strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział IX

Członkowie koła, ich prawa i obowiązki


Nabycie członkostwa

§ 36

Członkiem koła może być każda osoba, która:
 1. uzyskała członkostwo Zrzeszenia;
 2. złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację oraz uiściła wpisowe;

§ 37

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do koła składa w zarządzie koła deklarację według wzoru ustanowionego przez Naczelną Radę Łowiecką.
 2. Poza wyjątkiem wynikającym z ust. 4 oraz określonym w §49 przyjęcia członka Zrzeszenia do koła dokonuje zarząd koła po wysłuchaniu zainteresowanego.
 3. Przyjęcie członka do koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez dwóch członków zarządu z podaniem daty przyjęcia.
 4. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie.

§ 38

Zarząd koła, o przyjęciu członka Zrzeszenia do koła, zobowiązany jest powiadomić w terminie 14 dni od daty przyjęcia właściwy zarząd okręgowy przesyłając mu stosowaną uchwałę.

§ 39

 1. Członek Zrzeszenia może należeć do więcej niż jednego koła.
 2. Członek należący do więcej niż jednego koła zobowiązany jest określić koło łowieckie za pośrednictwem którego opłaca składkę na rzecz Zrzeszenia. Oświadczenie w tym zakresie przedkłada kołu łowieckiemu i właściwemu zarządowi okręgowemu, które zobowiązane jest poinformować o tym zarząd okręgowy.
 3. Prawa i obowiązki członków koła są równe a ich ograniczenie może wynikać jedynie z postanowień niniejszego statutu.

§ 40

 1. Członek koła ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów koła;
  2. oceniać działalność koła, współdecydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski do organów koła;
  3. korzystać z opieki i pomocy koła w zakresie wykonywania obowiązków członkowskich;
  4. składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których organy koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych statutem;
  5. polować indywidualnie i zbiorowo na zasadach określonych prawem łowieckim oraz uchwałami walnych zgromadzeń;
  6. korzystać z majątku koła na zasadach określonych uchwałą walnego zgromadzenia.
  7. otrzymywać pełną informację o działalności i przedsięwzięciach organizowanych przez koło oraz o jego sytuacji finansowej.
 2. Przepisy ust. 1 pkt 4 mają zastosowanie również do kandydatów do Zrzeszenia.

§ 41

 1. Członek koła jest zobowiązany:
  1. przestrzegać prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia oraz uchwał organów Zrzeszenia i koła a także dobrych obyczajów, zasad etyki i tradycji łowieckiej oraz zasad selekcji populacyjnej i osobniczej zwierząt łownych;
  2. współdziałać z organami Zrzeszenia w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań koła łowieckiego i Zrzeszenia;
  3. sumiennie wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez organy koła i Zrzeszenia;
  4. ochraniać mienie koła i Zrzeszenia;
  5. regularnie terminowo uiszczać zobowiązania finansowe wobec składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego organy koła;
  6. brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;
  7. podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;
  8. składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie organów Zrzeszenia oraz koła.

 2. Obowiązki określane w ust. 1, z wyjątkiem pkt 5 i 7 dotyczą również kandydatów do Zrzeszenia.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Po członkowie Zrzeszenia mają deklarować i w kole i w ZO, gdzie płacą składkę. Wystarczy jako koło zbiorowo poinformuje o tym zarząd okręgowy.

Niepotrzebnie zawężono w statucie polowanie tylko do indywidualnego, albo zbiorowego, szczególnie, że pojęcia te nie są nigdzie zdefiniowane. Wystarczy po prostu prawo do polowania.

To prawo jako niezbywalne prawo członka każdego zrzeszenia powinno być w statucie przywołane.
Żaden z organów Zrzeszenia nie otrzymał kompetencji zlecania czegokolwiek członkom koła.
Słowo regularnie nie jest właściwym, bo np. zobowiązania mogą nie być regularne. Poza tym zobowiązania należy nazywać po imieniu i tak zostało to skorygowane.
Nie można stażyście zabronić podnoszenia wiedzy łowieckiej oraz doskonalenia umiejętności strzeleckich, bo z tego będzie zdawał egzamin, żeby do Zrzeszenia wstąpić.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.