strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XI

Organy koła

§ 51

Organami koła są:
 1. walne zgromadzenie - jako najwyższa władza koła;
 2. zarząd koła - jako jego organ zarządzający;
 3. komisja rewizyjna - jako organ kontrolny walnego zgromadzenia.

Oddział 1. Walne zgromadzenie

§ 52

 1. Walne zgromadzenie tworzą członkowie koła.
 2. Członek koła może brać udział w walnym zgromadzeniu tylko osobicie.
 3. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organów Zrzeszenia.
 4. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez zarząd koła.

§ 53

Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
 1. określenie nazwy, siedziby i adresu koła;
 2. powoływanie (wybór) i odwoływanie zarządu koła i jego poszczególnych członków, określanie liczby członków zarządu koła, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru;
 3. powoływanie (wybór) i odwoływanie komisji rewizyjnej i jej poszczególnych członków;
 4. wybór delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, o których mowa w § 120 ust. 1;
 5. wykluczanie członków z koła;
 6. uchwalanie planu działalności i budżetu koła;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej koła, wykonania budżetu oraz udzielanie absolutorium członkom zarządu koła;
 8. uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz koła, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania;
 9. zwalnianie poszczególnych członków koła w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz koła;
 10. ustalanie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne oraz zasad zagospodarowywania pozyskanej zwierzyny;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości oraz wysokości zobowiązań, jakie zarząd koła ma prawo zaciągnąć w imieniu koła;
 13. zatwierdzanie wniosków zgłaszanych przez zarząd koła lub członków koła o odznaczenia łowieckie, uchwalanie wyróżnień i nagród dla członków koła za zasługi w statutowej działalności;
 14. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału i rozwiązania koła;
 15. powoływanie komisji problemowych;
 16. uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia;
 17. ustanawianie sztandaru koła oraz wzoru oznaki;
 18. nadawanie członkostwa honorowego koła;
 19. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 120 ust.6 pkt 2 i§ 129 ust.4 pkt 4;
 20. uchwalanie i rozpatrywanie innych spraw przewidzianych w Statucie oraz zleconych przez właściwe organy Zrzeszenia.

§ 54

Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 55

Zwyczajne walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd koła raz w roku celem między innymi rozpatrzenia spraw określonych w § 53 pkt 6 i 7.

§ 56

 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd koła w każdym czasie.
 2. Zarząd koła jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenia także na wniosek:
  1. komisji rewizyjnej koła;
  2. właściwego zarządu okręgowego Zrzeszenia;
  3. 1/3 ogólnej liczby członków koła.
 3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinien być złożony na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 4. Zarząd koła jest obowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2. Walne zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Nie zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie określonym w ust. 4 upoważnia właściwy zarząd okręgowy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 57

 1. Zwołanie walnego zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka koła, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia z podaniem:
  1. daty, godziny i miejsca mającego się odbyć walnego zgromadzenia;
  2. porządku obrad.
 2. Podmioty określone w § 56 ust. 2 mogą złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku zarządowi koła, co najmniej na 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.
 3. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad zarząd koła zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

§ 58

 1. Skierowanie wniosku o umieszczeniu w porządku obrad, jak i umieszczenie w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków organów koła przed upływem kadencji oraz z wykluczeniem członka z koła, wymaga uzasadnienia.

§ 59

 1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały, gdy zostało zwołane zgodnie z § 57 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez zachowania wymogów ust.1
  1. o ile obecni są wszyscy członkowie koła i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie trybu zwołania walnego zgromadzenia, jak i porządku obrad lub;
  2. uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka koła, a on sam wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy.
 3. W przypadku, gdy walne zgromadzenie nie odpowiada wymogom określonym w Statucie i nie zastosowano trybu określonego w ust. 2, należy zwołać je ponownie z zachowaniem wymogów § 57 i 58.

§ 60

 1. Walne zgromadzenia wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
 2. Z przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym walnym zgromadzeniu.
 3. Członkowie koła mogą przeglądać protokoły.

§ 61

 1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków koła.
 2. Koło jest obowiązane przedstawić właściwemu zarządowi okręgowemu protokoły walnych zgromadzeń wraz z podjętymi uchwałami w terminie 30 dni od dnia odbycia walnego zgromadzenia.

