w jego organach lub nie jest jego pracownikiem.


Oddział 3. Sądy łowieckie

§ 147

 1. Sądy łowieckie powołane są do rozpoznawania w trybie dyscyplinarnym spraw osób fizycznych - członków Zrzeszenia oraz byłych członków, o których mowa w § 136 ust. 2.
 2. Sędziowie sądów łowieckich są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.
 3. Sędziowie sądów łowieckich wydając orzeczenia kierują się wyłącznie zasadami prawa i etyki łowieckiej.
 4. Sądy łowieckie powoływane są:
  1. Główny Sąd Łowiecki - w składzie prezesa i od 15 do 25 sędziów Głównego Sądu Łowieckiego;
  2. okręgowe sądy łowieckie - w składzie prezesa i od 6 do 15 sędziów okręgowych sądów łowieckich;
 5. Sądy wydają orzeczenia w składach orzekających określonych na podstawie § 138 ust. 2.

§ 148

 1. Postępowanie przed sądami dyscyplinarnymi jest dwuinstancyjne.
 2. Właściwym do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3, jest okręgowy sąd łowiecki.
 3. Sprawy członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich rozpatruje Główny Sąd Łowiecki.
 4. Na zasadach i w trybie określonych regulaminem postępowania, o którym mowa w § 138 ust. 2, od orzeczeń i postanowień:
  1. okręgowych sądów łowieckich przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Łowieckiego;
  2. Głównego Sądu Łowieckiego podjętych w pierwszej instancji do powiększonego składu tego sądu.

§ 149

 1. Prawomocne orzeczenia i postanowienia sądów łowieckich mogą być wzruszane jedynie w drodze skargi nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 138 ust. 2.
 2. Uprawnionymi do wniesienia skargi nadzwyczajnej są: prezes Głównego Sądu Łowieckiego, Główny Rzecznik Dyscyplinarny i przewodniczący Zarządu Głównego.

Oddział 4. Rzecznicy dyscyplinarni

§ 150

 1. Rzecznicy dyscyplinarni prowadzą postępowania wyjaśniające oraz dochodzenia dyscyplinarne, a także wnoszą i popierają oskarżenia przed sądami łowieckimi o przewinienia łowieckie.
 2. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje niezbędne czynności profilaktyczne mające na celu zapobieganie przewinieniom łowieckim, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowśoci w działaniu organów koła bądź Zrzeszenia, informuje o tym organy sprawujące nad nimi nadzór.
 3. W przypadku postępowania dyscyplinarnego dotyczącego członków Naczelnej Rady Łowieckiej, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Łowieckiego, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców oraz członków Kapituły Odznaczeń Łowieckich, sprawy rozpatruje Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
 4. Zastosowanie przez organy Zrzeszenia lub koła w stosunku do osób fizycznych - członków Zrzeszenia - kar porządkowych przewidzianych Statutem nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika, gdy uzna on, że przewinienie to jest większej wagi.

§ 151

Powołuje się zespoły rzeczników dyscyplinarnych w składzie:
 1. Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego - Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz 4 jego zastępców;
 2. okręgowych rzeczników dyscyplinarnych - okręgowy rzecznik dyscyplinarny oraz od 1 do 4 ich zastępców.

Oddział 5. Postępowanie porządkowe

§ 152

 1. Za dopuszczenie się przez członków Zrzeszenia - osoby fizyczne - przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu, uchwałom organów Zrzeszenia i koła mogą być stosowane kary porządkowe:
  1. upomnienia;
  2. nagany;
  3. zawieszenia w prawach do wykonywania polowania na okres do roku;
  4. zawieszenia w prawach członka koła na okres do roku.
 2. Kary, o których mowa w ust. 1, wymierzane są w stosunku do członków koła przez zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych - kary wymienione w ust. 1 pkt 1-3, przez właściwy zarząd okręgowy.
 3. W stosunku do kół dopuszczających się przewinień przeciwko przepisom prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwałom Zrzeszenia mogą być stosowane kary porządkowe, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2.
 4. Kary porządkowe w stosunku do kół stosuje właściwy zarząd okręgowy.
 5. Przed wymierzeniem kary zarząd koła, bądź zarząd okręgowy są obowiązane wysłuchać zainteresowanego lub umożliwić mu w inny sposób zajęcie stanowiska.

§ 153

O zastosowaniu kary porządkowej, o której mowa w § 152 ust. 1 pkt 3 i 4, prezes zarządu koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych, kary, o której mowa w § 152 ust. 1 pkt 3, łowczy okręgowy, są obowiązani powiadomić w terminie 14 dni właściwego okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

§ 154

 1. Za naruszenie zasad selekcji osobniczej samców zwierzyny płowej i muflonów oraz zasad postępowania z trofeami łowieckimi, właściwy zarząd okręgowy, na podstawie arkusza oceny sporządzanego przez komisje, o których mowa w art. 42d ustawy lub w przypadku pozyskania w obwodach łowieckich pozostających poza zarządem Zrzeszenia, na wniosek zarządu okręgowego właściwego dla miejsca pozyskania zwierzyny, stosuje kary porządkowe:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie w prawach polowania na określony gatunek samców zwierzyny płowej lub muflonów na okres do lat 2;
  4. zawieszenie w prawach polowania na samce zwierzyny płowej i muflonów na okres do lat 2.
 2. Przy wymierzaniu kar porządkowych zarząd okręgowy stosuje zasady określone w uchwale, o której mowa w § 108 pkt 12.
 3. Wymierzenie kary porządkowej, o której mowa w § 152 nie stoi na przeszkodzie wszczęciu przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania dyscyplinarnego.

§ 155

Karę porządkową uważa się za niebyłą, a adnotacje usuwa się z akt osobowych członka, po okresie 2 lat od dnia jej orzeczenia, a w przypadku określonym w § 152 ust.1 pkt 3 i 4 oraz § 154 ust.1 pkt 3 i 4 od jej odbycia.

§ 156

W stosunku do osób pełniących funkcję w organach koła zarząd koła nie może stosować kar porządkowych.

Oddział 6. Postępowanie dyscyplinujące

§ 157

 1. W przypadku naruszenia zasad i warunków wykonywania polowania, w szczególnśoci przepisów o zachowaniu bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym, prowadzący polowanie może stosować środki dyscyplinujące:
  1. upomnienie;
  2. wykluczenie z części lub całości polowania.
 2. O naruszeniu przepisów i zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 1, prowadzący polowanie powiadamia zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów na terenach ośrodków hodowli zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy.
 3. Zarząd koła, a w przypadku członków niestowarzyszonych bądź naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1, na terenach ośrodków hodowli zwierzyny - właściwy zarząd okręgowy, niezależnie od środków wymienionych w ust. 1, może zastosować kary porządkowe przewidziane w § 152 ust. 1.
 4. Od decyzji prowadzącego polowanie odwołanie nie przysługuje. Na wniosek zainteresowanych zarząd koła może wypowiedzieć się odnośnie zasadności nałożonych przez prowadzącego polowanie środków dyscyplinujących.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.