strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Rozdział XIX

Nadzór

§ 173

  1. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 113 pkt 5 i § 133 pkt 8, organ nadzorujący może żądać od członków Zrzeszenia bądź koła, a także podległych organów Zrzeszenia, niezbędnych oświadczeń i wyjaśnień, a także przedłożenia wymaganych dokumentów.
  2. Organ nadzorujący ma prawo uchylić każdą uchwałę koła lub nadzorowanego organu Zrzeszenia, w przypadku niezgodności uchwały z prawem bądź Statutem.
  3. Organ nadzorujący, uchylając uchwałę na podstawie ust. 2, ma prawo także uchylić poprzedzające je uchwały podjęte w sprawie.
  4. Od uchwały podjętej w trybie ust. 2 przysługuje odwołanie. Przepis § 171 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
  5. Złożenie odwołania od uchwały podjętej w trybie ust. 2 i 3 nie wstrzymuje jej wykonania.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.