strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział X

Utrata członkostwa w kole

§ 42

Członek traci członkostwo w kole na skutek skreślenia lub wykluczenia z koła.

§ 43

 1. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia z koła;
  2. śmierci członka koła;
  3. ustania członkostwa w Zrzeszeniu.
 2. Zarząd koła może skreślić członka z koła jeśli zalega on z zapłatą składek i innych opłat uchwalonych przez walne zgromadzenie na rzecz koła dłużej niż 3 miesiące, bez konieczności wysłuchania zainteresowanego.
 3. Skreślony winien zostać w ciągu 14 dni powiadomiony przez zarząd na piśmie o treści uchwały o skreśleniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczony o trybie odwołania.
 4. Złożenie w terminie odwołania i wpłacenie w tym samym terminie zaległości, o których mowa w ust.2, anuluje uchwałę o skreśleniu.

§ 44

 1. Wykluczenie członka z koła może nastąpić w przypadku:
  1. nieprzestrzegania prawa łowieckiego, lub statutu Zrzeszenia, wyrządzenia kołu szkody materialnej lub przez swoje działanie przyczynienia się do jej powstania, bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez uprawnione organy koła;
  2. gdy członek koła rażąco narusza zasady współżycia koleżeńskiego, dobre obyczaje bądź zasady etyki i tradycji łowieckiej co najmniej 1/5 członków koła zażąda wykluczenia.
 2. O umieszczeniu w porządku obrad sprawy dotyczącej wykluczenia członka z koła oraz jej uzasadnieniu zainteresowany oraz pozostali członkowie koła powinni być powiadomieni na piśmie co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zainteresowanego powiadamia się przesyłką za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
 3. Wykluczenia dokonuje walne zgromadzenie koła.
 4. W przypadku wykluczenia członka z koła - w myśl ust. 1 pkt 1, zarząd koła ma prawo zawiesić go w prawach członka koła do czasu rozpatrzenia odwołania.
 5. Wykluczony winien zostać w ciągu 14 dni powiadomiony przez zarząd na piśmie o treści uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczony o trybie odwołania.

§ 45

Złożenie odwołania od Podjęta przez zarząd uchwała o zawieszeniu y podjętej zgodnie z §44 ust. 4 nie wstrzymuje jej wykonania jest prawomocna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 46

Członek skreślony lub wykluczony z koła powinna zobowiązany jest opłacić składkę członkowską na rzecz koła w terminie do 30 dni od dnia, w którym ustało członkostwo oraz uregulować wszystkie inne opłaty na rzecz koła.

§47

O utracie członkostwa w kole zarząd koła zobowiązany jest powiadomić właściwy zarząd okręgowy w terminie 14 dni od uprawomocnienia się decyzji o ustaniu członkostwa.

§ 48

Po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego w sprawach związanych z utratą członkostwa w kole, zainteresowany może dochodzić swych praw na drodze sądowej - przed sądami powszechnymi.

§ 49

 1. Ponowne przyjęcie członka do koła, z którego został uprzednio wykluczony, może nastąpić po upływie 3 2 lat od daty wykluczenia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła.
 2. Od uchwały podjętej w myśl ust. 1 przysługuje odwołanie nie przysługuje o powtórne rozpatrzenie podania, tylko w przypadku naruszenia formalnych postanowień statutu koła lub niniejszego statutu.

§ 50

Warunkiem ponownego przyjęcia do koła jest wywiązanie się z obowiązku, o którym mowa w §46.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Walne zgromadzenie nie ma uprawnień do uchwalania jakichkolwiek poza ustawowych opłat od członków, dlatego nie należy sugerować takiej możliwości.

Dotychczasową zasadę, że skreślać można dopiero po przekroczeniu zadłużenia ponad 3 miesiące należy przywrócić, z tym, że ponieważ skreślony może przez zapłatę przywrócić swoje członkostwo (patrz niżej), można zrezygnować z wzywania go do złożenia wyjaśnień.

Żeby uniknąć niejasności i niedomówień, o swojej decyzji o skreśleniu zarząd koła powinien poinformować zainteresowanego, bo w przypadku zaległości może naliczył je źle i zainteresowany musi mieć do odwołania pełną informację jak obliczono zobowiązanie, a w przypadku uregulowania przez niego należności we wskazanym terminie, status członka zostaje przywrócony.
Często występujące naruszenia majštku kół lub narażenia koła na stratę upoważnia, żeby takie postępowanie było również podstawą wykluczenia.

"Niekoleżeńskość" nie jest pojęciem definiowalnym i dlatego nie może występować w akcie prawnym. Po prostu należy umożliwić wykluczenie z koła członka, którego 2/3 członków nie chce, ale żeby możliwość taka nie była nadużywana, powinno jej zażądać 20% członków koła.
Konsekwencja zmiany jak wyżej.
Żeby uniknąć niejasności i niedomówień, zarząd koła powinien poinformować zainteresowanego o uchwale o wykluczeniu.
Zmiana dla lepszego gramatycznie brzmienia tego zapisu.
Słowo "powininna" zastąpione zostało słowem bardziej jednoznacznym "zobowiązany".
Przywrócono obowiązując w tzw. statucie ramowym okres 2 lat, po których można się starać o powtórne przyjęcie do koła.
Każdy członek Zrzeszenia ma prawo do dwuinstancyjnego załatwienia swojej sprawy. W tym wypadku wystarczy, jeżeli druga instancja rozpatrzy odwołanie tylko pod względem uchybień formalnych.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.