strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział VIII

Zadania koła i sposób ich realizacji

§ 34

Do zadań koła należy:
 1. prowadzenie gospodarki łowieckiej w dzierżawionych obwodach łowieckich zgodnie z przepisami prawa łowieckiego, wieloletnimi planami hodowlanymi oraz w oparciu o zatwierdzone roczne plany łowieckie, a także zgodnie z zasadami selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
 2. inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, mających szczególnie na uwadze poprawę warunków bytowania zwierzyny;
 3. zwalczanie kłusownictwa i wszelkich przejawów szkodnictwa łowieckiego;
 4. organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia podnoszenie wiedzy członków i kandydatów z zakresu łowiectwa;
 5. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i kandydatów do Zrzeszenia prawa łowieckiego oraz zasad etyki łowieckiej i koleżeńskości;
 6. utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska przyrodniczego;
 7. współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania podstaw łowiectwa, jego zadań i roli w zachowaniu naturalnego środowiska przyrodniczego;
 8. realizowanie innych zadań Zrzeszenia określonych prawem łowieckim oraz wykonywanie czynności zleconych przez organy Zrzeszenia;
 9. prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych zadań Koła propagowanie kynologii i sokolnictwa,
 10. przeciwdziałanie szkodom łowieckim na uprawach rolnych.

§ 35

Zadania wymienione w §34 koło realizuje przez:
 1. dzierżawienie obwodów łowieckich i prowadzenie w nich gospodarki łowieckiej;
 2. organizowanie polowań;
 3. tworzenie optymalnych warunków bytowania zwierzyny oraz jej ochronę na terenach dzierżawionych obwodów łowieckich;
 4. działania członków, kandydatów do Zrzeszenia oraz zatrudnionych bądź powołanych przez nie strażników łowieckich, prowadzone w celu zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
 5. organizowanie szkoleń członków i kandydatów do Zrzeszenia podnoszących ich wiedzę z zakresu przepisów dotyczących łowiectwa;
 6. organizowanie udziału członków i kandydatów do Zrzeszenia w zawodach i treningach strzeleckich, kursach, zajęciach praktycznych, wykładach, pokazach myśliwskich i innych imprezach szkoleniowych i propagandowych oraz czytelnictwo prasy łowieckiej;
 7. aktywne uczestniczenie w organizowanych przez Zrzeszenie akcjach propagujących idee łowiectwa i ochrony środowiska;
 8. udzielanie pomocy członkom Koła w rozwijaniu kynologii myśliwskiej i sokolnictwa;
 9. współdziałanie z organizacjami działającymi na terenach dzierżawionych obwodów oraz jednostkami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w przedsięwzięciach zmierzających do ochrony środowiska naturalnego;
 10. współdziałanie z organami administracji publicznej: a) w zakresie planowania zagospodarowania przestrzennego terenów wchodzących w     skład dzierżawionych obwodów łowieckich,
  b) wykonywania ustawowych i statutowych zadań koła i Zrzeszenia,
 11. podejmowanie prowadzenie działalności gospodarczej, jako podmiot gospodarczy, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach
 12. współpracę z właścicielami i dzierżawcami gruntów rolnych w zakresie ograniczania szkód łowieckich.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 

Szkolenie zapisane jest do zadań zarządów okręgowych, a wiec te kompetencje się dublują, a poza tym jak koła ma szkolić swoich członków? Zapis o podnoszeniu wiedzy jest tu bardziej zasadny.
Pojęcie "środowiska" jest pojemniejsze, niż przyroda i łowiectw (np. odpad), dlatego należy je uściślić.
Proponowany zapis lepiej oddaje rodzaj pracy wychowawczej wśród młodzieży.
Żaden z organów Zrzeszenia nie ma zapisanych w statucie kompetencji zlecania nieokreślonych czynności kołu. Koło nie może więc mieć obowiązków wykonywania nieokreślonych czynności zleconych przez nieokreślone organy Zrzeszenia.
Ust.9 jest sposobem realizacji zadań, zapisanym zresztą w paragrafie niżej, a nie celem, wiec powinien zostac wykreślony. W to miejsce należy dopisać pominięte w statucie zadanie propagowanie kynologii i sokolnictwa.
Nic nie było w statucie o szkodach łowieckich, tak wążnym aspekcie działalności koła.
Gdzie koło realizuje swoje zadania jest oczywiste i wynika z ustawy, nie trzeba więc tego uszczegóławiać.
Nie tylko kynologia, ale również sokolnictwo powinno zostać uwzględnione.
Koło ma nie tylko podejmować, ale po prostu prowadzi działalność gospodarczą, a określenie, że prowadzi ją jako podmiot gospodarczy jest masłem maślanym.
Konsekwencja dodania do zadań koła przeciwdziałania szkodom łowieckim.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.