strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IV

Prawa członków

§ 10

 1. Członkowie Zrzeszenia mają prawo:
  1. brać czynny udział w wykonywaniu zadań Zrzeszenia, w szczególności związanych z prowadzeniem gospodarki łowieckiej,
  2. korzystać z pomocy organów Zrzeszenia w wykonywaniu przez nich swych praw i obowiązków statutowych,
  3. składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których organy Zrzeszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące oraz odwoływać się od tych uchwał,
  4. korzystać z majątku Zrzeszenia, na zasadach określonych uchwałami odpowiednich organów.
 2. Niezależnie od praw wymienionych w ust. 1 członkowie Zrzeszenia - osoby fizyczne mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów Zrzeszenia lub na określoną funkcję,
  2. nosić odznaczenia łowieckie, oznakę łowiecką oraz strój organizacyjny z odpowiednimi dystynkcjami, ustanowionymi w myśl §108 pkt 19,
  3. do wykonywania polować ń indywidualnych oraz uczestniczenia w polowaniach zbiorowych,
  4. uczestniczyć w zawodach strzeleckich, sprawdzianach kynologicznych i ptaków łowczych oraz imprezach organizowanych przez organy Zrzeszenia.
  5. wyrażać swoją wolę powołania przez Właściwe organy Zrzeszenia i kół łowieckich realizując wolę swych członków mogą zwracać się z prośba do właściwych kościołów lub związków wyznaniowych o powołanie duszpasterzy środowisk myśliwych z właściwych kościołów lub związków wyznaniowych.
  6. otrzymywać od organów Zrzeszenia pełną informację o Zrzeszeniu.
  7. wyrażać opinię odnośnie wszystkich spraw dotyczących Zrzeszenia .
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
Zadania Zrzeszenia wystarczajš, bez koniecznoœci dodawania "w szczególnoœci".
Zapis dotychczasowy dotyczy tylko obowiązków i dopiero po zmianie obejmie również prawa członka.
Nie trzeba przywoływać o jakie dystynkcje chodzi, jeżeli jest o nich mowa w innym miejscu statutu.
Po co wymieniać dwa rodzaje polowania, jak mogą pojawić się jeszcze inne oraz zmieniać gramatykę paragrafu.
Konsekwencja wpisania ptaków łowczych do ustawy łowieckiej.
Ust.2 mówi o prawach członków, stąd wstawienie w pkt.5 obowiązków organów Zrzeszenia zakłóca logikę tej cześci statutu. Proponowana zmiana gramatyczna pozwala określić prawo członka, z zachowaniem prawa organów do realizacji woli członków.
Tych podstawowych praw społeczeństwa demokratycznego nie może zabraknąć w ststucie Zrzeszenia.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.