strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl


DZIAŁ I

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI


Rozdział II

Zadania Zrzeszenia

§ 6

 1. Do zadań Zrzeszenia należy:
  1. prowadzenie gospodarki łowieckiej,
  2. troska o rozwój łowiectwa i współdziałanie z administracją rządową i samorządową, jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parkami narodowymi oraz organizacjami społecznymi w ochronie środowiska przyrodniczego, w zachowaniu i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,
  3. zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
  4. pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa,
  5. ustalanie kierunków i zasad rozwoju łowiectwa, zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,
  6. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Zrzeszenia prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckich,
  7. prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego,
  8. organizowanie szkolenia w zakresie prawidłowego łowiectwa i strzelectwa myśliwskiego,
  9. wspieranie i prowadzenie i popieranie działalności wydawniczej i wystawienniczej o tematyce łowieckiej,
  10. propagowanie w społeczeństwie łowiectwa i ochrony zwierzyny,
  11. prowadzenie polityki informacyjnej o działalności Zrzeszenia,
  12. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi,
  13. wspieranie i prowadzenie prac naukowych w zakresie gospodarowania zwierzyną,
  14. wspieranie i prowadzenie i popieranie hodowli użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych,
  15. realizacja innych zadań dotyczących łowiectwa zleconych przez ministra właściwego do spraw środowiska.

 2. Zrzeszenie może prowadzić:
  1. działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach,
  2. stacje naukowo - badawcze.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Z dotychczasowego statutu usunieto zadanie PZŁ "zwalczanie kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego" zapisane tamże w §5 ust.3. Takie zadania powierzono jednak myśliwym i kołom łowieckim w §11 i §34 nowego statutu. Uważamy, że jeżeli zadanie takie przypisano członkom PZŁ, to musi to być również zadaniem samego Zrzeszenia. Gdyby to zadanie nia miałoby byc zadaniem Zrzeszenia, to trzeba byłoby w ogóle wykreślić je ze statutu.
Prowadzenie sądownictwa dyscyplinarnego, to tylko sposób na realizację zadania wyżej, a nie zadanie samo w sobie,

Wprawdzie zapis o szkoleniu jest żywcem ściągnięty z ustawy, ale słowo "prawidłowego" usuwamy bo kojarzy się z istnieniem szkoleń z nieprawidłowego łowiectwa.
Z dotychczasowego statutu usunięto zadanie PZŁ propagowania łowiectwa i ochrony zwierzyny zapisane tamże w §5 ust.14. Do duży błąd w sytuacji braku w społeczeństwie zrozumienia do idei łowiectwa.
Polityka informacyjna to konieczność chwili, jeżeli łowiectwo jest tak słabo zrozumiałą dziedziną życia społecznego.
W ust.8 i 13 zmieniamy słowa popieranie, na wspierania, jako pojęcie szersze i użyte już w ust.12. Bez tej zmiany mogą powstać niejasności interpretacyjne co do popierania i wspierania.
Dodaliśmy istniejące w obecnym statucie, a usunięte w projekcie słowa "dotyczących łowiectwa", żeby nie powstało wrażenie, że Zrzeszenie ma wykonywać wszystkie zadania zlecone przez ministra, w tym również spoza zakresu działania Zrzeszenia.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.