strona główna forum dyskusyjne

























Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIA



Rozdział VII

Koła łowieckie


Postanowienia ogólne

§ 27

 1. Koło łowieckie, zwane dalej kołem, jest zrzeszeniem osób fizycznych członków Zrzeszenia, mających uprawnienia do wykonywania polowania a będących jednocześnie członkami Zrzeszenia.
 2. Koło łowieckie jako członek Zrzeszenia jest jego podstawowym ogniwem organizacyjnym w realizacji celów i zadań łowiectwa.

§ 28

Nazwę koła i jego siedzibę (adres) określa koło we własnym zakresie.

§ 29

 1. Koło posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 2. Osobowość prawną koło nabywa i traci z dniem nabycia i utraty członkostwa w Zrzeszeniu.

§ 30

 1. Koła jako członkowie Zrzeszenia podlegają wpisowi do rejestrów kół łowieckich prowadzonych przez właściwe zarządy okręgowe.
 2. Rejestr kół obejmuje:
  1. liczbę porządkową;
  2. nazwę koła;
  3. siedzibę (adres) koła;
  4. datę uchwały właściwego zarządu okręgowego o wpisaniu koła do rejestru;
  5. osoby uprawnione do reprezentacji oraz sposób reprezentowania koła;
  6. datę i podstawę skreślenia koła z rejestru;
  7. uwagi.
 3. Dla każdej pozycji rejestru prowadzi się akta ewidencyjne, w których gromadzi się:
  1. dokument o utworzeniu koła - uchwałę członków założycieli;
  2. uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4;
  3. deklarację członków założycieli;
  4. skład zarządu koła;
  5. ewidencję członków koła,
  6. listę członków koła.
 4. Wszelkie zmiany dotyczące danych o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 5 oraz ust. 3 pkt 4 podlegają wpisowi do rejestru.
 5. O zmianach podlegających wpisowi do rejestru zarząd koła powiadamia właściwy zarząd okręgowy nie później niż w terminie 14 dni od ich dokonania.

§ 31

Koło prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy, statutu Zrzeszenia oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła łowieckiego.

§ 32

 1. Koło może być zawiązane i liczyć przez co najmniej 10 osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.
 2. Koło musi liczyć nie mniej niż 10 członków
 3. Założyciele koła kierują do właściwego zarządu okręgowego wniosek o przyjęcie koła do Zrzeszenia. Do wniosku należy dołączyć:
  1. deklarację członkowską podpisaną przez członków założycieli,
  2. uchwałę członków założycieli o założeniu koła,
  3. uchwały o powołaniu organów koła,
  4. listę członków założycieli z podaniem ich adresów zamieszkania, nr PESEL, z datą przystąpienia do Zrzeszenia oraz z numerami legitymacji członkowskich Zrzeszenia i nazwą zarządu okręgowego, który wydał legitymację,
  5. zapewnienie zarządu okręgowego, właściwego z uwagi na położenie obwodu łowieckiego, o gotowości wystąpienia z wnioskiem o jego wydzierżawienie.
 4. Założyciele koła, którzy podpisali i złożyli deklarację członkowską stają się członkami koła z chwilą przyjęcia go do Zrzeszenia.

§ 33

Koło ma prawo używać pieczęci, oznaki i sztandaru, których wzór ustala amodzielnie.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

To samo napisane bardziej gramatycznie.
Po co dublować ewidencję członków kół w ZO, jeżeli jest już zgodnie ze statutem prowadzona w kołach? Nie było tego w poprzednim statucie, a po wprowadzeniu do statutu zobliguje ZO do gromadzenia zdublowanej ewidencji w biurach ZO, jakby tam nie było nic innego do roboty. Poza tym nastepny podpunkt nakazuje prowadzić listę członków koła i to ZO powinno wystarczyć, tak jak wystarczało ostatnie kilkadziesiąt lat.
To samo znaczenie wyrażone prościej i bardziej zrozumiale.
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.