strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ IV

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZORGANIZACYJNE, NADZÓR
ORAZ WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Rozdział XVIII

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 164

 1. Obszarem właściwości terytorialnej okręgowych organów łowieckich jest okręg.
 2. Wykaz okręgów oraz ich granice stanowią załącznik nr 4 do Statutu.

§ 165

 1. Kadencja wszystkich organów Zrzeszenia oraz kół, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa 5 lat.
 2. Zwyczajne Krajowe Zjazdy Delegatów oraz zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów zwoływane są w ostatnim półroczu upływającej kadencji.
 3. Organy Zrzeszenia i koła rozpoczynają swoją kadencję z chwilą ich wyboru, a kończą z chwilą wyboru organów nowej kadencji.

§ 166

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów koła przestaje pełnić swą funkcję w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się pełnienia funkcji;
  3. utraty członkostwa w Zrzeszeniu, a ponadto w przypadku funkcji w organie koła, utraty członkostwa w kole;
  4. orzeczenia przez sąd łowiecki kary dyscyplinarnej, o której mowa w § 141 ust. 3 pkt 1.
 2. Zaprzestanie pełnienia funkcji, na skutek jej zrzeczenia się, następuje z chwilą stwierdzenia tego faktu na najbliższym posiedzenie organu powołującego, a w przypadku funkcji w organach, o których mowa w § 98 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2, na najbliższym posiedzeniu tych organów.

§ 167

 1. Członek organów Zrzeszenia oraz organów kół może być odwołany ze swej funkcji w każdym czasie przez organ, który go powołał.
 2. Członkowie Zrzeszenia i kół mogą być wybierani do organów Zrzeszenia i kół ponownie w każdym czasie.

§ 168

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu.
 2. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka Zrzeszenia, a w przypadkach dotyczących koła, także zawieszonych w prawach członka koła.
 3. Uchwały w sprawie rozwiązania koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków koła.
 4. Uchwały dotyczące nadania członkostwa honorowego Zrzeszenia, wykluczenia członka z koła oraz wykluczenia koła ze Zrzeszenia wymagają większości 2/3 głosów.
 5. Bezwzględną większością głosów podejmowane są uchwały dotyczące zmian Statutu, odwołania członków organów Zrzeszenia bądź koła, połączenia koła z innym kołem oraz podziału koła.

§ 169

 1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust. 2 i 3, organy Zrzeszenia i koła podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków organów Zrzeszenia i koła oraz wykluczenia członka z koła podejmowane są w głosowaniu tajnym.
 3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 członków danego organu Zrzeszenia lub koła obecnych podczas obrad.

§ 170

 1. Uchwały w sprawie odmowy przyjęcia do koła bądź Zrzeszenia, wykluczenia bądź skreślenia z koła łowieckiego, skreślenia ze Zrzeszenia, orzeczenia przez sąd łowiecki wykluczenia ze Zrzeszenia, wymierzenia członkowi Zrzeszenia lub koła kary porządkowej, wymagają uzasadnienia.
 2. Uzasadnienia wymagają także uchwały podejmowane w trybie odwoławczym.
 3. Uchwały, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z ich uzasadnieniem, zainteresowany powinien otrzymać na piśmie, a w przypadku określonym w ust. 1 powinien być także pouczony o trybie odwołania.

§ 171

 1. Od uchwał organów Zrzeszenia bądź koła, podjętych w pierwszej instancji, zainteresowanemu członkowi Zrzeszenia przysługuje odwołanie.
 2. Odwołanie przysługuje od uchwał:
  1. zarządu koła do walnego zgromadzenia koła;
  2. walnego zgromadzenia koła do zarządu okręgowego;
  3. zarządu okręgowego do okręgowej rady łowieckiej;
  4. Zarządu Głównego i okręgowej rady łowieckiej do Naczelnej Rady Łowieckiej.
 3. Od uchwał podjętych przez Naczelną Radę Łowiecką odwołanie nie przysługuje.

§ 172

 1. Odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, a w przypadku, gdy Statut wymaga jej doręczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia za pośrednictwem organu, który podjął zaskarżoną uchwałę. W przypadku uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie koła odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu koła.
 2. W przypadku złożenia odwołania organ, który podjął uchwałę, uznając, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może podjąć nową uchwałę, w której uchyli lub zmieni uchwałę zaskarżoną.
 3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem i dokumentacją w sprawie powinny być przekazane organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki.
 4. Poza uzasadnionymi przypadkami organ odwoławczy rozpatruje odwołanie na swym najbliższym posiedzeniu.
 5. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie określonych Statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia go przez organ odwoławczy.
 6. Złożenie odwołania od uchwały powołującej lub odwołującej członków organów koła lub Zrzeszenia nie wstrzymuje wykonania uchwały.
 7. W zależności od dokonanych ustaleń organ odwoławczy:
  1. odwołania nie uwzględnia;
  2. uchyla zaskarżoną uchwałę;
  3. uchyla zaskarżoną uchwałę i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania;
  4. zmienia zaskarżoną uchwałę i orzeka co do istoty.
 8. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym są prawomocne.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.