strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IX

Utrata członkostwa w kole

§ 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia z koła.

§ 43

 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia z koła;
  2. utraty członkostwa w Zrzeszeniu.
 2. Zarząd koła może skreślić członka z listy członków, jeżeli zalega on z zapłatą składek członkowskich lub innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie. Skreślenie może nastąpić po uprzednim wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia zaległych składek członkowskich bądź opłat w określonym terminie.

§ 44

 1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
  1. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, Statutu bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
  2. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej.
 2. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie.
 3. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się za potwierdzeniem odbioru.
 4. W przypadku wykluczenia członka z koła na podstawie ust. 1 pkt 1 zarząd koła może zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.

§ 45

Złożenie odwołania od uchwały podjętej na podstawie § 44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania.

§ 46

Członek skreślony lub wykluczony z koła jest obowiązany wpłacić zaległe składki członkowskie i wszystkie inne opłaty na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia utraty członkostwa.

§47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła jest obowiązany powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się uchwały o utracie członkostwa.

§ 48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.

§ 49

 1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 lat od dnia wykluczenia z koła.
 2. Od uchwały o odmowie ponownego przyjęcia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

§ 50

Warunkiem rozpoznania wniosku o ponowne przyjęcie do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w § 46.


<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.