strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XII

Majątek i fundusze koła


Wpisowe i składka

§ 73

Koło może tworzyć fundusze oraz nabywać i zbywać składniki majątkowe.

§ 74

 1. Na majątek koła składa się:
  1. majątek trwały, wartości niematerialne i prawne,
  2. majątek obrotowy
   - środki pieniężne,
   - należności i roszczenia
  3. dochody:
   - z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Koła, dotacje i darowizny, dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych oraz z imprez organizowanych przez koło,
   - wpływy z gospodarki łowieckiej,
   - dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Wysokość wpisowego do koła nie może przekraczać pięciokrotnej rocznej składki do Zrzeszenia.
 3. Poza wpisowym koło nie ma prawa pobierać od nowowstępujących jakichkolwiek innych świadczeń finansowych, w tym darowizn.
 4. Walne Zgromadzenie określa sposób i terminy uiszczania składek.
 5. Uzyskane dochody koła przeznacza się na finansowanie jego działalności statutowej.
 6. Rok gospodarczy w kole trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego.
Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję
 
Finansowanie Zrzeszenia i koła, może odbywać się tylko z tytułów określonych w ustawie i walne zgromadzenie nie ma kompetencji dla uchwalania jakichkolwiek innych opłat.
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.