strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl


DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które prowadząi gospodarkę łowiecką poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działa na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji zwierząt łownych.

§ 2

Polski Związek Łowiecki zwany dalej Zrzeszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. nr 42 poz. 372 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą oraz niniejszego statutu.

§ 3

Zrzeszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Zrzeszenia jest m. st. Warszawa.

§ 4

Zrzeszenie ma prawo używać własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i, barwy oraz oznaki łowieckiej.

§ 5

Zrzeszenie ustanawia i nadaje odznaczenia łowieckie oraz określa wzór oznaki łowieckiej.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Brzmienie §1 przepisane jest dosłownie z ustawy i nie musi być powtarzane w statucie. Natomiast statut musi jakoś zaznaczać, że zadania realizowane przez członków tego Zrzeszenia zapisane w ustawie realizuje również samo Zrzeszenie, bo inaczej do nieczego nie byłoby potrzebne. Dlatego ustawowe zadania członków PZŁ przypisujemy w tym paragrafie również Zrzeszeniu.
 
Zmiana kosmetyczna. Oznaka została dodana do §4 określającego symbole, pod którymi występuje Zrzeszenie, pozostawiając odznaczenie łowieckie samodzielnie w §5.

  Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.