strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VII

Koła łowieckie

Oddział 1.
Postanowienia ogólne

§ 27

 1. Koło łowieckie, zwane dalej "kołem", jest zrzeszeniem osób fizycznych, mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami Zrzeszenia.
 2. Koło, jako członek Zrzeszenia, jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym w realizacji celów i zadań łowiectwa.

§ 28

Nazwę koła, jego siedzibę i adres określa koło.

§ 29

 1. Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 2. Osobowość prawną koło nabywa i traci z dniem nabycia i utraty członkostwa w Zrzeszeniu.

§ 30

 1. Koła, jako członkowie Zrzeszenia, podlegają wpisowi do rejestrów kół prowadzonych przez właściwe zarządy okręgowe.
 2. Rejestr kół obejmuje:
  1. liczbę porządkową;
  2. nazwę koła;
  3. siedzibę i adres koła;
  4. datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
  5. osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
  6. datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
  7. uwagi.
 3. Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:
  1. dokument o utworzeniu koła - uchwałę członków założycieli;
  2. uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;
  3. deklarację członków założycieli;
  4. skład zarządu koła;
  5. ewidencję członków koła;
  6. listę członków koła.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące danych, o których mowa w ust.2 pkt 2, 3 i 5 oraz ust.3 pkt 4, podlegają wpisowi do rejestru.
 5. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia właściwy zarząd okręgowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich dokonania.

§ 31

Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła.

§ 32

 1. Koło może być zawiązane przez co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.
 2. Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:
  1. deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli;
  2. uchwałę członków założycieli o założeniu koła;
  3. uchwały o powołaniu organów koła;
  4. listę członków założycieli zawierającą następujące dane każdego z członków:
   a) adres zamieszkania,
   b) numer pesel,
   c) datę przystąpienia do Zrzeszenia,
   d) numer legitymacji członkowskiej Zrzeszenia i nazwy zarządów okręgowych, które wydały tę      legitymację;
  5. zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.
 3. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską, stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.

§ 33

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru według ustalonego przez siebie wzoru.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.