strona główna forum dyskusyjne

Poprawiony projekt Statutu PZŁ,
przez redakcję www.lowiecki.pl

DZIAŁ II

CZŁONKOWIE ZRZESZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI,
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA POLOWANIARozdział XIII

Utrata członkostwa w Zrzeszeniu

§ 75

Koło traci członkostwo Zrzeszenia w razie:
  1. wykluczenia koła ze Zrzeszenia;
  2. rozwiązania koła.

§ 76

Wykluczenie koła ze Zrzeszenia może nastąpić, gdy członkowie koła lub jego organy w sposób rażący naruszają przepisy prawa łowieckiego, statutu Zrzeszenia, uchwały organów Zrzeszenia oraz dyscyplinę organizacyjną , a walne zgromadzenie koła zwołane w tej sprawie na żądanie zarządu okręgowego, nie zbiera się.

§ 77

Rozwiązanie koła następuje w przypadkach:
  1. Podjęcia przez walne zgromadzenie koła uchwały o jego rozwiązaniu.
  2. Podjęcia uchwały przez okręgową radę łowiecką właściwą wg siedziby koła w przypadku:
    a) zmniejszenia się liczby członków koła poniżej 10 i nie uzupełnienia przez koło liczby członków w terminie 6 miesięcy;
    b) nie dzierżawienia przez okres co najmniej jednego roku żadnego obwodu łowieckiego, pomimo istnienia oferty na dzierżawę obwodu.

§ 78

W razie wykluczenia koła ze Zrzeszenia lub jego rozwiązania, następuje likwidacja koła.

Uzasadnienie do zmian
dokonanych przez redakcję

(w opracowaniu)
 

 
 
 

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.