strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIAOddział 2.
Zadania koła i sposób ich realizacji

§ 34

Do zadań koła należy:
 1. prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami ustawy, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
 3. zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
 4. organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia członków i kandydatów do Zrzeszenia z zakresu łowiectwa;
 5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia ustawy oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
 6. utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;
 7. współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego;
 8. realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych ustawš oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej i rolniczej w celu realizacji statutowych zadań koła.

§ 35

Zadania wymienione w §34 koło realizuje przez:
 1. dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
 2. organizowanie polowań;
 3. tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
 4. działania członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 5. organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;
 6. organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;
 7. aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
 8. udzielanie pomocy członkom koła w rozwijaniu kynologii myliwskiej;
 9. współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;
 10. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie:
  a) planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w skład dzierżawionych     obwodów łowieckich,
  b) wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia,
 11. prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.