strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VIII

Członkowie koła, ich prawa i obowiązki. Nabycie członkostwa w kole

§ 36

 1. Członkiem koła może być osoba, która:
  1. uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
  2. złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe.
 2. Prawa i obowiązki członków koła są równe. Ograniczenie praw członków koła i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.

§ 37

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Statutu.
 2. Poza wyjątkiem, wynikającym z ust. 4, przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.
 3. Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez 2 członków zarządu koła z podaniem daty przyjęcia.
 4. Od uchwały o odmowie przyjęcia do koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

§ 38

W terminie 14 dni od dnia przyjęcia zarząd koła jest obowiązany powiadomić o przyjęciu członka Zrzeszenia do koła właściwy zarząd okręgowy, przesyłając mu stosowną uchwałę.

§ 39

 1. Członek Zrzeszenia może należeć do wielu kół, z których jedno jest jego kołem macierzystym.
 2. O rodzaju koła decyduje zainteresowany członek i zarząd koła.
 3. Członek może być członkiem zarządu koła lub komisji rewizyjnej lub delegatem koła na okręgowe zjazdy delegatów wyłącznie w kole macierzystym.

§ 40

Członek koła ma prawo:
 1. wybierać i być wybieranym do organów koła;
 2. oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;
 3. korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;
 4. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem;
 5. polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami walnych zgromadzeń;
 6. korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.

§ 41

Członek koła jest obowiązany:
 1. przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 2. współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia;
 3. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;
 4. ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;
 5. terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez walne zgromadzenie;
 6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 7. podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
 8. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła;
 9. osobiście uczestniczyć w pracach organów koła, do których należy.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.