strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ III

ORGANY ZRZESZENIA, ICH ZADANIA I KOMPETENCJE


Rozdział XVI

Organa kontroli wewnętrznej

§ 158

Organami kontroli wewnętrznej Zrzeszenia są Główna Komisja Rewizyjna oraz okręgowe komisje rewizyjne.

Oddział 1. Główna Komisja Rewizyjna

§ 159

 1. Główna Komisja Rewizyjna powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna może również kontrolować działalność okręgowych organów Zrzeszenia oraz kół.
 3. Główna Komisja Rewizyjna powoływana jest w składzie 16 osób.
 4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 160

 1. Główna Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności z własnej inicjatywy lub na polecenie Naczelnej Rady Łowieckiej oraz - w przypadku określonym w § 159 ust. 2 - na wniosek - Zarządu Głównego.
 2. Główna Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu Głównego co najmniej raz na rok.
 3. Główna Komisja Rewizyjna składa corocznie Naczelnej Radzie Łowieckiej sprawozdanie z wyników kontroli, przedkładając wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.
 4. Główna Komisja Rewizyjna koordynuje pracę okręgowych komisji rewizyjnych.

Oddział 2. Okręgowa komisja rewizyjna

§ 161

 1. Okręgowa komisja rewizyjna jest powołana do kontroli i analizy działalności organizacyjnej, gospodarczej i finansowej zarządu okręgowego.
 2. Okręgowa komisja rewizyjna może również kontrolować w zakresie określonym w ust. 1 działalność w kołach.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna powołana jest w składzie 7 osób.
 4. Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają ze swojego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 162

 1. Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje czynności z własnej inicjatywy lub na polecenie okręgowej rady łowieckiej oraz - w przypadku określonym w § 161 ust. 2 - także na wniosek zarządu okręgowego.
 2. Okręgowa komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności zarządu okręgowego co najmniej raz w roku.
 3. Okręgowa komisja rewizyjna składa corocznie okręgowej radzie łowieckiej sprawozdania z wyników kontroli, przedkładając wniosek w sprawie o udzielenie absolutorium zarządowi okręgowemu.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.