Oddział 2. Zarząd koła

§ 62

 1. Zarząd koła składa się z od 4 do 7 członków wybranych spośród członków koła.
 2. W skład zarządu koła wchodzą: prezes, łowczy, sekretarz, skarbnik.
 3. Walne zgromadzenie może dokonać wyboru większej liczby członków zarządu koła, niż wynikająca z ust. 2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
 4. Walne zgromadzeni dokonuje wyboru członków zarządu koła w jeden z następujących sposobów:
  1. przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;
  2. przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków zarządu koła na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się zarządu koła powinno nastąpić przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia dokonującego wyboru;
  3. przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru prezesa zarządu koła i na jego wniosek, pozostałych członków.
 5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt 2, oraz dokonania zmian pełnionych funkcji w ramach zarządu koła w trakcie jego kadencji, zarząd koła o zmianach powiadamia niezwłocznie członków koła.
 6. Członek zarządu koła, który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez walne zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 7. W przypadku przewidzianym w ust. 6, a także w przypadku stwierdzenia przez walne zgromadzenie zaprzestania pełnienia funkcji przez członka zarządu, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające do zarządu koła z ominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 8. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka zarządu koła lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, zarząd koła powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi zarządu koła lub też innemu członkowi koła do czasu najbliższego walnego zgromadzenia. Osoba niebędąca członkiem zarządu koła, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.

§ 63

 1. Posiedzenia zarządu koła odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie zarządu koła zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności upoważniony wcześniej przez zarząd koła inny członek zarządu koła.
 3. W przypadku nie zwołania przez prezesa posiedzenia zarządu koła w terminie określonym w ust.1 posiedzenie zarządu koła może zwołać upoważniony wcześniej członek zarządu koła.
 4. Zarząd może podejmowąć uchwały wyłącznie w obecności prezesa lub upoważnionego wcześniej członka zarządu koła.
 5. Z posiedzeń zarządu koła sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu zarządu koła.

§ 64

Do kompetencji zarządu koła należą wszystkie sprawy koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, a w szczególności:
 1. bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła;
 2. realizacja budżetu;
 3. opracowanie projektów planów działalności koła;
 4. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia;
 5. wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Zrzeszenia;
 6. zawieranie umów z uwzględnieniem §53 pkt 12;
 7. przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;
 8. organizowanie i prowadzenie szkoleń;
 9. organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;
 10. powoływanie i odwoływanie gospodarzy łowisk;
 11. zatrudnianie i zwalnianie oraz powoływanie i odwoływanie strażników łowieckich i innych pracowników koła, a także wyznaczanie im zakresu obowiązków;
 12. nakładanie na członków kar porządkowych.

§ 65

 1. Zarząd koła we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między swych członków, z tym że:
  1. prezes zarządu koła kieruje bieżącą działalnością koła, reprezentuje koło na zewnątrz, kieruje pracą zarządu koła oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy, a także dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;
  2. łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania polowania, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów i pozyskania zwierzyny;
  3. sekretarz sporządza protokoły zebrań zarządu koła, prowadzi zbiór protokołów walnych zgromadzeń i zarządu koła, rejestr uchwał walnych zgromadzeń i zarządu koła, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną koła;
  4. skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi rachunkowość koła, ściąga przypadające na rzecz koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.
 2. Zarząd koła informuje członków koła o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków zarządu koła.

§ 66

 1. Oświadczenia woli w imieniu koła składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu koła i osoba przez zarząd koła do tego upoważniona. W imieniu koła zarząd koła składa oświadczenia na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą koła.
 2. Zarząd koła moze udzielić jednemu z członków zarządu koła lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych okreśłonego rodzaju lub czynnoci szczegółowych, związanych z kierowaniem bieżącą działalności koła.

§ 67

Zarząd koła jest obowiązany zapoznać wszystkich członków z obowiązującymi uchwałami organów Zrzeszenia i koła, a na żądanie członka okazać je do wglądu.


Oddział 3. Komisja rewizyjna


§ 68

 1. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej koła.
 2. Komisja rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.
 3. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad walnego zgromadzenia, które dokonało wyboru komisji rewizyjnej.
 4. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, walne zgromadzenie może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.
 5. O zmianach na stanowiskach w komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie zarząd koła i członków koła.
 6. Członkowie komisji rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

§ 69

 1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja rewizyjna jes tobowiązana dokonać kontroli działalności zarządu koła, w tym dokumentacji finansowo - księgowej, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący.
 3. W przypadku, gdy przewodniczący nie zwoła posiedzenia komisji rewizyjnej w terminie i w sprawach określonych w ust. 1, posiedzenia zwołuje co najmniej 2 członków komisji rewizyjnej.
 4. Z posiedzeń komisji rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i protokolant.

§ 70

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku, kontroli kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności zarządu koła;
 2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej zarządu koła;
 3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
 4. składanie ze swych czynności sprawozdań walnemu zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy zarządu koła;
 5. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków zarządu koła;
 6. współpraca z okręgową komisją rewizyjną.

§ 71

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez zarząd koła lub poszczególnych jego członków, komisja rewizyjna jest obowiązana powiadomić o tym właściwy zarząd okręgowy.


Oddział 4. Przepisy wspólne dla zarządu i komisji rewizyjnej

§ 72

 1. Nie można być jednocześnie członkiem zarządu koła i komisji rewizyjnej.
 2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami zarządu koła w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnym w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.