strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VI

Członkowie - osoby fizyczne

§ 13

Osoba fizyczna może zostać członkiem Zrzeszenia, jeżeli:
 1. jest pełnoletnia,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była karana za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim,
 4. nabyła uprawnienia do wykonywania polowania.

§ 14

Uprawnienia do wykonywania polowania: podstawowe, selekcjonerskie bądź sokolnicze może uzyskać osoba, która spełniła warunki określone ustawą.

§ 15

 1. Osoba ubiegająca się o nabycie podstawowych uprawnień do wykonywania polowania składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła, ośrodku hodowli zwierzyny lub właściwym zarządzie okręgowym, o którym mowa w §7 ust. 3.
 2. Zarząd koła lub ośrodek hodowli zwierzyny , a także stażysta zobowiązani są o przyjęciu na staż powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia, przedkładając kopię wniosku oraz stosowną decyzję koła lub ośrodka hodowli zwierzyny.

§ 16

 1. Staż rozpoczyna się z chwilą dokonania rejestracji jego rozpoczęcia przez właściwy zarząd okręgowy i osoba o której mowa w §15 ust. 1 staje się kandydatem do Zrzeszenia.
 2. Właściwy zarząd okręgowy może zobowiązać koło lub ośrodek hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego, znajdujące się na terenie jego działania do przyjęcia kandydata do odbycia stażu lub skierować na staż w obwodzie pozostającym w dzierżawie Zrzeszenia.

§ 17

Wzór wniosku, o którym mowa w §15 ust. 1, zasady odbywania stażu, sposób jego dokumentowania oraz zaliczania określi Naczelna Rada Łowiecka.

§ 18

Z odbycia stażu zwolnione są:
 1. osoby posiadające wyższe lub średnie wykształcenie leśne,
 2. osoby posiadające inne wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej,
 3. strażnicy łowieccy pełniący swe funkcje przez okres nie krótszy niż 2 lata,
 4. cudzoziemcy oraz obywatele polscy, którzy przebywają z zamiarem stałego pobytu za granicą, jeżeli posiadają aktualne uprawnienia do wykonywania polowania w innym państwie,
 5. osoby, które uprzednio utraciły członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

§ 19

Osoba fizyczna - członek Zrzeszenia - traci członkostwo w Zrzeszeniu w razie:
 1. skreślenia z listy członków Zrzeszenia,
 2. wykluczenia ze Zrzeszenia.

§ 20

 1. Skreślenie z listy członków Zrzeszenia następuje dokonuje właściwy zarząd okregowy w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Zrzeszenia,
  2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w Prawie łowieckim rozdziale X ustawy,
  3. śmierci,
 2. Właściwy zarząd okręgowy może skreślić także członka z listy członków Zrzeszenia w przypadku, gdy zalega on ze składkami lub innymi opłatami na rzecz Zrzeszenia dłużej niż 3 miesiące.
 3. Złożenie w terminie odwołania i wpłacenie w tym samym terminie zaległości, o których mowa w ust.2, zobowiązuje zarząd okręgowy do anulowania uchwały o skreśleniu.

§ 21

Członek może być wykluczony ze Zrzeszenia orzeczeniem sądu łowieckiego zapadłym w toku postępowania dyscyplinarnego w razie dopuszczenia się przewinienia łowieckiego.

§ 22

Osoba, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 oraz §21, powinna zobowiązana jest opłacić zaległe składki i inne opłaty na rzecz Zrzeszenia. Zapłata powinna nastąpić jest wymagana w terminie miesiąca od dnia, w którym podjęta została decyzja o utracie utraty członkostwa.

§ 23

 1. Ponowne przyjęcie do Zrzeszenia osoby, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 2 może nastąpić po zatarciu skazania a osoby, o której mowa w §21 po upływie 5 3 lat od daty wykluczenia.
 2. Warunkiem ponownego przyjęcia do Zrzeszenia jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §22.

