strona główna forum dyskusyjne

 
Statutu Polskiego Związku Łowieckiego obowiązujący od 1 stycznia 2006

 

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XI

Majątek i fundusze koła. Wpisowe i składka


§ 73

Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.

§ 74

 1. Na majątek koła składaja się:
  1. majątek trwały, wartości niematerialne i prawne,
  2. majątek obrotowy:
   a) środki pieniężne,
   b) należności i roszczenia
  3. dochody:
   a) z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez walne      zgromadzenie, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych      oraz z imprez organizowanych przez koło,
   b) wpływy z gospodarki łowieckiej,
   c) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.
 2. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać dziesięciokrotności rocznej składki do Zrzeszenia.
 3. Poza wpisowym koło nie ma prawa pobierać od kandydatów do koła jakichkolwiek innych świadczeń finansowych, w tym darowizn.
 4. Walne zgromadzenie, określając wysokość składki, powinno kierować się rzeczywistymi potrzebami finansowymi koła związanymi z prowadzoną działalnością statutową.
 5. Walne zgromadzenie może uchwalić składkę ulgową stosując odpowiednio przepis § 181 ust. 2.
 6. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalności statutowej.
 7. Rok gospodarczy w kole trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.