strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział III

Postanowienia ogólne

§ 7

 1. Członkami Zrzeszenia są:
  1. osoby fizyczne: a) będące członkami kół łowieckich
   b) nie zrzeszone w kołach łowieckich, zwane dalej członkami niestowarzyszonymi
  2. osoby prawne - koła łowieckie.

 2. Osoby ubiegające się o przyjęcie do Zrzeszenia, po spełnieniu warunków określonych statutem składają : a) deklarację wg wzorów ustalonych przez Naczelną Radę Łowiecką,
  b) uiszczają wpisowe (dotyczy osób fizycznych).
 3.       1.     Właściwym dla przyjęcia deklaracji i wpisowego od               osoby fizycznej jest zarząd okręgowy właściwy dla               miejsca stałego zamieszkania danej osoby, a w               przypadku cudzoziemców, wybrany przez niego               zarząd okręgowy.
  1. Właściwym dla przyjęcia deklaracji od członków założycieli koła łowieckiego jest zarząd okręgowy właściwy dla siedziby koła łowieckiego.
  2. Zarządy, o których mowa w pkt 1 i 2 zwane dalej są "właściwymi zarządami okręgowymi".
 4. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o przyjęcie do Zrzeszenia staje się jego członkiem na mocy zostaje uchwałyą właściwego zarządu okręgowego przyjęta do Zrzeszenia z dniem wpłaty wpisowego i podlega wpisowi do prowadzonego przez niego rejestru. Jeżeli wpisowe nie zostanie uiszczone w ciągu miesiąca od podjęcia uchwały, uchwała zarządu okręgowego traci ważność.
 5. Od uchwały odmownej w sprawie przyjęcia do Zrzeszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 6. Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego, w sprawach związanych z odmową przyjęcia do Zrzeszenia, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej przed sądem powszechnym.
 7. Na żądanie członka Zrzeszenia, właściwy zarząd okręgowy powoduje przepisanie go z rejestru powołanego w ust.4, do rejestru w zarządzie okręgowym, właściwym dla koła, którego jest członkiem i zarząd ten staje się dla niego "właściwym zarządem okręgowym" w rozumieniu ust.3 pkt.3 wyżej.

§ 8

 1. Członkom Zrzeszenia - osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla łowiectwa może zostać nadane członkostwo honorowe Zrzeszenia.
 2. Członkowie honorowi Zrzeszenia zwolnieni są z płacenia składek na rzecz Zrzeszenia i koła łowieckiego.

§ 9

 1. Prawa i obowiązki członków Zrzeszenia są równe, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.
 2. Ograniczenie praw i obowiązków członków Zrzeszenia może wynikać jedynie z postanowień niniejszego statutu.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
 
 
Wykreślono obowiązek wpłacania wpisowego jeszcze przed rozpatrzeniem podania kandydata, bo może nie zostanie przyjęty i po co dodatkowe problemy z wpisowym. Poza tym projekt statutu nie mówił nic co z tym wpisowym w przypadku negatywnej decyzji o przyjęcu; przepada, czy jest zwracane? Lepiej więc po prostu przyjmować wpisowe po pozytywnej decyzji przyjęcia do PZŁ, ale przed wydanie legitymacji potwierdzającej członkostwo.
 

Tym zapisem zagwarantowana zostaje wpłata wpisowego przez nowowstępującego. Gdyby nie zechciał on wpisowego uiścić, a ustawa go do tego obliguje jako warunek uzyskania członkostwa PZŁ, to pozytywna uchwała o przyjęciu powinna mieć okres ważnosci i wygasać np. po 1 miesiącu zwłoki w wpłatą wpisowego.
Jeżeli członek koła, zamieszkały jest poza obszarem działania zarządu okręgowego, który jest właściwym dla jego koła, to ma on problemy z uczestnictwem w imprezach organizowanych w kole, w tym udziału w zawodach strzeleckich, jego wniosek o odznaczenie opiniowany jest gdzie indziej niż on poluje, a z zarządem właściwym dla miejsca zamieszkania wiąże go tylko obowiązek corocznego podstemplowania legitymacji. Dotychczasowy zapis statutu sprawia problemy również członkom PZŁ, obywatelom polskim zamieszkałym na stałe za granicą, których polski adres zamieszkania jest czystą fikcją. Poza tym skarbnik koła ma utrudnionienia związane z przekazywaniem składki PZŁ do innego zarządu okręgowego niż właściy dla koła łowieckiego.
Już paragraf wcześniej różnicuje obowiązki, a więc ust.1 już nie był prawdziwy. Zapis ust.2 mówi tylko o ograniczeniach, a przecież możliwe są nie tylko ograniczenia, ale również roższerzenia praw i obowiązków, stąd zmiana ust.1 lepiej oddaje treść tego paragrafu.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.