strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VI

Członkowie - osoby fizyczne

§ 13

Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
 1. jest pełnoletnia;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim;
 4. nabyła uprawnienia do wykonywania polowania;
 5. złożyła deklarację członkowską i uiściła wpisowe.

§ 14

Uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe, selekcjonerskie bądź sokolnicze może uzyskać osoba, która spełniła warunki określone ustawą.

§ 15

 1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, z wyjątkiem osób, o których mowa w § 18, składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła łowwieckiego, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym.
 2. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła łowieckiego lub kierownik ośrodka hodowli zwierzyny są obowiązani powiadomić właściwy zarząd okręgowy o przyjęciu na staż, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną uchwałę zarządu koła łowieckiego lub decyzję kierownika ośrodka hodowli zwierzyny.
 3. Staż rozpoczyna się z dniem dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy; z tym dniem osoba, o której mowa w ust. 1, staje się kandydatem do Zrzeszenia.

§ 16

Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło łowieckie lub ośrodek hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania, do przyjęcia kandydata do odbycia stażu, który jest - w myśl art. 42 ust. 4 pkt 1 ustawy - warunkiem niezbędnym do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania, określając jednocześnie termin rozpoczęcia stażu.

§ 17

 1. Zasady odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania, a także wzór wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1, określa Naczelna Rada Łowiecka.
 2. W trakcie odbywania stażu do kandydatów do Zrzeszenia stosuje się przepisy §40 pkt 4 i § 41 pkt 1-4, 6 i 8.

§ 18

Z odbycia stażu zwolnione są:
 1. osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne,
 2. osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalnoci łowieckiej;
 3. strażnicy łowieccy pełniący swoje funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata;
 4. cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie;
 5. osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Zrzeszeniu.

§ 19

Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - traci członkostwo w Zrzeszeniu w przypadku:
 1. skreślenia z listy członków Zrzeszenia;
 2. wykluczenia ze Zrzeszenia.

§ 20

 1. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia;
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w ustawie;
  3. śmierci.
 2. Właściwy zarząd okręgowy może skreślić członka z listy członków Zrzeszenia także w przypadku, gdy zalega on ze składkami członkowskimi. Skreślenie może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek w określonym terminie.
 3. Członek Zrzeszenia, o którym mowa w § 19, traci członkostwo w Zrzeszeniu, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się uchwały o skreśleniu z koła łowieckiego macierzystego, nie zostanie przyjęty do innego koła łowieckiego macierzystego lub nie uzyska statusu członka niestowarzyszonego.

§ 21

Członek może być wykluczony ze Zrzeszenia orzeczeniem sądu łowieckiego zapadłym w toku postępowania dyscyplinarnego w przypadku dopuszczenia się przewinienia łowieckiego.

§ 22

 1. Osoba, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz § 21, jest zobowiązana wpłacić zaległe składki członkowskie w terminie 30 dni od dnia utraty członkostwa.
 2. O utracie członkostwa w Zrzeszeniu właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie powiadamia właściwy organ policji, a w przypadku, gdy osoba, która utraciła członkostwo, jest członkiem koła łowieckiego - także właściwe koło łowieckie.

§ 23

 1. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w § 20 ust.1 pkt 2, może nastąpić po zatarciu skazania, a osoby, o której mowa w § 21, po upływie 3 lat od daty wykluczenia.
 2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie do Zrzeszenia jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 22 ust.1.

§ 24

 1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może na okres nieprzekraczający 3 lat zawiesić go w prawach i obowiązkach. W stosunku do członków kół łowieckich, zawieszenie wymaga zgody zarządów ich kół.
 2. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana zdeponować we właściwym zarządzie okręgowym legitymację, o której mowa w § 26 ust. 1.

§ 25

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach dotyczących utraty członkostwa w Zrzeszeniu, zainteresowany może dochodzić swoich praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

§ 26

 1. Potwierdzeniem przynależności członkostwa w Zrzeszeniu jest legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.
 2. Legitymację, o której mowa w ust.1, wydają:
  1. członkom honorowym Zrzeszenia - Zarząd Główny;
  2. pozostałym osobom fizycznym - właściwe zarządy okręgowe.
 3. Wzór legitymacji, o której mowa w ust.1, ustala Zarząd Główny.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.