§ 24

 1. Na wniosek zainteresowanego członka właściwy zarząd okręgowy może urlopować go na okres nie przekraczający dwóch 5 lat, zawieszając go w prawach i obowiązkach. W stosunku do członków kół łowieckich wymagana jest zgoda zarządów ich kół.
 2. Osoba, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest zdeponować we właściwym zarządzie okręgowym legitymację członka PZŁ.

§ 25

O utracie członkostwa w Zrzeszeniu, właściwy zarząd okręgowy bezzwłocznie powiadamia właściwy organ policji.

§ 26

 1. Potwierdzeniem przynależności do Zrzeszenia jest legitymacja Polskiego Związku Łowieckiego.
 2. Legitymację wydają:
  1. członkom honorowym Zrzeszenia - Zarząd Główny;
  2. pozostałym osobom fizycznym - właściwe zarządy okręgowe,
 3. Wzór legitymacji Zrzeszenia ustala Zarząd Główny.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
W projekcie zakłada się, ze obie strony, tj. i organizator stażu i stażysta mają o rozpoczęciu stażu informować zarząd okręgowy. Jest to rozwiązanie sugerujące bałagan w obiegu dokumentacji i obniżające zaufanie stażystów do Zrzeszenia. Należy wrócić do rozwiązania z obecnego statutu, że odpowiedzialność za poinformowanie zarządu okręgowego spoczywa na organizatorze stażu.

Koła są samodzielnymi podmiotami prawnymi odpowiedzialnymi za gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach i administracyjne narzucanie im obowiązków oraz osób nie związanych z kołem do realizacji jego zadań jest rozwiązaniem z poprzedniej epoki. PZŁ ma swoje OHZ oraz będzie zgodnie z ustawą prowadzić gospodarkę łowiecką w obwodach nie wydzierżawionych kołom. To tutaj może organizować staże dla kandydatów, którzy będą poźniej członkami niestowarzyszonymi, a koła niech prowadzą staże dla tych, których chcą następnie na członków. Przymus administracyjny spowoduje, że staż w takim kole będzie fikcją, bo kołu w żaden sposób nie będzie zależeć na wiedzy łowieckiej stażysty, któego i tak nie przyjmie w swoje szeregi.
W obecnym statucie podane jest kto skreśla, a w projekcie to pominięto, w związku z tym uzupełniamy ten paragraf o zapis kto skreśla.

Zastępujemy "Prawo łowieckie" słowem ustawa, bo na samym początku statutu jest wskazanie, że Prawo łowieckie będzie nazywane w statucie ustawą.
Powrót do zapisów obecnie obowiązującego statutu. Nie może być tak, żeby za zwłokę nawet o jeden dzień w uiszczeniu opłaty, można było skreślić ze Zrzeszenia.

Zapłacenie należności w ciągu 14 dni, pozwoli uchylić uchwałę zarządu i przywrócić członkostwo w Zrzeszeniu.

Słowo "powinna" jest nieprecyzyjne. Należy używać w statucie pojęć jasnych, a takim jest "zobowiązanie" i "wymaganie" zapłaty zaległości, które przy takim zapisie statutowym będzie można egzekwować również przez postępowanie sądowe. W drugiej części tego zapisu jest zmiana celem precyzyjnego i jednakowego dla wszystkich określenia daty wymagania, bo nie zawsze data podjęcia decyzji jest datą rzeczywistej utraty członkostwa, od czego należy liczyć zaległe zobowiązanie.
Powrót do zapisu obecnie obowiązującego statutu. Nie potrzeba tworzyć dodatkowych barier wobec potencjalnych członków, kiedy zainteresowanie łowiectwem maleje.
Znowelizowana ustawa łowiecka wprowadziła zasadę, że uprawnienia łowieckie wygasają po upływie 5 lat od od ustania członkostwa. Dlaczego więc ograniczać urlopowanie do 2 lat? Nie wykonywanie polowania do pięciu lat nie pozbawia uprawnień, dlatego właśnie 5 lat powinno być górną granicą urlopowania.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.