strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział V

Obowiązki członków

§ 11

Członkowie Zrzeszenia są zobowiązani:
 1. sumiennie wykonywać zadania Zrzeszenia,
 2. przestrzegać prawa łowieckiego, Statutu, uchwał organów Zrzeszenia oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej, a także kierować się zasadami koleżeństwa,
 3. dbać o dobre imię łowiectwa polskiego i Zrzeszenia,
 4. ochraniać mienie Zrzeszenia i zwalczać przypadki jego marnotrawienia,
 5. terminowo uiszczać składki członkowskie i inne obowiązujace w Zrzeszeniu opłaty uchwalone przez właściwe organy Zrzeszenia,
 6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
 7. przestrzegać obowiązujących zasad dotyczących prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej z uwzględnieniem zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych,
 8. udostępniać Zrzeszeniu pozyskane trofea łowieckie w celach wystawienniczych i wyceny,
 9. przeciwstawiać się wszelkim niezgodnym z obowiązującym prawem zachowaniom członków Zrzeszenia oraz informować o nich właściwe organy Zrzeszenia.

§ 12

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 11 członek Zrzeszenia - osoba fizyczna ma obowiązek:
 1. podnosić wiedzę łowiecką,
 2. doskonalić umiejętności strzeleckie według zasad określonych przez Naczelną Radę Łowiecką,
 3. dbać o sprawność broni i optyki myśliwskiej,
 4. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie uprawnionych organów Zrzeszenia,
 5. poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich,
 6. powiadamiać właściwy zarząd okręgowy o zmianach miejsca stałego zamieszkania w terminie 14 30 dni od dokonanej zmiany.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

"Zasady koleżeństwa" to nieprecyzyjne pojęcie, nie przystajace do aktu prawnego jakim jest statut. Czy koleżeńskim jest kolega, który informuje o przewinieniu łowieckim organa Zrzeszenia, czy ten, który udaje, że nic nie widział i idziecie wspólnie na wódkę?
Skreślono zapis sugerujący, że organa Zrzeszenia mogą uchwalać opłaty, o których nie ma mic w ustawie, która taksatywnie wymienia z czego może finansować się PZŁ. Wystarczy zapis o innych opłatach obowiązujących w Zrzeszeniu.
Wycena np. szbli dzików kuleje i warto obowiązek wyceny dodać.
Należy dodać obowiązek zwracania uwagi na nieprawidłowości, żeby ni ebyło wrażenia, że członek może przymykać oko na nieprawidłowości, a tego chyba nie chcemy.
Ten obowiązek jest bezdyskusyjny i nie powinien być pominięty w statucie.
14 dni, to zbyt krótki okres czasu na dopełnienie obowiązku poinformowania o zmianie miejsca zamieszkania, dlatego proponuje się 30 dni.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.